Jemy na Mieście: MANEKIN w Opolu

 

Życie pro­szę ja Was szyb­ko wery­fi­ku­je pew­ne rze­czy – niby chcesz sobie poblą­go­wać, a tutaj przy­cho­dzi rok szkol­ny, musisz dwój­kę Dzie­cior­ków wypra­wić do dwóch nowych szkół, któ­re to nowe szko­ły sobie miesz­ka­ją na dwóch róż­nych koń­cach Wro­cła­wia i w efek­cie wsta­jesz o godzi­nie takiej, że Blo­gier­ka dopie­ro idzie spać, a Bat­man dopie­ro par­ku­je w swo­jej jaski­ni. Nie muszę Wam mówić, jak to wpły­wa na wydaj­ność i chęć do życia? Nawet jak nie muszę, to pew­nie nie­dłu­go napi­szę, ale tym­cza­sem nad­szedł week­end.

manekin opole

Run For­rest, RUN!!
Bie­gnij Lola, bie­gnij!!
Run to the hills!!
Zna­cie inne hasła zagrze­wa­ją­ce do bie­gu? Shit, w tym upa­le zagrze­wa­ją­ce???

 

Wyjazd z Wro­cła­wia lek­ko był trud­ny z powo­du całe­go mnó­stwa ludzi bie­ga­ją­cych het i nazad przez 42 kilo­me­try z kawał­kiem w 30° upa­le. Ja mdla­łem od same­go patrze­nia, więc po dłu­gich i burz­li­wych nara­dach poje­cha­li­śmy do Opo­la, coby wśród zie­lo­no­ści popa­trzeć na zwie­rząt­ka i uspo­ko­ić sko­ła­ta­ne ner­wy. Opi­sa­łem już kie­dyś atrak­cje opol­skie­go ZOO, więc nie będzie­my się powta­rzać, ale pole­cam klik­nąć i pooglą­dać dużo zdjęć zwie­rzą­tek. Dzi­siaj wrzu­cę jedy­nie nie­złe focz­ki na mój jutu­bo­wy kanał, gdzie nie­dłu­go pew­nie poza focz­ka­mi poja­wi się mors. Czy­li ja.

Ale nie wyprze­dzaj­my zda­rzeń i wróć­my do Opo­la.

 

Nie­ste­ty podro­ża­ło od ostat­nie­go razu, a i par­king bar­dziej zapcha­ny – nie wie­dzia­łem, że taki jestem wpły­wo­wy i się ludziom pre­fe­ren­cje week­en­do­we pozmie­nia­ły po moim wpi­sie. Tak czy siak dalej war­to i dalej roba­le robią naj­moc­niej­sze wra­że­nie. A ponie­waż w kon­tek­ście wpi­su jedze­nio­we­go to nie­ko­niecz­nie będzie dobry mate­riał, no i żeby tak pusto nie było, to zamiast tego wrzu­cę naj­smut­niej­sza małp­kę ever.…

manekin opole zoo

♫ zostań, bo jak nikt przy­no­sisz mi powie­trze ♫
♫ zostań, bo ta noc – to ona pła­cze desz­czem ♫
♫ tak jak ja, a ty przy­no­sisz mi powie­trze…♫

 

…oraz ptasz­ka. Duże­go i sto­ją­ce­go.

manekin

Krr­ra, krr­ra…

 

Dziw­ną manie­rą opol­skie­go ZOO jest to, że tam wła­ści­wie nigdzie nie zapła­ci­my kar­tą, a ponie­waż nie lubię dźwi­gać na ple­cach poło­wy zawar­to­ści lodów­ki i w kie­sze­ni brzę­czą­cych monet, więc solid­nie zgłod­nie­li­śmy i pole­cie­li­śmy w mia­sto szu­kać paszy. Więk­szo­ścią gło­sów przy jed­nym wstrzy­mu­ją­cym się stwier­dzi­li­śmy, że chce­my nale­śni­ki.

A jak nale­śni­ki to co? No jak to co? MANEKIN!

manekin opole

Tłu­mów brak. Rzecz nie­spo­ty­ka­na w nie­dziel­ne popo­łu­dnie we Wro­cła­wiu…

 

Na szczę­ście albo hip­ste­rii w Opo­lu mało, albo za gorą­co na łaże­nie w obci­słych rur­kach, więc nie było kolej­ki i lokal był przy­jem­nie pusty. Podob­nież sto­li­ki na zewnątrz, na któ­rych posa­dzi­li­śmy się w ocze­ki­wa­niu na kar­mę. Dosta­li­śmy kar­ty i pogrą­ży­li­śmy się w przy­jem­nym duma­niu, na co mamy ocho­tę. Tym przy­jem­niej, że jest taniej niż w Mane­ki­nie Poznań­skim czy wro­cław­skiej La Pary­żan­ce.

manekin opole

Osioł­ko­wi w żło­by dano…

 

Upał był taki, że mi się zęby topi­ły, więc za radą prze­mi­łej Pani Mar­ty zawin­szo­wa­łem sobie chłod­nik (6,5 zł) oraz cze­ko­la­do­we pan­kej­ki z jago­da­mi, mig­da­ła­mi, bia­łą cze­ko­la­dą i sosem śmie­tan­ko­wym (11 zł) plus oczy­wi­ście nie­śmier­tel­ne lat­te maczaj­to (7 zł). Dżu­nior­stwo było jed­no­myśl­ne i zamó­wi­ło sobie nale­śni­ka z nutel­lą, bana­nem, bitą śmie­ta­ną i sosem tof­fi (10,5 zł), Star­szy widać stwier­dził, że się odchu­dza i zamó­wił nie­ga­zo­wa­ną wodę nie­mo­ral­ną (3,5 zł), Młod­szy po dłu­gich prze­my­śle­niach stwier­dził, że ole­wa i wziął ajsti (4,5 zł). Pani Mat­ka o linię dba­jąc zamó­wi­ła sobie nale­śni­ka z bia­łym serem, mali­na­mi i mię­tą (11,5 zł) i do popi­cia pif­f­ko z sokiem rim­bi­rim­bi (5,5 + 0,5 zł).

Wje­chał chłod­nik i urwa­ło mi łeb przy samej dupie. Daw­no nie jadłem tak pysz­nej zupy. Cudow­nie gęsta, przy­jem­nie kwa­sko­wa­ta, chłod­na i peł­na kawa­łecz­ków warzyw, z cudow­nym koper­ko­wym posma­kiem. I do tego wszyst­kie­go, jak wisien­ka na tor­cie, ugo­to­wa­ne jaj­ko. Rewe­la­cja.

Niniej­szym skła­dam na ręce sze­fa mane­ki­no­wej kuch­ni gra­tu­la­cje i śpie­wam mu hymn pochwal­ny. Jak ten chłod­nik mi zro­bił dobrze w ten upal­ny dzień to wiem tyl­ko ja…

manekin opole

Tak wyglą­da kuli­nar­ny orgazm z lotu pta­kiem…

 

Słod­kie nale­śni­ki wje­cha­ły chwi­lę potem i też nam zro­bi­ły dobrze. Nawet bar­dzo dobrze. Prze-dobrze. Do tego stop­nia, że moich pan­kej­ków nie dałem rady zjeść do koń­ca i poma­gał mi nie­zmor­do­wa­ny Misior.

manekin

Bana­ne­sy ukry­te w nale­śni­ku, a sosik i bita śmie­ta­na wła­śnie nie…

manekin opole

Mali­no-sero­wa sce­na zbrod­ni…

manekin

Moje #paj­kej­ki są rów­nie dobre, ale na pew­no nie tak ład­nie poda­ne… Popra­cu­ję nad tym…

 

Niby to tyl­ko nale­śni­ki, ale wra­że­nia jak naj­bar­dziej pozy­tyw­ne, wszyst­ko pysz­ne, dużo, nie­dro­go i dobree, bar­dzo dobre­ee. I bar­dzo #nie­die­tyc­ne. Ale prze­cież spa­li­li­śmy na zapas, bo tele­fon poka­zał ponad 17 tysię­cy kro­ków. A jak wie­cie z jedy­ne­go moje­go moty­wa­cyj­ne­go wpi­su, to prze­cież spo­ro ponad nor­mę.

I dla­te­go będę Mane­kin w Opo­lu chy­ba odwie­dzał za każ­dym razem, kie­dy będę w pobli­żu i poczu­ję małe­go albo duże­go gło­da.

Nawet nie­ko­niecz­nie dla nale­śni­ków, ale jak inne zupy są rów­nie pysz­ne, to war­to.

 

 

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Nie rozu­miem tego zachwy­tu nad Mane­ki­nem. Fakt, ser­wu­ją jedze­nie, któ­re wyglą­da ślicz­nie. Nie­ste­ty smak nie idzie w parze z wyglą­dem. Jak dla mnie nale­śni­ki z Mane­ki­na są zale­d­wie prze­cięt­ne – zjeść i zapo­mnieć.

 • Hehe, no potwier­dzam i jestem w szo­ku że wsta­jesz kie­dy powin­no się już zasy­piać :P.
  Aaa!! To ja się jaram fil­ma­mi i swo­im jutu­bem ( ale pew­nie nie wiesz bo raczej nie zaglą­dasz do mnie 🙂
  a Ty już masz swój kanał!! Damn, a myśla­łam że będę pierw­sza wśród zna­jo­mych 😛 ;).
  Mane­kin bez kole­jek?? Takie rze­czy chy­ba tyl­ko w Opo­lu- ja nadal się nie dopchnę­łam 😉

  • Jak nie wiesz, jak nie zaglą­dasz?!?! Nie komęt­ku­ję, bo cięż­ko się dopchać teraz do Pani, ale wła­śnie wymy­śli­łem faj­ny pomysł w kwe­stii komęt­ków 🙂 A fil­mik o kolo­ro­wym uje­ba­niu się boski – przy­po­mi­nał mi tro­chę “Bla­ir Witch Pro­ject” 😉
   Wiesz, mój kanał jest na zasa­dzie takiej, jak snap czy ask – zakle­pa­łem nic­ka i na razie nie­wie­le się dzie­je 🙂

   Tak wła­śnie widzę, że ten Mane­kin to wiel­ki fuks, bo wszę­dzie zawsze cięż­ko się dopchać, a ja już dru­gi raz wcho­dzę od strza­ła i bez­ko­lej­ko­wo. Luc­ky me 😉

   • Już spo­koj­nie, spo­koj­nie , i zaglą­dam bo lubię Two­je blą­go­wa­nie i już :).
    A z tym zaglą­da­niem to się prze­ko­ma­rzam prze­ca- życie przede wszyst­kim a nie jakieś tam inter­ne­ty 😉
    Mega że się podo­ba- a Two­je zda­nie bar­dzo cenię :)A że lek­ko upior­na jestem- no taki mój urok 😛 😉

    • Ooo, teraz to zno­wu wal­nę­łaś jak nie przy­mie­rza­jąc kro­wa na beton 🙂
     Wiesz, tak napraw­dę, to ja nie mam jesz­cze pomy­słu – na pew­no głos mam faj­niej­szy niż pysk, więc pod­ca­sty same się nasu­wa­ją, ale z dru­giej stro­ny co ja mam niby mówić, żeby ktoś mnie słu­chał?? Ja nie słu­cham i nie oglą­dam fil­mi­ków, więc to dla mnie abra­ka­da­bra 🙂
     PS. No wła­śnie o to 🙂
     PPS. Jesoo, dzie­ciar­nia do mnie cią­gnie 😀

 • My ostat­nio wymy­śli­li­śmy sobie Mane­ki­na, ale kolej­ka była taka, że musie­li­śmy zmie­nić kon­cep­cję. Nigdy nie wie­dzia­łam tam takiej pust­ki! A co do dań, to pole­cam krem boro­wi­ko­wy w chle­bie, coś nie­sa­mo­wi­te­go! 🙂

  • Mia­łem fuk­sa jed­nym sło­wem – jak dla mnie to lepiej, bo mam tłu­mo­fo­bię 😉
   Ostrzę zęby na pikant­ną z kre­wet­ka­mi i kolen­drą 🙂

 • Ach te nale­śni­ki.. 🙂

 • sym­pa­tycz­ny wpis;)

 • Anna Żmu­da

  Może wpad­nę na nale­śni­ki XD

 • W Toru­niu, w kto­rym stu­dio­wa­lam przez 3 lata sa az 3 restau­ra­cje Mane­ki­na. Uwiel­biam ich nale­sni­ki! I nigdy nie sta­lam w kolej­ce 🙂

  • Bo to chy­ba wła­śnie z Toru­nia fran­czy­za? Tak coś mi koła­cze…
   Ppdob­no Mane­kin­bez kolej­ki jest rzad­szy niż skal­ny smok – mia­łaś szczę­ście 🙂

   • Heheh w Toru­niu nadal moż­na zjeść w Mane­ki­nie bez kole­jek 😀 Spraw­dzam przy każ­dej wizy­cie w mie­ście pier­ni­ków 😀

    • Zapa­mię­tam, kie­dy tam poja­dę na jakieś szwen­do­le­nie. Chy­ba, że pole­casz inną miej­sców­kę 😀

 • Wszyst­ko wyglą­da bar­dzo ape­tycz­nie, tak samo zresz­tą jak ceny. O “Mane­ki­nie” w Opo­lu spo­ro dobre­go sły­sza­łam, acz­kol­wiek jesz­cze mnie tam nie było. Dzię­ki Two­jej recen­zji z pew­no­ścią nie omi­nę tego miej­sca przy następ­nej wizy­cie.

  • Jak Ci posma­ku­je, to będę miał na kon­cie jeden dobry uczy­nek wię­cej 🙂

 • Ale mi sma­ka naro­bi­łeś – daw­no nie jadłam nale­śni­ków! 🙂
  A w zamra­żar­ce zapas szpi­na­ku z dział­ki! Nale­śni­ki będą jutro! 🙂 🙂 🙂

 • Dziw­nie, że taki pust­ki w tym Mane­ki­nie – ostat­nio, w tygo­dniu, musie­li­śmy cze­kać na sto­lik, a tu pro­szę – tyle wol­nej prze­strze­ni 🙂

  Małp­ka rzą­dzi!

  • A tu widzisz – pusto i prze­wiew­nie 🙂
   Małp­ka mnie roz­czu­li­ła do tego stop­nia, że potem sobie poga­da­li­śmy i poma­cha­li­śmy łap­ka­mi – wyczu­ła brat­nią duszę 😉