Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniej­sza POLITYKA PRYWATNOŚCI i pli­ków cookies opi­su­je zasa­dy postę­po­wa­nia z dany­mi oso­bo­wy­mi oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii w ramach stro­ny inter­ne­to­wej http://www.dizajnuch.pl zgod­nie z regu­la­cja­mi o ochro­nie danych oso­bo­wych obo­wią­zu­ją­cy­mi od dnia 25.05.2018 roku (tzw. RODO).

Admi­ni­stra­to­rem stro­ny jest Jacek Miki­ta.

Kon­takt z admi­ni­stra­to­rem moż­li­wy pod adre­sem e‑mail: dizajnuch@dizajnuch.pl lub wspolpraca@dizajnuch.pl.

§ 1

Definicje

Na potrze­by niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści, przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć:

 1. Admi­ni­stra­tor – Jacek Mikita;
 2. Stro­na – stro­na inter­ne­to­wa dostęp­na pod adre­sem http://www.dizajnuch.pl,
 3. Użyt­kow­nik – każ­dy pod­miot, któ­ry korzy­sta ze Strony.

§ 2

 1. Użyt­kow­nik może prze­ka­zy­wać swo­je dane oso­bo­we Admi­ni­stra­to­ro­wi za pomo­cą for­mu­la­rzy dostęp­nych na Stro­nie, takich jak for­mu­larz komen­ta­rzy sys­te­mu Disquss lub wysy­ła­jąc e‑mail na dizajnuch@dizajnuch.pl lub wspolpraca@dizajnuch.pl.
 2. W przy­pad­ku orga­ni­zo­wa­nia przez Admi­ni­stra­to­ra kon­kur­sów, do któ­rych nie­zbęd­ne będzie poda­nie danych oso­bo­wych, Admi­ni­stra­tor umie­ści w regu­la­mi­nie kon­kur­su wpis o koniecz­no­ści poda­nia dodat­ko­wych danych oso­bo­wych (imię, nazwi­sko, adres do wysył­ki, nr tele­fo­nu itd.) i wyra­że­nia zgo­dy na ich przetwarzanie.
 3. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka jest Admi­ni­stra­tor, logicz­ne, nie?
 4. Dane prze­ka­za­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi w ramach for­mu­la­rza doda­wa­nia komen­ta­rzy prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu pro­wa­dze­nia dys­ku­sji doty­czą­cej komen­to­wa­ne­go arty­ku­łu i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne w innych celach.
 5. Dane prze­ka­za­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi w ramach wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie są prze­twa­rza­ne jedy­nie w celu wyło­nie­nia zwy­cięz­cy i nie są prze­twa­rza­ne w innych celach, a po zakoń­cze­niu kon­kur­su usu­wa­ne w prze­cią­gu 30 dni.
 6. Admi­ni­stra­tor gwa­ran­tu­je pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych mu danych osobowych.
 7. Poda­nie danych jest zawsze dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do pod­ję­cia przez Użyt­kow­ni­ka akcji, do któ­rej prze­zna­czo­ny jest dany for­mu­larz lub któ­rych wyma­ga dany konkurs.
 8. Admi­ni­stra­tor nie udo­stęp­nia prze­ka­za­nych mu danych jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim, za wyjąt­kiem orga­ni­zo­wa­nych kon­kur­sów, w któ­rych bio­rą­cy udział wyra­ża­ją osob­ną zgo­dę na prze­twa­rza­nie i prze­ka­za­nie danych osobowych.
 9. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.
 10. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją nastę­pu­ją­ce uprawnienia: 
  • pra­wo do żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec przetwarzania,
  • pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
  • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeże­li Użyt­kow­nik uprzed­nio taką zgo­dę wyraził,
  • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych przez Administratora
 11. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że powie­rza prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­ją­cym pod­mio­tom na pod­sta­wie pod­pi­sa­nej umo­wy powierzenia: 
  • zen­box sp. z o.o., ul. Dąbrow­skie­go 7, 42–200 Czę­sto­cho­wa, NIP: PL949-219–10-21, REGON: 242888558 – w celu prze­cho­wy­wa­nia na ser­we­rze danych oso­bo­wych oraz Strony.

§ 3

Pliki cookies

 1. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies (cia­stecz­ka), czy­li nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być odczy­ty­wa­ne przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Administratora.
 2. Admi­ni­stra­tor prze­cho­wu­je pli­ki cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a następ­nie uzy­sku­je dostęp do infor­ma­cji w nich zawar­tych w celach sta­ty­stycz­nych, w celach mar­ke­tin­go­wych (remar­ke­ting) oraz w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia Strony.
 3. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że ist­nie­je moż­li­wość takiej kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, któ­ra unie­moż­li­wia prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. W takiej sytu­acji, korzy­sta­nie ze Stro­ny przez Użyt­kow­ni­ka może być utrudnione.
 4. Admi­ni­stra­tor wska­zu­je niniej­szym, że pli­ki cookies mogą być przez Użyt­kow­ni­ka usu­nię­te po ich zapi­sa­niu przez Admi­ni­stra­to­ra, poprzez odpo­wied­nie funk­cje prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, pro­gra­my słu­żą­ce w tym celu lub sko­rzy­sta­nie z odpo­wied­nich narzę­dzi dostęp­nych w ramach sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, z któ­re­go korzy­sta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że sto­su­je nastę­pu­ją­ce tech­no­lo­gie śle­dzą­ce dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka w ramach Strony:

 • kod śle­dze­nia Google Ana­li­tycs – w celu ana­li­zy sta­ty­styk Strony.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzy­sta­nie ze Stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest Strona.
 2. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach ser­we­ra. Logi obej­mu­ją m.in. adres IP Użyt­kow­ni­ka, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym, z jakie­go korzy­sta Użytkownik.
 3. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.
 4. Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze Stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra w celu iden­ty­fi­ka­cji Użytkownika.
 5. Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia Stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

Close