CKM radzi: “69 gołych faktów o seksie”

Lubię czy­tać pisma dla panów i to wca­le nie­ko­niecz­nie dla­te­go, że są tam nie­kom­plet­nie ubra­ne panie (no ok, to też), a moje ulu­bio­ne to Men’s Health i CKM. Ten dru­gi poka­zu­je poza tek­sta­mi rów­nież faj­ne widocz­ki z faj­ny­mi przed­sta­wi­ciel­ka­mi pięk­niej­szej czę­ści rasy ludz­kiej i do tego zazwy­czaj w faj­nych mini­ma­li­stycz­nych ciu­chach i faj­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy. Ten pierw­szy za to ma na okład­kach zawsze face­tów z takim kalo­ry­fe­rem, że nawet te laski z okład­ki CKM mają kisiel w majt­kach. Zna­czy mia­ły­by, jak­by mia­ły majt­ki. A to moty­wu­je. Jesz­cze nie wiem do cze­go, ale moty­wu­je. Przy­naj­mniej mnie. Was też?

Any­way – wpadł mi w oko taki oto arty­kuł o seks-fak­tach, w któ­rym napi­sa­ne jest jak byk: “zarzuć Face­bo­oka naszy­mi fak­ta­mi, a polu­bią cię nie tyl­ko zwy­czaj­ne dziew­czy­ny, ale tak­że te per­wer­syj­ne, wyuz­da­ne, nim­fo­man­ki, a nawet les­bij­ki!”. Tak szcze­rze mówiąc to nie ma dla mnie zna­cze­nia, kto mnie lubi, bo miłość cier­pli­wa jest, łaska­wa jest, nie pyta też o pre­fe­ren­cje sek­su­al­ne, więc ja kocham wszyst­kie moje czy­tel­nicz­ki miło­ścią rów­ną i bez­gra­nicz­ną. Bo Wy mnie lubi­cie i tak, co nie? I zarzu­ci­cie mi fejs­bu­ka, co nie? Może być majt­ka­mi, ale nie musi.

CKM zesta­wił fak­ty gołe, bez komen­ta­rza (do prze­czy­ta­nia w lin­ku powy­żej). Sło­wo “gołe” i “seks” jak naj­bar­dziej do sie­bie pasu­ją, ale ja się jed­nak o komen­tarz poku­szę, bo natu­rę mam przewrotną.

 

1 Na świe­cie jest teraz wię­cej 18-let­nich dzie­wic niż 50 lat temu!

Ale czy aby gru­pa do badań była na pew­no repre­zen­ta­tyw­na? No i czy po bada­niach dziew­czy­ny dalej łapa­ły się w tej kate­go­rii? I czy to były tyl­ko dziewczyny???

2 Kobie­ty uza­leż­nio­ne od niko­ty­ny mają dwa razy wię­cej part­ne­rów sek­su­al­nych niż panie niepalące.

Dwa lata temu rzu­ci­li­śmy z Małą­Żon­ką razem pale­nie. Jestem podwój­nie szczęśliwy…

3 Jądra kibi­ców pił­ki noż­nej po meczu pro­du­ku­ją wię­cej spermy.

Jak oni to badali??????

4 Żydzi i ate­iści mają wię­cej part­ne­rów sek­su­al­nych niż chrześcijanie.

Jak to było w tym sta­rym kawa­le? “Pani pozwo­li, że się przed­sta­wię – jestem Moj­żesz Winnetou.”

5 Oko­ło 30 pro­cent męż­czyzn cier­pi na przed­wcze­sny wytrysk.

Nigdy nie jest przed­wcze­sny. Cza­sa­mi to kobie­ta nie nadąża.

6 Pra­wie 25 pro­cent kobiet uwa­ża, że boga­ci face­ci są sexy.

To tak jak ja. To ducho­we też się liczy?

7 Lar­ry Flint, twór­ca “Hustle­ra”, chwa­li się, że pierw­szy sto­su­nek sek­su­al­ny miał w wie­ku 9 lat z… kurczakiem.

Żywym czy takim roze­bra­nym do rosołu?

8 Bli­sko 60 pro­cent spor­tow­ców notu­je dużo lep­sze osią­gi na zawo­dach, jeśli 90 minut wcze­śniej upra­wia­li seks.

Podo­ba­ją mi się te bada­nia – “za 90 minut pan star­tu­je? Pan pój­dzie z kole­żan­ką na chwi­lę, prze­ba­da pana.” A czy to ma zwią­zek z tymi bada­nia­mi zawar­to­ści jąder kibi­ców? Jak oni to badali??????

9 Jesz­cze na począt­ku XX wie­ku „leczo­no” homo­sek­su­alizm pro­mie­nia­mi rent­ge­now­ski­mi, kastra­cją, elek­tro­szo­ka­mi oraz lobotomią!

Phii, teraz NFZ tak leczy wszyst­ko.

10 Ostat­nim prze­ja­wem życia wie­sza­nych na szu­bie­ni­cy męż­czyzn jest ich potęż­na erekcja.

Zwis męski” nabie­ra nowe­go znaczenia…

11 Więk­szość kobiet (oko­ło 60 pro­cent) mastur­bu­je się za pomo­cą zwy­kłych wosko­wych świec.

Uff, u mnie w domu tyl­ko zapachowe…

12 Pół pro­cent męż­czyzn cier­pi na ity­fal­lo­fo­bię, czy­li strach przed wzwo­dem wła­sne­go penisa.

Boją się, że nie sta­nie, czy że im tak zostanie?

13  Ponad 70 pro­cent męż­czyzn może się „pochwa­lić” tym, że w cią­gu całe­go swe­go życia mia­ło naj­wy­żej 5 lub mniej partnerek.

No i jak ja, żona­ty facet, mam to sko­men­to­wać? Prze­cież chwa­lić się nie ma czym…

14 Oko­ło 8 proc. męż­czyzn mastur­bu­je się dwu­krot­nie każ­de­go dnia, nawet jeśli mie­li uprzed­nio nor­mal­ny sto­su­nek płciowy.

Ale KAŻDEGO każ­de­go dnia?

15 Absol­went­ki wyż­szych uczel­ni czę­ściej zga­dza­ją się na sto­su­nek oral­ny od dziew­cząt z wykształ­ce­niem średnim.

Zawsze mówi­łem, że solid­na edu­ka­cja ma wie­le zalet!

16 Ponad 40 proc. męż­czyzn lubi, gdy part­ner­ka ma wygo­lo­ne lub wyde­pi­lo­wa­ne (ała!) wło­sy łonowe.

A ile pro­cent kobiet lubi, kie­dy facet dra­pie przy cało­wa­niu? No właśnie…

17 Kozły obsi­ku­ją sobie nogi i gło­wę, tak by sami­ce odbie­ra­ły ich zapach jako bar­dziej sam­czy, czy­li męski. Im kozioł lepiej się obsi­ka, tym wię­cej ma partnerek.

Ty sta­ry capie” nabie­ra nowe­go znaczenia…

18 Bycze jądra z gril­la są ulu­bio­nym afro­dy­zja­kiem ame­ry­kań­skich biznesmenów.

A ja głu­pi wci­na­łem ostrygi…

19 Oso­by nało­go­wo piją­ce kawę mają więk­sze potrze­by sek­su­al­ne od tych, któ­re rzad­ko się­ga­ją po tę używkę.

Kocha­nie, zrób mi pro­szę jesz­cze jed­no maczaj­to albo ekspresso.

 20 Ponad 10 pro­cent osób upra­wia­ją­cych jog­ging marzy pod­czas sek­su o… bieganiu.

A pod­czas bie­ga­nia marzą o sek­sie? Ludziom to nie dogodzisz…

21 Oso­ba, któ­ra od razu po sto­sun­ku sek­su­al­nym idzie do łazien­ki, zdra­dza w ten spo­sób swe poczu­cie winy.

Ile to jest “od razu”? Prysz­nic wie­czo­rem już moż­na bez poczu­cia winy?

22 Geje kupu­ją 10 razy czę­ściej oraz wię­cej płyt CD/DVD (nie­ko­niecz­nie o tre­ściach por­no­gra­ficz­nych) niż męż­czyź­ni heteroseksualni.

Prze­cież żaden “nor­mal­ny” facet nie przy­zna się, że pła­cze na “Tita­ni­cu”.

23 Więk­szość męż­czyzn ma takie same lub też bar­dzo podob­ne peni­sy i jądra, jak ich ojcowie.

Tester­ki-badacz­ki to się jed­nak poświęcają…

24 Pre­zy­dent USA John F. Ken­ne­dy stra­cił dzie­wic­two z pro­sty­tut­ką, któ­rej zapła­cił 3 dolary.

Ojtam, ojtam, kie­dyś dolar ina­czej stał…

25 Naj­więk­szą witry­ną por­no­gra­ficz­ną jest xvideos.com. Mie­sięcz­nie ser­wis ten notu­je 4,4 mld odsłon, co sta­wia go w tej samej kate­go­rii, co Google lub Facebook!

Phi, nie­dłu­go www.dizajnuch.pl ich prze­go­ni, a Wy mi w tym pomo­że­cie, praw­da? (i nie będzie­cie musie­li odpa­lać try­bu incognito).

26 Seks z pięk­ną kobie­tą, i to naj­chęt­niej w pozy­cji misjo­nar­skiej, to jed­no z naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­nych sek­su­al­nych marzeń gejów.

Jestem hete­ro i nic, co wyra­fi­no­wa­ne nie jest mi obce.

27 John Len­non, współ­twór­ca zespo­łu The Beatles, swój pierw­szy kon­takt sek­su­al­ny miał z mężczyzną.

Za to póź­niej pew­nie nad­ro­bił z kobie­ta­mi. Tymi piszczącymi.

28 Taj­ki obci­na­ją peni­sy męż­czy­znom, któ­rych podej­rze­wa­ją o zdra­dę. Obcię­ty­mi peni­sa­mi kar­mią z regu­ły świnie.

Szczę­śli­wa taj­ska rodzi­na – tata, mama i świn­ka na wszel­ki wypadek…

29 Oko­ło 25 proc. męż­czyzn zawsze wyłą­cza świa­tło przed roz­po­czę­ciem aktu miłosnego.

Eeetam, w nocy 100% gasi je po akcie.

30 Ponad 10 pro­cent osób poni­żej 25. roku życia pisze SMS‑y w trak­cie kopulacji.

Ale do tego kogoś, z kim kopu­lu­ją, czy do kogoś inne­go? Bo ci powy­żej to pew­nie do współmałżonka.…

31 Skrom­na wiel­kość peni­sa mar­twi więk­szość homo­sek­su­ali­stów (oko­ło 60 pro­cent).
32 Mniej­szą niż prze­cięt­na wiel­ko­ścią swe­go peni­sa przej­mu­je się mniej niż kil­ka­na­ście pro­cent męż­czyzn hetero.

Czyż­by face­ci bali się konkurencji?

33 Każ­de­go dnia kopu­lu­je na całym świe­cie oko­ło pół miliar­da osób (homo i hetero).

No i przez więk­szość cza­su z mały­mi wyjąt­ka­mi ja im bar­dzo zazdroszczę.

34 Seks oral­ny prak­ty­ku­ją nie tyl­ko ludzie. Lubią go np. hieny.

Ludzie, hie­ny – cza­sa­mi nie ma wiel­kiej różnicy.

35 Kobie­ty kocha­ją­ce się w cie­płych skar­pet­kach z regu­ły szyb­ciej osią­ga­ją orgazm.

Hmmm, to dla­cze­go to PANIE kupu­ją PANOM skar­pet­ki pod choinkę???

36 BLISKO 50 PROCENT UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOKA UŻYWA NA PORTALU SŁOWA „ZAJEBISTE

Zaje­bi­ście, tyl­ko co to ma wspól­ne­go z seksem??

37 Zapach wani­lii pod­nie­ca zarów­no kobie­ty, jak i mężczyzn.

No tak, LASKA wani­lii zaczy­na być okre­śle­niem dwuznacznym…

38 Sza­cu­je się, że na świe­cie żyje oko­ło 5 tysię­cy męż­czyzn, któ­rych penis w sta­nie wzwo­du jest dłuż­szy niż 30 centymetrów.

Co za dużo to i świ­nia nie zje. Nawet taka tajska.

39 Z dostęp­nych obec­nie danych medycz­nych wyni­ka, że na Zie­mi żyje aż 60 męż­czyzn, któ­rzy mają dwa peni­sy lub też na jed­nym peni­sie dwie żołędzie.

Nie powiem, może mieć to swo­je plu­sy, ale chy­ba bym się nie zamienił.

40 Oko­ło 16 milio­nów osób nosi dziś geny Dżin­gis Cha­na, legen­dar­ne­go „gwał­ci­cie­la wojen­ne­go”, któ­ry za swe­go życia zapłod­nił tysią­ce zdo­by­tych na woj­nie kobiet.

Kie­dyś to się nie pier­do­li­li… Oh, wait…

41 Dok­tor Kel­logg, wyna­laz­ca kuku­ry­dzia­nych płat­ków śnia­da­nio­wych, uwa­żał, że jego pro­dukt zapo­bie­ga masturbacji.

Ale jedze­nie czy wcieranie?

42 Usłu­ga pro­sty­tut­ki w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie opła­ca­na była winem: kwar­ta wina za stosunek.

To coś tak nie­wie­le ponad litr. Strasz­nie ta infla­cja pogalopowała…

43 Mastur­ba­cja to seks z oso­bą, któ­rą się napraw­dę kocha – twier­dzi aktor i reży­ser Woody Allen.

Mądry facet. Widać doświadczony.

44 Sza­cu­je się, że nie­speł­na 6 pro­cent kobiet i męż­czyzn cier­pi na tzw. seksoholizm.

W tym “nie­speł­na” wyczu­wam nut­kę tęsk­no­ty i rozczarowania.

45 Oko­ło 25 pro­cent par krę­ci sobie fil­my na kame­rze wideo lub tele­fo­nie komór­ko­wym pod­czas upra­wia­nia seksu.

Kame­ra, and actio­ooooon! Ja, ja gut.

46 Z wyjąt­ko­wo brzyd­ką kobie­tą prze­spa­ło­by się 30 pro­cent męż­czyzn, jeśli w zamian dosta­li­by co naj­mniej rów­no­war­tość 100 euro.

Ojtam ojtam, nie to ład­ne co ład­ne, tyl­ko co się komu podo­ba, nie? A 100 eura­sów pie­cho­tą nie chodzi.

47 Oko­ło 15 pro­cent osób na świe­cie na pyta­nie „Co mogło­by polep­szyć two­je życie sek­su­al­ne?” odpo­wia­da: „Nie mam żad­ne­go życia seksualnego”.

I doda­je “ale mam faj­ne­go bloga”.

48 Oko­ło 70 pro­cent męż­czyzn prze­spa­ło­by się ze swo­ją sze­fo­wą, gdy­by łączy­ło się to z awan­sem lub pod­wyż­ką w pracy.

Ja to robię regu­lar­nie i nie mogę awan­so­wać – co robię źle?

49 Dla karie­ry zde­cy­do­wa­ło­by się na seks z sze­fem oko­ło 30 pro­cent kobiet.

Pary­te­ty, parytety…

50 O sek­sie z jakąś cele­bryt­ką marzy 40 pro­cent męż­czyzn.
51 Do marzeń o kopu­la­cji z kimś sław­nym przy­zna­je się 80 pro­cent mło­dych kobiet.

I kto tu bar­dziej życio­wy jest i mniej w obło­kach buja??

52 Nie­speł­na 15 pro­cent męż­czyzn, upra­wia­jąc seks, myśli o swo­jej pracy.

Moja piesz­czo­ta jak zmy­sło­wy dotyk kla­wi­szy, a mięk­kość Twą jeno do żelo­wej pod­kład­ki pod nad­gar­stek porów­nać mogę…

53 Tyl­ko 6 pro­cent kobiet myśli pod­czas sek­su o gotowaniu.

Tyl­ko? TYLKO?!?!?!?!

54 Ponad 30 pro­cent całe­go ruchu w inter­ne­cie to ruch na stro­nach porno.

Prze­cież ruch to zdro­wie, nie?

55  Zarost 80 pro­cent męż­czyzn rośnie szyb­ciej, gdy spo­dzie­wa­ją się, ocze­ku­ją lub przy­go­to­wu­ją do sto­sun­ku seksualnego!

Współ­cze­sna nauka mnie zadzi­wia. Kur­de, zno­wu muszę się ogolić…

56 Naj­wię­cej sek­su w cią­gu roku mają Gre­cy: prze­cięt­nie kopu­lu­ją aż oko­ło 180 godzin.

Bo tam tury­stów dużo jeździ…

57 Naj­mniej sek­su w cią­gu roku mają Niem­cy: prze­cięt­nie kopu­lu­ją bli­sko 110 godzin.

Byłem i w Lego­lan­dzie, i w Euro­pa Par­kuna Jar­mar­ku Bożo­na­ro­dze­nio­wym w Dreź­nie – popa­trzy­łem tro­chę na Niem­ki i nie dzi­wię się.

58 Zły seks jest lep­szy niż żaden – tak zde­cy­do­wa­nie uwa­ża 40 pro­cent mężczyzn.

Lep­szy orgazm, niż kola­cja? A ja na diecie…

59 Sło­wo „fuck” (pie­przyć) to ponoć skrót roz­ka­zu kró­lew­skie­go z XIV wie­ku „For­ni­ca­te Under Com­mand of the King” (Cudzo­łóż­cie na roz­kaz kró­la!), gdy Anglia wsku­tek wojen i zara­zy była wyludniona.

A sło­wo “pie­przyć” to skrót od czego?

60 Więk­szość z nas ma fan­ta­zje ero­tycz­ne zwią­za­ne z oso­ba­mi, z któ­ry­mi razem pracujemy.

Poza pre­ze­so­wą Małą­Żon­ką u mnie sami face­ci. Jutro im obe­tnę doży­wot­nio pre­mie świntuchom!

61 Kobie­ty cho­dzą­ce w butach na wyso­kich obca­sach prze­ży­wa­ją bar­dziej inten­syw­ne orgazmy.

Nawet jak już zdejmą?

62 Zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyź­ni w wie­ku od 21 do 51 lat goto­wi są przez co naj­mniej rok w ogó­le zre­zy­gno­wać z sek­su, jeśli w zamian otrzy­ma­ją rów­no­war­tość 100 tysię­cy euro.

Płat­ne z góry?

63 Bli­sko 17 pro­cent kobiet i 10 pro­cent męż­czyzn prze­ry­wa seks, by ode­brać dzwo­nią­cy telefon.

Bo to prze­cież może być mąż albo żona, heloł!

64 Chciał­bym, by moja kobie­ta sprzą­ta­ła miesz­ka­nie nago – o tym marzy aż 70 pro­cent mężczyzn.

Żeby myła okna też? Albo trze­pa­ła dywany?

65 Duży tyłe­czek kobie­ty pod­nie­ca 55 pro­cent męż­czyzn bar­dziej niż jej duże piersi

No, to nie­ste­ty widać coraz wyraź­niej na Insta­gra­mie. Defi­ni­cja “duży” też jest coraz bar­dziej… pojemna.

66 Oko­ło 2 pro­cent męż­czyzn cier­pi na euro­to­fo­bię, czy­li strach przed waginą.

Przed wej­ściem czy wyjściem?

67 Kobie­ta zasnę­ła mi pod­czas sto­sun­ki i zaczę­ła chra­pać – takim prze­ży­ciem może „pochwa­lić”  się 20 pro­cent mężczyzn.

Na szczę­ście moja nie chrapie…

68 Oko­ło 70 pro­cent kobiet marzy o sek­sie z męż­czy­zną, któ­ry jest prze­bra­ny za strażaka.

To pew­nie przez tę sikaw­kę taką wiel­ką. Albo fura­ka czerwonego.

69 Czar­na wdo­wa, gatu­nek jado­wi­te­go pają­ka, zja­da part­ne­ra po sek­sie. W cią­gu jed­ne­go dnia sami­ca zże­ra oko­ło 20 samców!

To się nazy­wa “nie­na­pa­sio­na”. Kobie­ty tak mają…

 

Nie wiem, czy dobrze robi Play­boy, któ­ry rezy­gnu­je z poka­zy­wa­nia w mniej­szym lub więk­szym zbli­że­niu ana­to­micz­nych szcze­gó­łów płci pięk­nej i sku­pić się ma na dobrej tre­ści. Czy im się to uda, tego nie wiem, ale jest mały smu­te­czek i znak tego, że koń­czy się pew­na era. Tak czy siak, na pew­no nie zre­zy­gnu­ją z pisa­nia o sek­sie, bo to podob­no jedy­ny powód, dla któ­re­go face­ci w ogó­le cokol­wiek czy­ta­ją. Zawsze pozo­sta­je mi CKM (to nie jest arty­kuł we współ­pra­cy, po pro­stu lubię ich czy­tać).

No i mam co komen­to­wać, a Wy co czytać.

 

 

Fot: foto­lia, autor: Nina­Ma­ly­na


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close