Romantyczna zabawa w doktora z okazji rocznicy ślubu.

 

Tak sobie myślę, że nie­ko­niecz­nie mogę być wzo­rem roman­ty­zmu. A pomy­śla­łem sobie tak, kie­dy przy­po­mnia­ło mi się, jakie obcho­dy 9-tej rocz­ni­cy ślu­bu zafun­do­wa­łem Małej­Żon­ce. A że moje przy­go­dy z NFZ strasz­nie Wam się podo­ba­ją (tłum kocha krr­rew?), to co ja Wam będę wbrew robił, nie?

Było to jakiś czas po tym, jak desan­to­wa­łem się z kor­po-ban­ku i cięż­ko pra­co­wa­łem na wła­sną misecz­kę ryżu. Było to też jakiś czas po tym, jak mon­ta­ży­sta, któ­ry mon­to­wał nasze meble stwier­dził, że kil­ka firm się bije o jego usłu­gi i on woli te inne, bo nasze pro­jek­ty są trud­ne i zdro­wo poje­cha­ne. Wresz­cie było to po tym, jak oka­za­ło się że ja – infor­ma­tyk z wykształ­ce­nia, arty­stycz­na dusza z zami­ło­wa­nia, ban­ko­wy ana­li­za­tor danych z zawo­du, mam się zająć mon­to­wa­niem mebli u klien­tów, bo ina­czej dupa zbi­ta i fir­mę trze­ba będzie zamknąć, bo taki mamy wysyp magi­strów, że nie ma kto wkrę­tar­ką zaiwa­niać. A kto musiał wysko­czyć z pre­ze­sow­skie­go gajer­ka i się za wkrę­tar­kę musiał zła­pać? Macie pięć prób, zga­duj­cie.

Na szczę­ście od lat naj­młod­szych wszyst­kie wol­ne chwi­le bez­tro­skie­go dzie­ciń­stwa spę­dza­łem na remon­to­wa­niu, odna­wia­niu, reno­wa­cji i napra­wia­niu sta­re­go domu pod czuj­nym okiem moje­go Taty – inspek­to­ra nad­zo­ru budow­la­ne­go, któ­ry to ten­że dom odzie­dzi­czył był po mojej bab­ci, a swo­jej mat­ce. Za pan brat byłem więc z róż­ny­mi robót­ka­mi ręcz­ny­mi i któ­ra stro­ną młot­ka się wbi­ja gwoź­dzie też wie­dzia­łem (dla­te­go master od Gebe­ri­tów był mi nie­strasz­ny). Przy oka­zji mam dla Was dobrą radę – jeśli kie­dy­kol­wiek przyj­dzie Wam do gło­wy remon­to­wać sta­ry, drew­nia­ny dom, to znajdź­cie sobie solid­ny kawa­łek deski i jeb­nij­cie się nim moc­no w łeb. Powta­rzaj­cie do skut­ku, aż wybi­je­cie to sobie z gło­wy. Ale do adre­mu.

 

Strzał ostrzegawczy. Deską.

Jako się więc wcze­śniej rze­kło, los mnie sro­go doświad­czył wyry­wa­jąc zza kom­pu­te­ra i wsta­wia­jąc za wkrę­tar­kę albo wyrzy­nar­kę. Aku­rat tego dnia mia­łem do skoń­cze­nia mon­taż mebli u klien­ta, same dupe­rel­ki, więc byłem sam, bez poma­gie­ra. Za to wie­czor­kiem mie­li­śmy świę­to­wać okrą­głą ósmą rocz­ni­cę ślu­bu. Bez sza­leństw jed­na­ko­woż, gdyż Mała­Żon­ka była w cią­ży z Panem Tymoń­skim, co pew­ne rodza­je świę­to­wa­nia wyklu­cza­ło, choć dla chcą­ce­go nic trud­ne­go. Ale nie tym razem – mie­li­śmy, ot, oby­czaj­nie poga­dać, potrzy­mać się za rącz­ki i pooglą­dać “Prze­mi­nę­ło z wia­trem” czy tam “Heli­kop­ter w ogniu”, wie­cie, takie roman­ti­co.

Do zro­bie­nia mia­łem rap­tem zało­żyć oczka halo­ge­no­we, wyre­gu­lo­wać fron­ty i znik­nąć zosta­wia­jąc po sobie czy­stość, ład oraz nowiut­kie mebel­ki. Uwi­nąć się pla­no­wa­łem raz dwa. Ale pla­ny, jak to pla­ny mają to do sie­bie, że pla­nu­ją się same, więc przy pro­stej czyn­no­ści, jaką jest wywier­ce­nie otwor­ni­cą ∅60 dziu­ry w pół­ce stra­ci­łem czuj­ność i w efek­cie dozna­łem poważ­nych obra­żeń cia­ła naru­sza­ją­cych znacz­nie moją powło­kę zewnętrz­ną. Mówiąc krót­ko i wprost – nie doci­sną­łem odpo­wied­nio moc­no półecz­ki, któ­ra okrę­ci­ła się na wier­tar­ce, jeb­nę­ła mnie kan­tem w szczę­kę, roz­wa­li­ła war­gi, wybi­ła przed­nie zęby i poha­ra­ta­ła dzią­sła. Jeśli chce­cie zoba­czyć zdję­cie, to daj­cie znać, ale uprze­dzam, że dra­styk. Nie, nie popier­do­li­ło mnie z tego szo­ku, żeby sobie samo­jeb­kę trza­skać, tyl­ko zro­bi­łem fot­ki dla ubez­pie­czal­ni tak na zapas.

Pierw­szą moją myślą było bie­giem do łazien­ki, bo popla­misz pod­ło­gę. Co cie­ka­we, na począt­ku wca­le, ale to wca­le nie bola­ło. Naj­gor­sze jed­nak było to, że nie mogłem żad­ną mia­rą zata­mo­wać krwa­wie­nia i zaczą­łem w myślach widzieć same­go sie­bie leżą­ce­go na nowiuś­kich pane­lach, lek­ko już zaśmierd­nię­te­go po zgo­nie od upły­wu krwi, kie­dy klien­ci znaj­du­ją mnie po tygo­dniu. A pod­ło­ga by była nie do ura­to­wa­nia…

Tro­chę to trwa­ło, ale prze­sta­ło ciek­nąć. Ja nato­miast wyglą­da­łem jak prak­ty­kant u rzeź­ni­ka. I ten wła­śnie moment wybra­ła Mała­Żon­ka na tele­fon, bo prze­cież pla­ny ambit­ne rocz­ni­co­wo-wie­czor­ne były, a pra­wie głów­ne­go uczest­ni­ka impre­zy brak. Odrzu­ci­łem. Potem jesz­cze raz. Potem wystu­ka­łem sese­me­sa: Nie mogę mówić. Kuma­cie róż­ni­cę pomię­dzy nie mogę mówić a nie mogę roz­ma­wiać? Pani Mat­ka nie sku­ma­ła i dzwo­ni­ła dalej. Ode­bra­łem, pobeł­ko­ta­łem tro­chę do słu­chaw­ki, nie­co sko­ło­wa­ny wsia­dłem w auto i poje­cha­łem do domu modląc się, żebym nie zemdlał od upły­wu krwi i nie zabił kogoś po dro­dze, bo to poza Wro­cła­wiem było.

Taki mały wtręt – Mała­Żon­ka panicz­nie wręcz boi się wido­ku krwi. To zna­czy tak mi się wyda­je, bo jak tyl­ko jakąś zoba­czy, to mdle­je i innych symp­to­mów prze­stra­sze­nia nie wyka­zu­je. Leży albo­wiem i się nie rusza. Wcze­śniej jesz­cze tyl­ko nabie­ra takiej dziw­nej zgni­ło-zie­lo­nej bar­wy w sty­lu “The Wal­king Dead”. Kie­dy była w cią­ży z Miś­kiem przy każ­dym pobie­ra­niu krwi do badań był nie­zły ubaw. Ale o tym może kie­dy indziej.

Wróć­my do adre­mu – jak ja mam się Jej poka­zać?? Jak Ona mdle­je na widok ska­le­cze­nia, a ja wyglą­dam jak­bym w “Mar­twi­cy mózgu” grał. No nic, ja się w mia­rę trzy­mam, jak mi Kobie­ta mego życia zemdle­je, to może dam radę wykrę­cić 112 zanim sam odpły­nę i zdą­żę wychar­czeć do słu­chaw­ki, gdzie we dwo­je umie­ra­my. Twar­dy jestem, nie? Co mnie zasko­czy­ło – Ona też.

Na mój widok sia­dła jedy­nie na chwi­lę na fote­lu i łez­ki w oczach wytar­ła. Potem przy­bra­ła taki wyraz twa­rzy pomię­dzy coś-ty-kur­wa-ze-sobą-zro­biłbie­dac­two-jak-mi-cie-szko­da i zaczę­ła dla odmia­ny moje lico kapra­we z juchy ocie­rać. No ostat­ni raz taki wzru­szo­ny byłem na “Tita­ni­cu”.

 

Nemocnice na kraji města albo ER

Potem poje­cha­li­śmy na pogo­to­wie, bo prze­cież mor­dę trze­ba pozszy­wać, żeby potem nie prze­cie­ka­ła przy piciu piwa. To, co widzie­li­śmy w mor­dow­ni na Trau­gut­ta, czy­li dla nie­wta­jem­ni­czo­nych – na wro­cław­skim ostrym dyżu­rze, to temat na osob­ny tekst. Jeśli kie­dy­kol­wiek jesz­cze zoba­czę dok­to­ra Bur­skie­go w akcji w ste­ryl­nie czy­stym szpi­ta­lu to ze śmie­chu nie wytrzy­mam i sta­nę obok. Albo dosta­nę wści­ku maci­cy. Syf, smród i total­na znie­czu­li­ca.

Po dro­dze zno­wu zaczą­łem krwa­wić, na szczę­ście zabra­łem z domu pudeł­ko chu­s­te­czek i dzię­ki swo­jej prze­zor­no­ści nie zosta­wia­łem kro­pek na ubra­niu i pod­ło­dze. Tak, pod­ło­dze, bo krze­seł­ka w pocze­kal­ni ostre­go dyżu­ru wiel­kie­go mia­sta woje­wódz­kie­go były trzy.

Na jed­nym sie­dział koleś, któ­ry prze­ciął sobie tęt­ni­cę na ręku – wywnio­sko­wa­li­śmy to z tego, że przez ban­daż, któ­ry sobie sam zało­żył w domu, prze­cie­ka­ła jasna krew i kapa­ła na pod­ło­gę. Koleś na pod­ło­gę pole­ciał po mniej wię­cej kwa­dran­sie. Inny koleś, któ­ry z tego powo­du ośmie­lił się zakłó­cić spo­kój leka­rzo­wi dyżur­ne­mu dostał sro­gi opier­dol, ale z wiel­ką łaską ktoś się krwa­wią­cym i nie­przy­tom­nym kole­siem na pod­ło­dze zain­te­re­so­wał.

Na dru­gim sie­dzon­ku sie­dzia­ła taka babin­ka w chu­ście – wstać nie mogła, bo roz­wa­li­ła sobie sie­kie­rą sto­pę przy rąba­niu drew­na i podob­no kawał­ki buta w ranie bar­dzo bola­ły. Nią się nikt nie inte­re­so­wał.

Na trze­cim krze­seł­ku sie­dzia­ła jakaś kupa sta­rych szmat, któ­ra nie­sa­mo­wi­cie śmier­dzia­ła, cięż­ko okre­ślić czy płci męskiej, czy żeń­skiej. Pew­nie przy tej ilo­ści bru­du i smro­du płeć już jest umow­na, jak u kra­sno­lu­dów. Tutaj zain­te­re­so­wa­nie ogra­ni­cza­ło się do prze­by­wa­nia jak naj­da­lej.

Zanim mnie przy­ję­li zuży­łem na tamo­wa­nie i wycie­ra­nie krwi całe pudeł­ko chu­s­te­czek. 200 sztuk. I wyglą­da­łem jak wam­pir, bo krzep­ną­ca jucha zasty­gła w posta­ci dwóch czer­wo­nych kłów. A może bar­dziej jak mors, bo się­ga­ły jakieś 1,5 cm poni­żej bro­dy. Wresz­cie prze­kro­czy­łem próg gabi­ne­tu, gdzie sie­dział lekarz, lekar­ka i jesz­cze jakieś pie­lę­gniar­ki. Z lek­kim tru­dem opo­wie­dzia­łem co się sta­ło, bo prze­cież kur­wa nie widać, że nie mogę mówić, bo mam roz­wa­lo­ne ryło – musia­łem to opo­wie­dzieć sam. Dosta­łem zastrzyk prze­ciw­tęż­co­wy, zaj­rze­li i zaświe­ci­li mi czu­le w oczy, czy niby wstrzą­su mózgu nie mam, dok­tor­ka kaza­ła za swo­im palusz­kiem zgrab­nym patrzeć – nie szło mi wca­le, bo pani dok­tor mia­ła zaje­bi­sty dekolt i się na pal­cu sku­pić nie mogłem. I chy­ba jej o tym powie­dzia­łem, ale pew­no­ści nie mam – wie­cie, w łeb dosta­łem, mogę mieć pro­ble­my z pamię­cią.

Zaszy­li mnie w mia­rę spraw­nie, przy oka­zji cał­kiem śmiesz­ny to widok, jak Wam lekarz odci­na kawa­łek ust i wrzu­ca do takiej śmiesz­nej nerecz­ki. Ale nic to – pra­wie nie ma śla­du. A ten ślad, któ­ry jest, doda­je mi tyl­ko męsko­ści, bo podob­no rycerz bez bli­zny, to kutas nie rycerz, jak to mawiał kra­sno­lud Den­nis Cran­mer. A może w oko lekar­ce wpa­dłem z tym wyzna­niem szcze­rym i dla­te­go tak mnie ład­nie obsłu­ży­ła. Ścież­ki, któ­ry­mi cha­dza­ją lekar­skie umy­sły nie­do­stęp­ne są zwy­kłym śmier­tel­ni­kom.

Wró­ci­li­śmy do domu gru­bo po pół­no­cy i, jak się pew­nie domy­śla­cie, oby­dwo­je poszli­śmy spać, bez dodat­ko­wych atrak­cji rocz­ni­co­wych. Nie wiem, czy mi się coś poprze­sta­wia­ło pod deklem, ale wła­ści­wie cały następ­ny dzień prze­spa­łem z mały­mi prze­rwa­mi na łyka­nie piguł. Tak to w ten wyjąt­ko­wy wie­czór poba­wi­li­śmy się roman­tycz­nie w dok­to­ra, choć zupeł­nie nie tak, jak byśmy tego chcie­li.

 

Dla­te­go pamię­taj moja Czy­tel­nicz­ko: następ­nym razem, kie­dy Twój facet zapo­mni o kwia­tach na Waszą rocz­ni­cę pomyśl sobie, że mogło być gorzej.

Mógł przyjść uma­za­ny krwią.

Albo szmin­ką…

 

 

Fot: foto­lia, autor: foto­ma­xi­mum


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Pingback: Blog Forum Gdańsk – czas przekroczyć swoje granice i postawić nowe? | dizajnuch.pl – blog faceta w pewnym wiekudizajnuch.pl - blog faceta w pewnym wieku()

 • Pingback: Palec grzebalec...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • pani Mon­dro

  hehe nie­zła histo­ria 😀 “co za pier­do­ła” pomy­śla­łam i pew­nie tak bym do moje­go powie­dzia­ła gdy­by to jego spo­tka­ło 😛 ale pod­pi­su­ję się pod tym co napi­sał kole­ga poni­żej, ja w dzie­ciń­stwie z gębą we krwi wra­ca­łam chy­ba co dru­gi dzień… i racja facet musi mieć bli­zny, tyl­ko że ja baba 😛

  • W zawo­dach o naj­więk­szą pier­do­łę świa­ta zajął­bym dru­gie miej­sce 🙂

 • Jesteś bar­dziej wypad­ko­wy niż ja w dzie­ciń­stwie. A wierz mi to nie małe doko­na­nie. Co chwi­la mia­łem jakiś gips albo szwy 😀

 • Choć fabu­ła dra­stycz­na, to wpis cho­ler­nie wcią­ga­ją­cy – ale dobrze się Cie­bie czy­ta!

 • Agniesz­ka Choj­now­ska

  Po tym wpi­sie sądzę,iż nad­szedł czas na kolej­ną zmia­nę życio­wą a raczej zmia­nę pro­fe­sji : pisarz kome­dio­wy. Opi­sać dra­sti­co w tak gro­te­sko­wy spo­sób mało kto potra­fi. Cze­kam na pierw­sze wyda­nie książ­ki 🙂

 • Czy ktoś tu powie­dział Den­nis Cran­mer? #wiedź­mi­na­wy­czu­wam

  Gdy zoba­czy­łam zakrwa­wio­ną buzię na zdję­ciu, w kon­tek­ście zaba­wy w dok­to­ra, wie­dzia­łam, że zaraz będzie­my mieć do czy­nie­nia z zabaw­nym click­ba­item 😀
  W życiu każ­de­go wiel­kie­go czło­wie­ka, przy­cho­dzi taki moment, że war­to desan­to­wać się z kor­po-ban­ku (w moim przy­pad­ku, nawet z dwóch). Ale na litość boską, Tyś tra­fił z pożycz­ki eks­pre­so­wej pod ryn­nę! Zna­czy się, w sen­sie, pod półecz­kę. Ja, to bym się po czymś takim do Ikei bała wejść, pew­nie do koń­ca życia, a Ty zabrną­łeś w ten zawód!

  Jeśli NFZ, to pie­kło, to w takim razie SOR/Ostry Dyżur, to dzie­wią­ty krąg pie­kła.

  • #dobre­oko #szyb­kiu­mysł 🙂

   Podob­no praw­dzi­we­go męż­czy­znę pozna­je się po tym, jak mu idzie w trak­cie 🙂 A w trak­cie nie bar­dzo mogłem sobie popre­ze­so­wać dalej i nie­ste­ty, aby mieć na raty za Q7 musia­łem trosz­kę popra­co­wać fizycz­nie. Nie powiem, tęsk­nię do ówcze­sne­go poło­że­nia strzał­ki na wadze i zni­ko­mej ilo­ści cen­ty­me­trów w pasie, ale też wresz­cie naresz­cie nie muszę. No i ile mam opo­wia­stek z tego cza­su, to wiem tyl­ko ja, bo to były bar­dzo cie­ka­we cza­sy. I cza­sa­mi śmiesz­ne. A do Ikei i tak nie cho­dzę, bo nie­ko­niecz­nie, a już na pew­no nie ze wszyst­kim są dla mnie syno­ni­mem jako­ści.

   Fakt – tam to nawet Roki­ta boi się zaglą­dać. Ale zno­wu – ile stam­tąd histo­ry­jek na blo­ga­ska 🙂

 • Z chę­cią bym zoba­czył efekt bli­skie­go spo­tka­nia z deską 🙂
  a co do histo­rii to wiel­ce ona roman­tycz­na była i uro­niw­szy łez kil­ka, mało ze śmie­chu współ­to­wa­rzy­szy moich w tram­wa­ju nie oplu­łem bo śmie­chem wybu­chłem grom­kim.

 • Jak Ty to robisz, że wpis dato­wa­ny 11 kwiet­nia, czy­li wczo­raj, ma komen­ta­rze pisa­ne 13 dni temu?

 • Moje jedyn­ki mia­ły bli­skie spo­tka­nie z trze­pa­kiem. Cóż, to w sumie było do prze­wi­dze­nia – kie­dy ma się zawią­za­ne oczy, ryzy­ko wzra­sta. I w sumie nie było­by mi tak przy­kro, gdy­bym nie mia­ła już sta­łych zębów. Sta­łe były, ale świe­że, dopie­ro co wyro­śnię­te. Dłu­go się nimi nie nacie­szy­łam. W każ­dym razie strach przed den­ty­stą pozo­stał.

  A tak w ogó­le: to zła pół­ka była, o!

  • No widzisz? Nigdy nie wia­do­mo, z któ­rej stro­ny ude­rzy kar­ma. I jak moc­no 🙂

   Zęby mi leka­rze pole­pi­li, ale za to bli­zna zosta­ła na całe życie. Ale przy­naj­mniej mam pre­tekst, żeby się nie golić, bo nie lubię.

 • Pingback: Palec grzebalec...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: NFZ chyba strasznie słabo płaci... - dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • gorzej by było, jak­by pani dok­tor była woju­ją­ca femi­nist­ką i za wga­pia­nie się w dekolt zaser­wo­wa­ła powtó­recz­kę z desecz­ki ;))))

 • Rada koń­co­wa bez­cen­na, zapa­mię­tam. 😀
  Ty jed­nak masz nie­bez­piecz­ną pra­cę. Ale za to peł­ną przy­gód i cie­ka­wą. 🙂 Czy krew była w kolo­rze czer­wo­nym? Czy może była zła­ma­na sza­ro­scią szpi­tal­nej pocze­kal­ni? 😉
  Mała­Żon­ka zuch .A Ty w nagro­dę za jej boha­ter­ską posta­wę gapi­łeś się obcej babie w cyc­ki. I to w rocz­ni­cę. No wiesz?!
  Tłu­ma­czy Cię tyl­ko fakt, że mia­łeś uraz gło­wy. 😛

  • Ja się potra­fię gapić na cyc­ki w każ­dym sta­nie 🙂

   • 😀 Nawet jak­byś prze­stał widzieć? O nie, wte­dy to byś patrzył ręka­mi. 😀

    • O nie, nie – ja co praw­da jestem zda­nia, że jak jestem na die­cie, to nic mi nie bro­ni oglą­dać menu, ale kon­su­mo­wać i wkła­dać łap innym do jedze­nia nie wol­no 🙂

 • the­rion

  Mogłeś powie­dzieć, że w tę wyjąt­ko­wą rocz­ni­cę chcia­łeś zro­bić coś szcze­gól­ne­go – poczuć się jak ona i krwa­wić pięć dni…

  Dobry wie­czór. A co.

  • Tyl­ko wkurw mi nie wyszedł, bo dru­gi dzień prze­spa­łem, zamiast rzu­cać tale­rza­mi.

   Coraz tro­chę jak­by mniej…

   • Cza­sa­mi prze­sy­pia­my. 😀