Czy kobieta to towar?

 

Cho­le­ra, zasta­na­wiam się, czy ktoś nie powi­nien wymy­ślić inne­go okre­śle­nia niż shit­storm, po nasze­mu gów­no­bu­rza, bo ten shit zaczy­na być coraz bar­dziej dosłow­ny i jak­by bar­dziej doj­rza­ły – nie­daw­no było o kup­kach dzie­cię­cych, a teraz poga­daj­my o kup­kach doro­słych.

Mamy tutaj intry­gę pra­wie jak w sadze o Dżej­so­nie Bour­ne. Tajem­ni­ce, sekre­ty, pie­nią­dze, egzo­tycz­ne kra­je, podró­że i oczy­wi­ście pięk­ne kobie­ty. A te kobie­ty to rze­czy­wi­ście nicze­go sobie i dosyć zna­ne, bo cały świat je może podzi­wiać na Insta­gra­mie czy fejs­bu­niu, a widzo­wie w tele­wi­zjach śnia­da­nio­wych (podob­no – nie mam tele­wi­zji, więc nie wiem). Prę­żą się tam i wygi­na­ją, a do tego pre­zen­tu­ją. Nic dziw­ne­go, że ktoś chciał je spre­zen­to­wać komuś inne­mu.

 

A teraz do rzeczy, otwartym tekstem.

Kil­ka dni temu na blo­gu Tag­The­Spon­sor poja­wi­ła się rela­cja z pro­wo­ka­cji, jaką prze­pro­wa­dzi­li jego auto­rzy. Otóż skon­tak­to­wa­li się oni z tzw. VIP Con­cier­ge (czy­li usłu­go­daw­cą, któ­ry spe­cja­li­zu­je się w speł­nia­niu naj­bar­dziej nawet dziw­nych czy wygó­ro­wa­nych zachcia­nek swo­ich bar­dzo kasia­stych klien­tów) poda­jąc się za przed­sta­wi­cie­la boga­tych szej­ków, któ­rzy za nie­ma­łą garść petro­do­la­rów szu­ka­ją pań do towa­rzy­stwa na pię­cio­dnio­wy wspól­ny wypływ jach­tem na łono natu­ry. “Łono” to tutaj sło­wo klucz, gdyż ponie­waż nie tyl­ko na tym wyjeź­dzie ma dojść do pene­tra­cji tych­że łon tych­że pań wie­lo­oso­bo­wo, w trak­cie milu­sich orgie­tek, ale tak­że do kopro­fi­li. Dla nie­za­zna­jo­mio­nych – jest to napraw­dę deli­kat­ne zbo­cze­nie, by nie rzec, miłe uroz­ma­ice­nie poży­cia intym­ne­go. Pole­ga mię­dzy inny­mi na tym, że dziew­czy­ny mia­ły­by brać wszyst­ko na kla­tę szej­kow­skie stol­ce. A jeśli taki szejk dostał­by sracz­ki, to sło­wo “wypływ” rów­nież może­my uznać za sło­wo-klucz.

Za to wszyst­ko każ­da z chęt­nych dosta­je 25.000,- nie­opo­dat­ko­wa­nych dola­rów, do tego zwrot za prze­lot, fry­zje­ra, mani­cu­re, tak­sów­ki, prze­jażdż­kę na wiel­błą­dach, opie­ru­nek i wikt. Bio­rąc pod uwa­gę powyż­sze, na wik­cie szej­ko­wie pew­nie spo­ro zaosz­czę­dzą, bo kto by po takich akcjach chciał jeść? Oczy­wi­ście peł­na dys­kre­cja, no pho­tos, czy­stość i higie­na, dużo papie­ru toa­le­to­we­go i nawil­ża­nych chu­s­te­czek zapa­cho­wych – peł­na pro­fe­ska i dobra zaba­wa w pakie­cie.

Chęt­ne laski znaj­du­ją się bez pro­ble­mu. I to wła­śnie takie, któ­re widu­je­my w tele­wi­zji, na któ­re patrzy­my na ekra­nach kom­pu­te­rów czy smart­fo­nów – kró­lu­ją na Insta­gra­mie czy fej­sie kar­miąc codzien­nie chłon­ne umy­sły napa­lo­nych nasto­lat­ków zuży­wa­ją­cych kilo­gra­my chu­s­te­czek higie­nicz­nych. I co zna­mien­ne – to aku­rat laski z Pol­ski. Hura­aa, mamy następ­ną naszą swoj­ską gów­no… (par­don) …burzę i może­my doje­bać, tym razem nie inte­li­gen­tom tyl­ko ślicz­not­kom.

 

A autorzy bloga uzasadniają całą akcję tym, że tępią hipokryzję.

I chcą poka­zać wszyst­kim mało­la­tom, któ­re kupu­ją jajecz­ka tasiem­ca z Chin, żeby na Insta wrzu­cić swo­je chu­de zdję­cie, że wiel­ka popu­lar­ność i pie­nią­dze nie bio­rą się z same­go wyglą­du. Ten wygląd trze­ba jesz­cze odpo­wied­nio sprze­dać. I wca­le nie ma co tym pięk­nym z top Insta­gram zazdro­ścić. Nie chce mi się już wię­cej roz­pi­sy­wać – zain­te­re­so­wa­ni znaj­dą mate­ria­ły na pudel­ku, na wyko­pie i pew­nie w paru innych miej­scach, bo na pew­no będzie to news dnia na Dzień Kobiet.

Ja bym jed­nak zadał kil­ka pytań z tro­chę innej becz­ki, bo wca­le nie mam zamia­ru potę­piać tych dziew­czyn. Seks (z wła­snej woli) to nie zbrod­nia. Wbrew hipo­kry­zji, któ­rą wszy­scy dooko­ła krzy­czą, świat stoi dupą i pie­nią­dzem, albo dupą za pie­nią­dze. Pięk­ne mło­de kobie­ty (a te takie ewi­dent­nie są) czę­sto-gęsto korzy­sta­ją z atu­tów wła­sne­go cia­ła po to, żeby mieć za co potem roz­wi­jać atu­ty pozo­sta­łe. I co z tego?

Czy napraw­dę był sens nisz­czyć te dziew­czy­ny poda­jąc ich dane i publi­ku­jąc zdję­cia? Bo to one jed­ne dają dupy za pie­nią­dze w celu osią­gnię­cia korzy­ści?

Czy napraw­dę tak moc­no by to kogoś ruszy­ło, gdy­by cho­dzi­ło tyl­ko o kla­sycz­ne ciup­cia­nie, a kupę wszy­scy robi­li­by po boże­mu do zło­tych sede­sów? Kim Kar­da­shian jakoś to bar­dzo nie prze­szko­dzi­ło w tak zwa­nej karie­rze.

Czy gdy­by nie fakt, że są to jakieś wan­na­be pio­sen­kar­ki, aktor­ki czy cele­bryt­ki, kto­kol­wiek by się tym prze­jął?

Czy ktoś zda­je sobie spra­wę, jak wie­le rów­nie pięk­nych kobiet (jeśli nie pięk­niej­szych) godzi się na rów­nie złe rze­czy (jeśli nie gor­sze) dla nie­po­rów­ny­wal­nie mniej­szych korzy­ści?

I jesz­cze jed­no na koniec – nie mnie oce­niać, czy te kobie­ty są model­ka­mi, luk­su­so­wy­mi call-girls czy zwy­kły­mi dziw­ka­mi. W tej chwi­li już poza­mia­ta­ne, bo bez wzglę­du na to, czy ta pro­wo­ka­cja to praw­da czy kant, wszyst­kim tym dziew­czy­nom zruj­no­wa­no życie, karie­rę i dokle­jo­no łat­kę.

I tak napraw­dę ci, któ­rzy zro­bi­li ten mate­riał publi­ku­jąc laski wła­ści­wie z imie­nia i nazwi­ska nie są dużo lep­si od praw­dzi­wych szej­ków, któ­rzy kupu­ją sobie przy­jem­ność za garść petro­do­la­rów. Oni sobie kupi­li popu­lar­ność, odsło­ny, kli­ki i laj­ki. Wła­sną hipo­kry­zją i zakła­ma­niem wal­czą z hipo­kry­zją i zakła­ma­niem. I kto wie, czy nie zeszma­ci­li tych dziew­czyn dużo bar­dziej, niż taki per­wer­syj­ny szejk.

 

Ale jeśli ktoś uwa­ża na tej pod­sta­wie, że wszyst­ko jest na sprze­daż i każ­de­go moż­na kupić, a zwłasz­cza kobie­ty, to mu bar­dzo współ­czu­ję…

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Pingback: Jestę blągerę | dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: Dziecko w restauracji...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: Jak współczesny facet ma przejebane... -dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: Plusy życia bez telefonu... | dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: Jak być prawdziwym Polakiem - patriotą? -dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Ok, chy­ba zna­la­złam odpo­wiedź na przy­naj­mniej część pyta­nia, któ­re zada­łam w naj­now­szym tek­ście 😀

  Cał­ko­wi­cie zga­dzam się z tym, że KAŻDA aktyw­ność sek­su­al­na za obo­pól­ną zgo­dą jest tak samo ok i niko­mu nic do tego, prócz samych zain­te­re­so­wa­nych. Ale. Z pro­sty­tu­cją jed­nak taka pro­sta spra­wa nie jest. Cięż­ko zna­leźć gra­ni­cę mię­dzy sek­sem dobro­wol­nym – a już wymu­szo­nym. Dziew­czy­na nie musi mówić “nie”, żeby zaszedł gwałt – tak samo jak “tak” nicze­go nie gwa­ran­tu­je. Przy­kład: spo­ty­kasz dziew­czy­nę, któ­rej dziec­ko przy­mie­ra gło­dem, i pro­po­nu­jesz jej, że w zamian za kasz­kę dla dziec­ka ma Ci zro­bić dobrze. Ok, dziew­czy­na się zga­dza, ale trud­no zaprze­czyć temu, że zaszło jed­nak wymu­sze­nie i nie ma mowy o sek­sie za obo­pól­ną zgo­dą.

  I taki dyle­mat powsta­nie zawsze, gdy nie jest się pew­nym, że dru­ga oso­ba upra­wia seks dla same­go sek­su. Nigdy nie zna się w 100% sytu­acji życio­wej pro­sty­tut­ki i nie wie, jakie są jej pobud­ki, dla­cze­go to robi. Może po pro­stu lubi seks, a pie­nią­dze to dodat­ko­wa atrak­cja. Może trak­tu­je seks czy­sto instru­men­tal­nie, jak tre­ner­ka fit­ness – to dla niej jed­na z wie­lu aktyw­no­ści fizycz­nych, na któ­rych zara­bia. A może jej sytu­acja życio­wa zmu­sza ją do zara­bia­nia w ten spo­sób – a wów­czas upra­wia­nie z nią sek­su jest gwał­tem, krop­ka.

  • Peł­na zgo­da. Dla mnie oso­bi­ście seks i prze­moc (jaki­kol­wiek jej rodzaj) to zbio­ry zupeł­nie roz­łącz­ne. Tutaj aku­rat moż­na napraw­dę gra­ni­ce prze­su­wać bar­dzo moc­no i prze­gi­nać aż do śmiesz­no­ści. No bo zacznie­my od pisem­ne­go zezwo­le­nia obu stron na współ­ży­cie? Albo oskar­ży­my face­ta, któ­ry np. przy­tu­la żonę o mole­sto­wa­nie? Albo żonę, któ­ra nakła­da koron­ki nie­wy­god­ne jak cho­le­ra, bo mają rocz­ni­cę ślu­bu, a mąż wra­ca zje­ba­ny z pra­cy i nie ma ocho­ty?

   Przy czym olej­my ste­reo­ty­py i to wca­le nie facet musi zmu­szać kobie­tę, bywa odwrot­nie. Choć jeśli facet nie chce, to tech­nicz­nie jest trud­niej, ale na to też są spo­so­by 🙂 Ostat­nio pisa­łem o tym, jak reagu­je kobie­ta, któ­rej facet odmó­wi – co Ty na to? 😉

   • Ale na to, że moż­na zgwał­cić męż­czy­znę? Jedy­ne, z czym muszę się nie zgo­dzić, to że męż­czy­znę tech­nicz­nie trud­niej – to jakiś sza­lo­ny wagi­no­fal­lo­cen­tryzm. Seks nie spro­wa­dza się prze­cież – ani nawet nikt nie powie­dział, że to naj­waż­niej­sza część – do wpro­wa­dza­nie człon­ka we wzwo­dzie do wagi­ny.

    Nie rozu­miem, przy­znam, o co cho­dzi z tymi koron­ka­mi – i dla­cze­go odmo­wa sek­su mia­ła­by być prze­mo­cą sek­su­al­ną. Chy­ba jakoś nie bar­dzo.

    A z tym pisem­nym zezwo­le­niem – w sumie cze­mu nie? 😀

    • Nie odmo­wa – kobie­ta w koron­kach para­du­ją­ca przed face­tem to prze­cież jaw­ne mole­sto­wa­nie tegoż. No przy­naj­mniej gdy­by (nawet nie­źle zbu­do­wa­ny) pan para­do­wał w strin­gach z sło­ni­kiem z przo­du, to tak by to było odbie­ra­ne. Albo mogło­by być przez nad­gor­li­wych 🙂 Czy­ta­łem opo­wia­da­nie, gdzie nawet powie­dze­nie kobie­cie, że jest pięk­na było spro­wa­dza­niem jej do obiek­tu sek­su­al­ne­go.

     Oj weź, z sypial­ni wyrzu­ca­my papier inny niż ręcz­ni­ki 🙂

     • Kie­dy powie coś takie­go recen­zent na obro­nie dok­to­ra­tu to tak, cięż­ko uznać to za nie­win­ny kom­ple­ment.

      • Kie­dy powie coś takie­go recen­zent na obro­nie, to powi­nien czymś cięż­kim dostać w mor­dę. Bo w pew­nych oko­licz­no­ściach kom­ple­ment prze­sta­je być kom­ple­men­tem.

       W opo­wia­da­niu mąż nie mógł tak do żony powie­dzieć. Tutaj wrzu­ca­łem lin­ka do tego opo­wia­da­nia

       http://www.dizajnuch.pl/2015–03-02/nowoczesne-malzenstwo/