ZSK#006: Jak wybrać okap do kuchni?

 

Mała nie­spo­dzian­ka, bo posta­no­wi­łem pod­ca­sty odno­śnie sprzę­tu AGD podzie­lić na mniej­sze, ale za to kon­kret­ne pacz­ki, żeby oso­ba szu­ka­jąc infor­ma­cji np. o zmy­war­ce, nie musia­ła się prze­bi­jać przez frag­men­ty o pie­kar­ni­kach. Ale oczy­wi­ście, nie­zmien­nie zachę­cach do zaj­rze­nia do całe­go cyklu  ⇒DIY-zapro­jek­tuj sobie kuch­nię, mogą tam się zna­leźć infor­ma­cje, któ­rych aku­rat potrzebujecie.

 

O czym dzisiaj będzie?

Dzi­siaj opo­wiem Wam, na co zwra­cać uwa­gę i jak wybrać okap do kuch­ni. To taki sprzęt AGD, o któ­rym nikt wła­ści­wie nic nie wie.

I ja to zmie­nię dla wspól­ne­go dobra.

 

W tym odcinku mówię:

 • Czym się róż­ni okap od pochła­nia­cza, a czym od wycią­gu. I czy się w ogó­le różni?
 • Jak dobrać wydaj­ność oka­pu do pomieszczenia?
 • Co powo­du­je, że okap hałasuje?
 • Któ­ry okap pochło­nie zapach sma­żo­nych ryb?
 • Czy lep­szy jest okap wol­no­wi­szą­cy, czy ten do zabudowy?
 • Na jakiej wyso­ko­ści powi­nien wisieć okap?
 • Jak czę­sto wymie­niać fil­try węglowe?
 • Czy fil­try węglo­we są jednorazowe?
 • Czy okap sufi­to­wy jest dobry?
 • Jak się spra­wu­je okap mon­to­wa­ny w bla­cie, tzw. downdraft?
 • Czy okap zin­te­gor­wa­ny z pły­tą induk­cyj­ną to dobry pomysł?

 

Tutaj odsłuch bez­po­śred­nio ze strony:

 

A tutaj przy pomo­cy soundc­lo­ud, jak ktoś lubi:

 

Nie­dłu­go poja­wi się trans­kryp­cja tego odcin­ka, a jak doga­dam się z moim Star­szym, to kto wie, czy za jakiś czas nie poja­wi się w tema­cie pod­ca­stów faj­na nie­spo­dzian­ka. Ale to za jakiś czas.

 

Póki co, dzię­ku­ję, jeśli dosłu­cha­li­ście do koń­ca. Jeśli nie, to napisz­cie mi pro­szę na dizajnuch@dizajnuch.pl, co się zadzia­ło, że nie dali­ście rady.

Wyda­je mi się, że to odcin­ki o sprzę­cie AGD sa bar­dzo waż­ne w kon­tek­ście pla­no­wa­nia kuch­ni, więc wdzięcz­ny będę za udo­stęp­nia­nie tego wpi­su czy też pod­ca­stu na soundc­lo­ud, albo posta na fejsie. 

Jeśli zna­cie kogoś, przed kim stoi to trud­ne zada­nie, jakim jest remont kuch­ni, to bar­dzo się tej oso­bie takie wia­do­mo­ści przydadzą. 

Zachę­cam też do polaj­ko­wa­nia swo­im cen­nym laj­kiem moje­go fan­pejdża na fej­sie (TUTAJ ⇒link do fp dizaj­nu­cha), żeby­ście nie prze­ga­pi­li kolej­nych odcin­ków, bo mówię cał­kiem mądre rze­czy, a do tego poży­tecz­ne i gło­sem miłym dla oka.

 

Za tydzień sły­szy­my się ponow­nie, tym razem poopo­wia­dam o zmywarce.

 

A tutaj masz lin­ka do całe­go cyklu – możesz wybie­rać i słu­chać aku­rat tego, co Cię interesuje:

⇒cykl pod­ca­stów DIY- zapro­jek­tuj sobie kuchnię

Fot: depo­sit­pho­tos, autor: kues

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close