ZSK#004: Jakiej kuchni potrzebuję?

 

Jak obie­cy­wa­łem Wam przed Bożym Naro­dze­niem, po trzech tygo­dniach wrzu­cam kolej­ny pod­cast z cyklu ⇒DIY-zapro­jek­tuj sobie kuch­nię.

 

O czym dzisiaj będzie?

Dzi­siaj odpo­wie­my wspól­nie na pyta­nie, któ­re w pro­jek­to­wa­niu kuch­ni jest jed­nym z naj­waż­niej­szych, zaraz po tym, ile mamy na to pie­nię­dzy. To pyta­nie brzmi: jakiej kuch­ni potrzebuję?

 

W tym odcinku mówię:

 • Na co zwró­cić uwa­gę przy okre­śla­niu wyma­gań co do kuchni?
 • Co jest waż­ne przy kon­cep­cji kuch­ni i roz­pla­no­wa­niu stref?
 • Co jest waż­niej­sze – wygląd, czy funkcjonalność?

 

Tutaj odsłuch bez­po­śred­nio ze strony:

 

A tutaj przy pomo­cy soundc­lo­ud, jak ktoś lubi:

 

Poniżej lista pytań, które proponuję sobie zadać, zanim się weźmiesz za projekt kuchni:

 • Czy kuch­nia otwar­ta, czy zamknięta?
 • Do cze­go uży­wam kuch­ni? Jaka jest jej naj­waż­niej­sza funkcja?
 • Czy waż­niej­szy dla mnie jest wygląd, czy funkcjonalność
 • Ile cza­su spę­dzasz w kuchni?
 • Ile osób korzy­sta z kuch­ni? Ile gotu­je sta­le, ile okazjonalnie?
 • Czy dużo gotu­jesz? Dużo ilo­ścio­wo czy dużo, w sen­sie często?
 • Jak czę­sto i w jaki spo­sób robisz zaku­py – duże ilo­ści, a rzad­ko, czy nie­wiel­kie ilo­ści, ale na bieżąco?
 • Czy gotu­jesz na zapas?
 • Czy do goto­wa­nia uży­wasz dużej ilo­ści garnków/patelni, mie­sza­de­łek, kopy­stek itd.?
 • Czy lubisz mieć te wszyst­kie rze­czy pod ręka i nie prze­szka­dza Ci, że są na wierz­chu, czy wolisz je pochowane?
 • Jakie masz nawy­ki i przy­zwy­cza­je­nia pod­czas gotowania?
 • Czy masz jakieś urządzenia/gadżety nie­ty­po­we, któ­rych uży­wasz? Np. ther­mo­mix, soko­wi­rów­ka, kra­jal­ni­ca itd.? Czy mogą one stać na bla­cie, czy muszą mieć swo­je miej­sce w szafkach?
 • I wresz­cie last, but not least – w jakim sty­lu ma być Two­ja kuchnia?

 

I lista pytań w postaci pobieralnej, w *.pdf: KLIK

 

Dzi­siaj zabra­łem Wam 30 minut – mie­ści­my się w zało­że­niach, żeby­śmy nie prze­kra­cza­li tej poło­wy godzi­ny, bo czas to pieniądz.

Dzię­ku­ję, jeśli uda­ło Wam się dotrwać do koń­ca tego cza­su. Jeśli się nie uda­ło, to napisz­cie mi pro­szę na dizajnuch@dizajnuch.pl, dla­cze­go – co nie gra, co jest w porząd­ku, o czym chcie­li­by­ście posłu­chać potem i tak dalej.

Jeśli stwier­dzi­cie, że gadam z sen­sem, to wdzięcz­ny był­bym za udo­stęp­nia­nie dalej oso­bom, któ­re być może sto­ją przed tym trud­nym dzie­łem, jakim jest wymia­na wła­snej kuchni.

Zachę­cam też do polaj­ko­wa­nia swo­im cen­nym laj­kiem moje­go fan­pejdża na fej­sie (TUTAJ ⇒link do fp dizaj­nu­cha), żeby­ście nie prze­ga­pi­li kolej­nych odcin­ków, bo mówię cał­kiem mądre rze­czy, a do tego poży­tecz­ne. No i głos mam faj­ny, do podusz­ki mogę mru­czeć, ale tyl­ko w podcastach 🙂

 

I do usły­sze­nia za dwa tygo­dnie – poga­da­my sobie o sprzę­cie AGD.

 

A tutaj masz lin­ka do całe­go cyklu – możesz wybie­rać i słu­chać aku­rat tego, co Cię interesuje:

⇒cykl pod­ca­stów DIY- zapro­jek­tuj sobie kuchnię


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close