Uruchamiam damsko-męski kącik porad intymnych…

 

Sha­re Week się wła­śnie skoń­czył (zobacz co to jest Sha­re Week), a że to czas grze­ba­nia w sta­ty­sty­kach, to ja sobie tez zaglą­dam i patrzę, co mi tam rośnie, a co mi male­je. I się dzi­wu­ję się. Bo cza­sa­mi google do mnie wrzu­ca ludzi po takich fra­zach, że toż to szok i nie­do­wie­rza­nie. Ale widzę, że jest głę­bo­kie zapo­trze­bo­wa­nie spo­łecz­ne na poważ­ne roz­mo­wy o tema­tach dam­sko-męskich, więc wycho­dząc naprze­ciw zamie­rzam Wam dzi­siaj udzie­lić kil­ku świa­tłych rad. W koń­cu 20 lat z jed­ną babą to nie w kij pier­dział, nie?

Bo może to ma głęb­szy sens? Może jakieś nie­zba­da­ne algo­ryt­my wuj­ka gugie­la stwier­dzi­ły, że ja się na tema­tach dam­sko-męskich znam i umiem? Kim­że ja jestem więc, żeby się potęż­nej kor­po­ra­cji prze­ciw­sta­wiać? Dla­te­go uru­cha­miam kącik porad intym­nych, bo naród pogu­bio­ny jest i pyta­nia w świat śle (pisow­nia pytań ory­gi­nal­na).

 

jak można kusić faceta?

Pokaż cyc­ki – to takie pro­ste.

 

szukam faceta

Nie szu­kaj. Pokaż cyc­ki, sam się znaj­dzie – to takie pro­ste.

 

chłopak plaża golasów

O widzisz, zaczy­nasz kumać dziew­czyn­ko. I na takiej pla­ży nie musisz się wsty­dzić poka­zu­jąc cyc­ki – to takie pro­ste.

 

dlaczego facetow kreci jak kobieta w sypialni jest jak dziwka

Czy­li jaka? Że seks lubi czy że rachu­nek wysta­wia? Mnie by krę­ci­ło jej pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście do tema­tu.

 

amatorzy nagrywają swój sex

Oj nie, nie tak od razu, nie galo­puj­my z tym pro­fe­sjo­na­li­zmem. Poza tym kame­ra strasz­nie stre­su­je, ope­ra­tor kame­ry stre­su­je jesz­cze bar­dziej, więc może się zda­rzyć, że Ci się męż­czy­zna nie spraw­dzi. A ugo­to­wa­nym maka­ro­nem w bier­ki kocha­na nie pograsz.

 

kiedy introwertyk czuje się wyczerpany

To zale­ży – ja bym był po kil­ku­dzie­się­ciu minu­tach gra­nia w fil­mie. A zazwy­czaj wyczer­pa­ny jestem gdzieś po czwar­tym klap­sie.

 

looking through magnifying glass

Ale że co? Bez powięk­sza­nia nic u nie­go nie widać? No to się zasta­nów, czy to nie będzie aby na fil­mie sła­bo wyglą­dać. O uda­wa­niu orga­zmów nie wspo­mnę, ale tu aku­rat poćwi­czysz zdol­no­ści aktor­skie – do fil­mów jak zna­lazł.

 

rowek w dupie

Uwa­żam, że to wer­sja tyl­ko dla zaawan­so­wa­nych. No i nie zapo­mnij po pierw­sze pri­mo o odpo­wied­nim nawil­że­niu, a po dru­gie pri­mo trze­ba tyłek wyde­pi­lo­wać, bo zaro­śnię­ty sła­bo wycho­dzi na fil­mie.

 

perfekcyjny lodzik

NO NARESZCIE!! Cza­sy mamy poli­tycz­nie nie­pew­ne, więc uwa­żaj, bo połknąć to kani­ba­lizm, a wypluć to abor­cja.

 

jaka jest najgorsza kara dla faceta

Jak prze­sta­niesz ZANIM będziesz musia­ła połknąć albo wypluć. Poczu­je się uka­ra­ny na 100%.

 

umordowana macierzyństwem

No i niech to Cię moty­wu­je do tego, żeby uwa­żać, bo niby 500+ już dzia­ła, ale na nie­wy­spa­nie leków nie ma. Z dru­giej stro­ny po cią­ży rosną cyc­ki i możesz wte­dy wró­cić do począt­ku moich porad intym­nych.

 

A Wy? O co chcie­li­by­ście zapy­tać wuj­ka dizaj­nu­cha?

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • rade­ma­che­ra

  O jeżu jak dobrze że już zdą­ży­łam pożreć poran­ną daw­kę węglo­wo­da­nów… Czy­ta­nie przy jedze­niu zagra­ża moje­mu życiu i zdro­wiu.

  • I nawet die­te­ty­cy mówią, że to nie­zdro­wo jest. Tak sły­sza­łem.
   Ale nie pamię­tam od kogo.

 • Zna­czy że po tych hasłach ludzie do Cie­bie trafiają??:D

  • Tak wła­śnie – wygrze­ba­łem z pierw­szej dwu­dziest­ki 🙂

   • #jaja­bie 😀
    ps.a jak u sie­bie mogę to spraw­dzić?

    • W GA. Ale ja spraw­dzam w czymś, co się nazy­wa jet­pack – taki kom­bajn z pier­dy­lio­nem przy­dat­nych rze­czy 🙂

     • a możesz jaśniej dla #debi­la­tech­nicz­ne­go? 🙂

      • Insta­lu­jesz wtycz­kę, któ­ra nazy­wa się Jet­pack. To taki pakiet róż­nych przy­dat­nych wty­czek, ale są zebra­ne do kupy i nie musisz ich szu­kać po jed­nej. Tam jest takie cuś do spraw­dza­nia sta­ty­styk Word­Pres­sa (nie GA) i ja naj­czę­ściej zaglą­dam tam, bo mi się GA jakoś cią­gle odpi­na, coś się kasza­ni i jakoś nie do koń­ca działa.#nieogarniam 🙂

 • Daw­no się tak nie uśmia­łam 😀 Tekst “Pokaż cyc­ki” jak­że praw­dzi­wy! 😀 Ja z kolei muszę uru­cho­mić dział porad “jak pode­rwać nie­sły­szą­cą facet­kę”, bo odkąd gadam na YT to tako­we pyta­nia mi na priv lecą 🙂 Faj­ny ten Twój blog 🙂 Lubię go wie­czo­rem czy­tać, nie­któ­re tek­sty nawet po parę razy 🙂

  • No i nawet sobie nie wyobra­żasz, jak mi się zro­bi­ło faj­nie po prze­czy­ta­niu tego – dzię­ku­ję 🙂

   Ano wła­śnie – podej­rze­wam, że się pod­ry­wa dokład­nie tak samo. Trze­ba być bły­sko­tli­wym, inte­li­gent­nym, przy­stoj­nym, dobrze zbu­do­wa­nym, dow­cip­nym, dobrze zara­biać i mieć przy­jem­ny uśmiech. A potem jakoś ukła­da się samo 🙂

 • No i co tu pisać w tych komen­tach. Tyl­ko, że wpis dobry 😉

 • Pomo­głaś cho­ciaż szukającemu/ej? 🙂

  Rowek w dupie” jak dla mnie jest wystar­cza­ją­co eks­tre­mal­ny – do tej pory nie wiem, gdzie ja coś takie­go wrzu­ci­łem i po co? :)))

  • Nie pomo­głam, mia­łam lep­sze pla­ny na sobo­tę 😛

   Gdy wpi­su­je się “rowek w dupie” w wyszu­ki­war­ce Two­je­go blo­ga, poja­wia­ją się aż trzy tek­sty! Ten i dwa inne. Trze­ba by było je dokład­nie prze­śle­dzić ;D

   • Nie, nie zro­bię tego…
    Nie, nie zro­bię tego…
    Nie, nie zro­bię tego…
    Nie, nie zro­bię tego…

 • hm, i co tu napi­sać:) pró­bu­ję zna­leźć coś dla sie­bie 🙂

 • MrsGrono.com

  Dziw­ny post.

 • MrsGrono.com

  HAHA

 • Ja bym chcia­ła się zapy­tać jak prze­dłu­żyć dobę do 48 godzin.
  Nie wie­rzę w te fra­zy 😀 Made my day!

  • Nie wiem, ale jak odkry­jesz spo­sób, to ja chęt­nie 🙂
   Serio, serio, tak szu­ka­li 🙂

   • Wystar­czy skró­cić godzi­nę do 30 minut. Ele­men­tar­ne, dro­gi Wat­so­nie.

 • Całe szczę­ście posi­łek skoń­czy­łam przed roz­po­czę­ciem lek­tu­ry. Już jestem ostroż­na 🙂 Cóż, cie­ka­wi ludzie z cie­ka­wy­mi pyta­nia­mi tu na blo­ga­sa tra­fia­ją, a jesz­cze cie­kaw­sze są Two­je odpo­wie­dzi 🙂

 • A ugo­to­wa­nym maka­ro­nem w bier­ki kocha­na nie pograsz.” 😀 😀 – Zno­wu zapo­mnia­łam, żeby Cie­bie nie czy­tać, spo­ży­wa­jąc cokol­wiek. Wła­śnie mnie kawa, wespół ze śmie­chem, pró­bo­wa­ła udu­sić.

 • Daniel Chrzci­ciel

  jak moż­na kusić face­ta?
  Pokaż cyc­ki – to takie pro­ste.”
  Gów­no praw­da. Na mnie nie dzia­ła. A przy­się­gam, że kil­ka pró­bo­wa­ło :(.
  A pytań nie mam. Oszczę­dzę Ci :D.

  • Zabi­łeś mnie 🙂
   I mam stan­dar­do­wą odpo­wiedź admi­ni­stra­to­ra – “u mnie dzia­ła” 😉

 • A to już Ci żona pozwa­la pisać o sek­sie? 😛

  • W ten spo­sób pozwa­la­ła mi zawsze 😀

   • Aha, to spo­ko. 😀 Ja pytań nie mam. Wszyst­ko wiem w tym tema­cie. 😛

    • Wiesz, kto pyta wiel­błą­dzi 😉

     • W tym tema­cie i tak każ­da teo­ria upa­da w prak­ty­ce. 🙂

      • Fakt, teo­re­ty­zo­wa­nie tutaj jakoś jest mało cie­ka­we 🙂

      • Bo prak­ty­ka pokry­wa się z teo­rią tyl­ko teo­re­tycz­nie, w prak­ty­ce to już nie­ko­niecz­nie…