Uruchamiam damsko-męski kącik porad intymnych…

 

Sha­re Week się wła­śnie skoń­czył (zobacz co to jest Sha­re Week), a że to czas grze­ba­nia w sta­ty­sty­kach, to ja sobie tez zaglą­dam i patrzę, co mi tam rośnie, a co mi male­je. I się dzi­wu­ję się. Bo cza­sa­mi google do mnie wrzu­ca ludzi po takich fra­zach, że toż to szok i nie­do­wie­rza­nie. Ale widzę, że jest głę­bo­kie zapo­trze­bo­wa­nie spo­łecz­ne na poważ­ne roz­mo­wy o tema­tach dam­sko-męskich, więc wycho­dząc naprze­ciw zamie­rzam Wam dzi­siaj udzie­lić kil­ku świa­tłych rad. W koń­cu 20 lat z jed­ną babą to nie w kij pier­dział, nie?

Bo może to ma głęb­szy sens? Może jakieś nie­zba­da­ne algo­ryt­my wuj­ka gugie­la stwier­dzi­ły, że ja się na tema­tach dam­sko-męskich znam i umiem? Kim­że ja jestem więc, żeby się potęż­nej kor­po­ra­cji prze­ciw­sta­wiać? Dla­te­go uru­cha­miam kącik porad intym­nych, bo naród pogu­bio­ny jest i pyta­nia w świat śle (pisow­nia pytań oryginalna).

 

jak można kusić faceta?

Pokaż cyc­ki – to takie proste.

 

szukam faceta

Nie szu­kaj. Pokaż cyc­ki, sam się znaj­dzie – to takie proste.

 

chłopak plaża golasów

O widzisz, zaczy­nasz kumać dziew­czyn­ko. I na takiej pla­ży nie musisz się wsty­dzić poka­zu­jąc cyc­ki – to takie proste.

 

dlaczego facetow kreci jak kobieta w sypialni jest jak dziwka

Czy­li jaka? Że seks lubi czy że rachu­nek wysta­wia? Mnie by krę­ci­ło jej pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście do tematu.

 

amatorzy nagrywają swój sex

Oj nie, nie tak od razu, nie galo­puj­my z tym pro­fe­sjo­na­li­zmem. Poza tym kame­ra strasz­nie stre­su­je, ope­ra­tor kame­ry stre­su­je jesz­cze bar­dziej, więc może się zda­rzyć, że Ci się męż­czy­zna nie spraw­dzi. A ugo­to­wa­nym maka­ro­nem w bier­ki kocha­na nie pograsz.

 

kiedy introwertyk czuje się wyczerpany

To zale­ży – ja bym był po kil­ku­dzie­się­ciu minu­tach gra­nia w fil­mie. A zazwy­czaj wyczer­pa­ny jestem gdzieś po czwar­tym klapsie.

 

looking through magnifying glass

Ale że co? Bez powięk­sza­nia nic u nie­go nie widać? No to się zasta­nów, czy to nie będzie aby na fil­mie sła­bo wyglą­dać. O uda­wa­niu orga­zmów nie wspo­mnę, ale tu aku­rat poćwi­czysz zdol­no­ści aktor­skie – do fil­mów jak znalazł.

 

rowek w dupie

Uwa­żam, że to wer­sja tyl­ko dla zaawan­so­wa­nych. No i nie zapo­mnij po pierw­sze pri­mo o odpo­wied­nim nawil­że­niu, a po dru­gie pri­mo trze­ba tyłek wyde­pi­lo­wać, bo zaro­śnię­ty sła­bo wycho­dzi na filmie.

 

perfekcyjny lodzik

NO NARESZCIE!! Cza­sy mamy poli­tycz­nie nie­pew­ne, więc uwa­żaj, bo połknąć to kani­ba­lizm, a wypluć to aborcja.

 

jaka jest najgorsza kara dla faceta

Jak prze­sta­niesz ZANIM będziesz musia­ła połknąć albo wypluć. Poczu­je się uka­ra­ny na 100%.

 

umordowana macierzyństwem

No i niech to Cię moty­wu­je do tego, żeby uwa­żać, bo niby 500+ już dzia­ła, ale na nie­wy­spa­nie leków nie ma. Z dru­giej stro­ny po cią­ży rosną cyc­ki i możesz wte­dy wró­cić do począt­ku moich porad intymnych.

 

A Wy? O co chcie­li­by­ście zapy­tać wuj­ka dizajnucha?

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close