Fajny facet. Mrugnę, poprawię włosy i poczekam, aż podejdzie i zagada

 

Znasz to?

Katu­jesz się na fit­ne­sie od począt­ku stycz­nia, bo posta­no­wie­nie nowo­rocz­ne to nie w kij pier­dział. Odwa­li­łaś się jak stróż w Boże Cia­ło – fry­zjer i dziew­czy­na od paznok­ci zacie­ra­ją rącz­ki, bo dałaś im nie­źle zaro­bić. Na szpil­ki wyda­łaś pół pen­sji, bo dru­gie pół pochło­nę­ła sukien­ka. I wła­śnie sie­dzisz przy barze szu­ka­jąc szczę­ścia – czy­taj face­ta. Wyglą­dasz jak rekor­do­wa wygra­na w ame­ry­kań­skim Power­Ball – dostrze­gasz, że męż­czyź­ni patrząc na Cie­bie wcią­ga­ją brzuch, zauwa­żasz zazdro­sne zawist­ne spoj­rze­nia innych kobiet i po pro­stu wiesz, że to praw­da.

Jesteś zja­wi­sko­wa!!

Wypa­trzy­łaś nie­złe cia­cho – zbu­do­wa­ny jak trze­ba, ubra­ny jak trze­ba, śmie­je się tak czę­sto, jak trze­ba i zęby ma kom­plet­ne oraz bia­łe, jak trze­ba. Jest też wystar­cza­ją­co pija­ny, żeby nie zwra­cał uwa­gi na Two­je wydu­ma­ne nie­do­sko­na­ło­ści, a dosta­tecz­nie trzeź­wy, żeby sku­pił się na atu­tach. No i żeby w fina­le sta­nął na wyso­ko­ści zada­nia. Patrzysz mu głę­bo­ko, spod dłu­gich rzęs w oczy. Byle tak nie za dłu­go. Na nie­wy­god­nym jak skur­wy­syn hoke­rze sia­dasz tak, że odsła­niasz swo­je zgrab­ne i świe­żo wyde­pi­lo­wa­ne (ała) nogi. Byle tak nie za wyso­ko. Popra­wiasz suk­nię tak, żeby moż­na było zaj­rzeć w dekolt. Byle tak nie za głę­bo­ko. Popra­wiasz wło­sy i nawi­jasz na palec kosmyk, któ­ry to wpro­wa­dza odro­bin­kę sza­leń­stwa w Two­ją dosko­na­łą fry­zu­rę. Byle tak nie za moc­no. Dajesz mu wystar­cza­ją­cą ilość sygna­łów, żeby się Tobą zain­te­re­so­wał i pod­szedł. Byle tak nie za dużo. Tak wystar­cza­ją­co, żebyś przy­pad­kiem przy­pad­kiem nie wyszła na despe­rat­kę. Albo femi­nist­kę.

 

Przeczytałem dzisiaj artykuł w Men’s Health adresowany oczywiście do facetów:

Na takim naj­bar­dziej powierz­chow­nym pozio­mie oczy­wi­ście wciąż obie stro­ny dekla­ru­ją, że to od face­ta powin­na wycho­dzić ini­cja­ty­wa. (…) Kobie­ta, któ­ra robi jaw­nie pierw­szy krok i pro­po­nu­je spo­tka­nie, odbie­ra­na jest przez nich jako „agre­syw­na”. (…) W bada­niach prze­pro­wa­dzo­nych na sin­glach obli­czo­no skru­pu­lat­nie, że w 70% przy­pad­ków to kobie­ta ini­cju­je flirt i zalo­ty. Two­im zada­niem jest tyl­ko nie prze­ga­pić sygna­łów.

Mija wie­czór.

Zaczy­na się noc.

Mija noc.

 

Do domu wracasz sama

Two­je wypa­trzo­ne cia­cho wyszło z laską, któ­ra cał­kiem obiek­tyw­nie trzy­ma­ła poziom dużo słab­szy od Cie­bie. Ale za to do nie­go pode­szła i nie cze­ka­ła, aż się facet lek­ko nie­ku­ma­ty z natu­ry sam domy­śli, co zna­czą te wszyst­kie sto­so­wa­ne przez Cie­bie nie­wer­bal­ne pier­do­le­ty opi­sy­wa­ne w porad­ni­kach o pod­ry­wa­niu, men­ta­li­stach i NLP. Może być też tak, że facet lek­ko nie­ku­ma­ty z natu­ry ni cho­in­ki nie zauwa­żył, że jakie­kol­wiek zna­ki mu dawa­łaś. Bar­dzo praw­do­po­dob­ne jest też to, że na Twój widok jego poczu­cie wła­snej war­to­ści pod­ku­li­ło ogon pod dupę i spier­do­li­ło w pod­sko­kach za mie­dzę, bo w myślach dał Ci 9 na 10 i stwier­dził, że za wyso­kie pro­gi na jego nogi. A Ty byś mu wła­śnie swo­je nogi chęt­nie roz­ło­ży­ła, byle tyl­ko pod­szedł i umiał popraw­nie powie­dzieć ze dwa zda­nia. W tym naj­le­piej jed­no zło­żo­ne. Jesz­cze naj­le­piej wie­lo­krot­nie. Wyba­czy­ła­byś mu nawet, gdy­by pod­szedł i zapy­tał czy się moc­no potłu­kłaś? A tu dupa. A raczej brak dupy.

Oby­dwo­je prze­gra­li­ście, ale Ty czu­jesz, że jak­by bar­dziej. Bo nawet jeśli na koniec wie­czo­ru, czy tam począ­tek nocy, wyrwiesz z bra­ku laku coś na zastęp­stwo, to nie o to Ci dzi­siaj cho­dzi­ło, kie­dy depi­lo­wa­łaś nogi i wraż­li­we oko­li­ce biki­ni. Nie wbi­ja­łaś się w kiec­kę za gru­by hajs tyl­ko po to, żeby zado­wo­lić się nagro­dą pocie­sze­nia. Minę­ła pół­noc, sie­dzisz w zmię­tej poście­li, palisz ner­wo­wo faj­kę, patrzysz na wypię­ty tyłek kole­sia, któ­ry od pół minu­ty chra­pie, minu­tę temu skoń­czył, a pół­to­rej minu­ty temu zaczął i zasta­na­wiasz się, co kur­wa poszło nie tak?!? Jesteś pra­wie pew­na, że z Two­im cia­chem ta noc by jesz­cze trwa­ła i przy śnia­da­niu, któ­re byś mu zro­bi­ła ubra­na tyl­ko w jego koszu­lę. A on by Ci tę koszu­lę zdjął jesz­cze w kuch­ni, obró­cił i oparł o blat jesz­cze zanim jaj­ka na patel­ni by się ścię­ły. Mia­ła­byś te jaj­ka zresz­tą głę­bo­ko w…

Co kur­wa poszło nie tak? Nawet jeśli to tyko wizja, i z Two­im cia­chem było­by dokład­nie tak samo, jak z nagro­dą pocie­sze­nia (30 sekund namięt­nych unie­sień), to nigdy się tego nie dowiesz, bo ani Ty, ani on nie wykrze­sa­li­ście w sobie wystar­cza­ją­co dużo entu­zja­zmu do tego, żeby zro­bić WYRAŹNY pierw­szy krok. Wystar­czył­by mały gest, JEDNOZNACZNIE poka­zu­ją­cy Wasze wza­jem­ne zain­te­re­so­wa­nie i ta noc na pew­no była­by inna. Kto wie, może był­by to począ­tek pięk­nej przy­jaź­ni? Może na kil­ka nocy, może na lata, może na całe życie? A tak? Zmar­no­wa­li­ście obo­je szan­sę na coś faj­ne­go.

 

 

To archi­wal­ny wpis, więc nie wysy­łaj SMS’ów, ok?

 

 

Ja tak nie chcę. A Wy?

Takie mniej wię­cej sko­ja­rze­nia poja­wi­ły się w mojej gło­wie, kie­dy prze­glą­da­jąc sobie moje ulu­bio­ne blo­gi zoba­czy­łem, że nie­któ­re z nich bio­rą udział w kon­kur­sie na BLOG ROKU.

Ja nie bio­rę, bo uwa­żam, że nie jestem JESZCZE wystar­cza­ją­co dobry. Ale po głęb­szym zasta­no­wie­niu posta­no­wi­łem spró­bo­wać w kate­go­rii “mniej­szej” – na TEKST ROKU. Nie wiem, czy mam jakie­kol­wiek szan­se, bo moje wpi­sy raczej rzad­ko są jakieś głę­bo­kie i bar­dzo reflek­syj­ne. Albo ina­czej – są, ale zazwy­czaj poda­ję je w for­mie, któ­ra jest spe­cy­ficz­na jak naj­now­szy Dead­po­ol. To taka mie­szan­ka gów­na ze zło­tem, któ­ra nie do każ­de­go prze­ma­wia.

W ubie­głym roku kon­kurs na BLOG ROKU na nowo zde­fi­nio­wał ter­min żebro­lajk. Sms’y moż­na było sobie kupić na alle­gro, tabli­ce blo­ger­skie na fej­sie zaro­iły się od bła­ga­nia, żebra­nia i prze­ku­py­wa­nia za wysła­nie tego cen­ne­go sms’a. Ja Wam nicze­go za to nie obie­cam i nie poda­ru­ję. Nie jestem taki i nigdy nie byłem. Nie zarzu­cam 15 sta­tu­sów dzien­nie na fej­sie, do udo­stęp­nia­nia czy laj­ko­wa­nia nama­wiam jedy­nie żar­tem, nigdy nie bawię się w lajk za lajk czy fol­low za fol­low. Nie mam opo­rów przed lin­ko­wa­niem do innych blo­gów, jeśli jest w nich coś faj­ne­go. Ten tort jest wiel­ki – dla każ­de­go wystar­czy, a ja nie zjem wię­cej, niż mogę. Poza tym jestem na die­cie.

Będę po pro­stu dalej pisał – oglą­da­jąc swo­je sta­re wpi­sy stwier­dzam, że chy­ba coraz lepiej. Mam sygna­ły o tym, że nie­jed­ne­go wie­czo­ru przy alko­ho­lu i moim blo­gu łzy rado­ści się lały. Tu przy­cho­dzą faj­ni, bar­dzo faj­ni ludzie i to jest dla mnie chy­ba naj­więk­sza nagro­da – popa­trz­cie, że nie ma tu hej­te­rów, to o czymś świad­czy. Lubi­cie tu przy­cho­dzić i mnie czy­tać. Ale…

…bez wzglę­du na to, czy jeste­ście tą zja­wi­sko­wą kobie­tą w pięk­nej suk­ni a ja przy­stoj­nia­kiem przy barze, czy też zupeł­nie na odwrót, nie chciał­bym mieć poczu­cia, że nie zro­bi­łem tego jed­ne­go kro­ku na dłu­giej dro­dze do stwo­rze­nia wspól­nie cze­goś faj­ne­go. Że chcia­łem coś zro­bić, ale się bałem spró­bo­wać.

I wiesz, nie musi­my jeść razem tego śnia­da­nia, wystar­czy, że poga­da­my przy barze. Nie wygra­na w kon­kur­sie jest dla mnie waż­na, zresz­tą bio­rąc pod uwa­gę moje zasię­gi jest prak­tycz­nie nie­moż­li­wa, ale chciał­bym po pro­stu dotrzeć do więk­szej gru­py ludzi. Spo­wo­do­wać, że ktoś wie­czo­rem przy czymś moc­niej­szym poczy­ta tro­chę i popra­wi sobie nastrój. Albo w dro­dze do pra­cy, w któ­rej cze­ka szef dupek. Taki też tekst zgło­si­łem do kon­kur­su – popra­wia­ją­cy nastrój, zabaw­ny, ale jed­nak tro­chę prze­wrot­ny. Po klik­nię­ciu w obra­zek na dole prze­kie­ru­je Was gdzie trze­ba.

Dla­te­go nie będę cebu­lo­wym Janu­szem mar­ke­tin­gu, bo ja taki nie jestem. Bo “War­to być uczci­wym, choć nie zaw­sze się to opła­ca. Opła­ca się być nieu­czci­wym, ale nie war­to.”

 


Jeśli

na numer 7124 wyśle­cie sms’a o tre­ści T11278 (któ­ry kosz­tu­je całe 1,23 z VATem)

to OK, bo to będzie zna­czy­ło, że popie­ra­cie to, co robię i men­tal­nie jeste­ście ze mną.

Dodat­ko­wo wes­prze­cie Fun­da­cję Dzie­cię­ca Fan­ta­zja, któ­rej celem jest speł­nia­nie marzeń cięż­ko, bądź nie­ule­czal­nie cho­rych dzie­ci.

 

 

BLOG ROKU

W obra­zek klik­nię­cie do zgło­szo­ne­go tek­stu prze­nie­sie Cię…

 

Jeśli nie wyśle­cie sms’a, to też nic nie szko­dzi, ale cho­ciaż daj­cie znać w komen­ta­rzach, czy Wam się podo­ba­ło, ok?

Bo za to, że czy­ta­cie jestem Wam dźwięcz­ny bar­dzo.

Lajk­nąć dizaj­nu­cho­wy fan­pejdż też może­cie, nie pognie­wam się 😉

 

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • szko­da, że nie zna­łem tego tek­stu wcze­śniej 🙂

 • No ja jak zawsze w nie­do­cza­sie jestem..:P. Ale wiesz co- ja też wzię­łam w tym udział (namó­wi­li) i tak z cie­ka­wo­ści cho­ciaż jestem NIKIM w blo­gos­fe­rze imo. Myślę że w tym kon­kur­sie, gdy­by czy­ta­nie przez jury było od razu a nie zebro/smsolajki to miał­byś duże szan­se- bo ludzi któ­rzy tak zdol­nie zło­to z gów­nem potra­fią podać jest nie­wie­lu.
  A post o ewi­dent­nej czy­tel­nicz­ce Cosmo­po­li­tan- epic­ki! 😀

  • To dobrze, że posłu­cha­łaś, bo sam nama­wia­łem i wkle­pa­łem sese­me­sa 😉
   Ja nie liczy­łem abso­lut­nie na cokol­wiek poza dotar­ciem do szer­sze­go gro­na czy­tel­ni­ków, noł­nej­my jak ja nie mia­ły tutaj żad­nych szans (i tak jestem zdzi­wio­ny, że aż kil­ka­na­ście gło­sów bylo). Dzie­ki za dobre sło­wo – jest nadzie­ja, że kie­dyś się spo­tka­my na gali 😉
   Hehe, może dla­te­go, że prze­ma­wia prze­ze mnie wie­ko­wa mądrość ;D

   • Nadzie­ja jest zawsze! I nie noł nejm tyl­ko Dizaj­nuch! 🙂 A ja się wca­le nie dzi­wię że gło­sy były bo napraw­dę dobrze piszesz i już 🙂
    ps. Być może 😉

    • Hehe, w blo­gos­fe­rze to na jed­no wycho­dzi 🙂
     Nawet jeśli, to teraz za mało, żeby się prze­bić. Ale jakoś tak do koń­ca nie wiem, czy się chcę za wszel­ką cenę prze­bi­jać i być bożysz­czem gim­ba­zy. Mam czas, pocze­kam 🙂
     PS. Nie “być może” – z pew­no­ścią 😉

     • Z tym bożysz­czem gim­ba­zy to racja- nie­któ­rzy “topo­wi” blo­ge­rzy piszą wła­śnie dla gim­bów. W will never do that! 😀

      • Bo gim­by mają naj­wię­cej cza­su i łyka­ją wszyst­ko jak leci, bo z kolei mają mało uży­wa­ny mózg 🙂
       Robią zasię­gi, ale czy coś z tego wyni­ka mądre­go, to ja oso­bi­ście wąt­pię.

       • Może dla nich tak, dla ludzi z mózgiem- wąt­pli­we ;).

        • Tyl­ko wiesz, ludzie z mózgiem zazwy­czaj przy robie­niu zaku­pów ok – kie­ru­ją się czy­imś zda­niem (blą­ge­ra na przy­kład), ale i tak kie­ru­ją się wła­snym rozu­mem, a ci bez nie­go kupu­ją to, co blą­ger poka­że na yt i nie zasta­na­wia­ją się jakoś szcze­gól­nie.
         A że świa­tem rzą­dzi kasa, to wia­do­mo 😉

         • No wia­do­mo 😉

          • Czy­li cze­ka nas los bied­nych blą­ge­rów, któ­rym nie tra­fia­ją się #dary­lo­su i wszyst­ko za fri­ko 😉

          • Oba­wiam się że pozo­sta­nie nam “pocie­szyć” się jedy­nie jaki­miś laj­ka­mi albo spo­ra­dycz­ny­mi komen­ta­mi pod posta­mi 😉

          • #umrze­my­zglo­du oraz #zza­po­mnie­nia 😉

 • powo­dze­nia!! 😀 Faj­nie, że wzią­łeś udział! 😉 Mnie znie­chę­ci­ło wła­śnie to żebrac­two… blo­ge­rzy zasłu­gu­ją na nor­mal­ny kon­kurs! Bez żebra­nia o laj­ki 🙂

  • Dzię­ki za dobre sło­wo 🙂
   Wiesz, tez odwra­ca­jąc – nie powin­ni o laj­ki żebrać czy ich kupo­wać. Mam nadzie­je, że nie prze­gi­nam u sie­bie 🙂
   Szy­kuj się za rok do wal­ki 😀

 • Znaj mą dobroć 😀 Bez waha­nia wysy­łam ese­me­sa, bo zawsze z sze­ro­kim uśmie­chem czy­tam Two­je posty (bar­dzo traf­ne zresz­tą). Prze­glą­da­jąc tek­sty na blog roku zauwa­ży­łam, że z więk­szo­ści wyle­wa się smu­tek, sen­ty­men­ta­lizm itp. To wca­le nie jest złe, bo lubię to czy­tać, ale gdy widzi się pięt­na­sty podob­ny wpis, to sta­je się to męczą­ce.
  Dla­te­go dziś moje 1,23 prze­ka­żę na tekst, od któ­re­go pogłę­bia­ją mi się kurze łap­ki wokół oczu 😉 Powo­dze­nia!

  • Takie łap­ki wokół oczu doda­ją kobie­cie mnó­stwo uro­ku – mówię z autop­sji 🙂
   Bar­dzo dzię­ku­ję 🙂

   Tak BTW – wszy­scy chy­ba, któ­rzy wysta­wi­li swój tekst do tego kon­kur­su bazu­ją na emo­cjach czy­tel­ni­ka. Co jest bar­dzo cwa­ne, bo czło­wiek to isto­ta emo­cjo­nal­na i decy­zje naj­czę­ściej podej­mu­je pod ich wpły­wem. Ale tu się z Tobą zgo­dzę – zde­cy­do­wa­na więk­szość nie oglą­da­ła w “Gło­wie się nie mie­ści” i zapo­mnie­li, że wśród emo­cji jest też Radość 🙂

   • Radość, bez któ­rej wszyst­ko inne posy­pie się w drob­ny mak. Oglą­da­łam 🙂

    • I jak wra­że­nia?

     • Dla mnie rewe­la­cja! Poru­sza­ją­cy, reflek­syj­ny i momen­ta­mi zabaw­ny baj­ko-film. I chwi­la­mi (póź­niej coraz częst­szy­mi) iry­tu­ją­cy. Pierw­szy raz zda­rzy­ło mi się, żeby ANIMOWANA postać pod­nio­sła mi ciśnie­nie do gra­nic moż­li­wo­ści, a mówię oczy­wi­ście o nie­zdar­nym Smut­ku 🙂

      • No ja się potęż­nie wzru­szy­łem na koniec i to chy­ba aż do wil­got­nych oczu. Podob­no wszy­scy się wzru­sza­ją na Kró­lu Lwie – ja nie pamię­tam, czy mi się zda­rzy­lo, ale na pew­no uda­ło się to tyl­ko Tita­ni­ko­wi 🙂

 • Ania

  nale­ży się 🙂 wcią­gasz…

  • Dzię­ki 🙂
   Zostaw sobie jakieś koło ratun­ko­we, bo prze­pad­niesz 😉

 • Daniel Chrzci­ciel

  Tu przy­cho­dzą faj­ni, bar­dzo faj­ni ludzie”… No już dobra, wyślę tego sms’a :D. Osta­tecz­nie mógł­bym być zja­wi­sko­wym przy­stoj­nia­kiem przed barem :D.

  A tak swo­ją dro­gą, nie wie­rzę, że w dam­sko-męskim flir­cie jest aż tyle pier­do­le­nia. Kie­dy ostat­ni raz pod­ry­wa­łem kobie­tę to wyglą­da­ło o wie­le pro­ściej. Wystar­czy­ło, że się mia­ło ple­cak zamiast tor­ni­stra i dłu­go­pis z kil­ko­ma kolo­ra­mi naraz :/

  • Pier­do­le­nie jest na koń­cu, jak dobrze pój­dzie. No i cza­sy par­szy­we – teraz bez ajfo­na nie pod­chodź 🙂

   No dobra, to ja idę uło­żyć wło­sy 😉

   Bar­dziej niż te smsy wolę tych faj­nych ludzi – dzię­ki 😀