OGRÓD BOTANICZNY we Wrocławiu i Dzień Pszczoły

 

We Wro­cła­wiu gorunc kur­na taki, że kto żyw zała­pał się na all inc­lu­si­ve w Egip­cie, bo tam jest bli­żej do morza, poda­dzą żreć pod nos, posprzą­ta­ją pokój, zro­bią z ręcz­ni­ków zwie­rząt­ka i jesz­cze zro­bią zaje­bi­sty zmy­wal­ny tatu­aż far­ba­mi nie­aler­gicz­ny­mi i w pro­mo­cji. No i tam jest pew­nie chłod­niej. A jak ktoś nie ma u sie­bie na kwa­dra­cie w domu kli­my, to jedy­nym ratun­kiem jest cało­dnio­wy szo­ping i ogłu­ping w któ­rejś z kli­ma­ty­zo­wa­nych gale­rii, albo wypad gdzieś tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było jesz­cze nas.

Padło więc na Ogród Bota­nicz­ny Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, bo ostat­nim raz byłem tam w liceum, a łącz­ki mają i lasek też się tro­chę zoba­czy (byle dys­kret­nie, bo Mała­Żon­ka w ryj dać może dać). Dodat­ko­wo w ten week­end był Dzień Psz­czo­ły, a czy jest na sali ktoś, kto nie lubi sobie pobzy­kać? Czy Tymoń­ski lubi bzy­kać jesz­cze nie wiem, ale mio­dek lubi bar­dzo, więc na Dzień Pćo­ły zacią­gnąć się dał cał­kiem chęt­nie, cho­ciaż zazwy­czaj kwiat­ków to on nie bar­dzo, bo to dla dziew­cyn.

11825681_1628082574076036_6252524005381487240_1230

Upał i waka­cje mają jeden plus – mia­sto pusto­sze­je i nie ma dzi­kich tłu­mów, więc zapar­ko­wać łatwo i zaczę­ła mnie kusić kuszą­ca per­spek­ty­wa bzy­ka­nia w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy. A po wspól­nie spę­dzo­nym dniu nie tyl­ko przy­ro­dy łono może się przy­da­rzyć. Same plu­sy dodat­nie. I to w cenie 15 PLN za doro­słe­go, a peć­ko­la­ki za gra­tis. Tym razem Dzie­cio­rek jeden, bo star­szy na żaglach balu­je.

Psz­cze­le atrak­cje oka­za­ły się nad wyraz skrom­ne – ot, kil­ka stra­ga­nów z mio­dem, pył­kiem, świecz­ka­mi wosko­wy­mi i ręcz­nie robio­nym ory­gi­nal­nym eko­lo­lo-badzie­wiem. Do tego kil­ka tablic infor­ma­cyj­nych i obraz­ków o pćo­łach, ul i prze­pysz­ne natu­ral­ne soki tło­czo­ne ze śli­ma­ka.

DSC_1347_1230

DSC_1086_1230

DSC_1087_1230

 

Psz­cze­la bida nas nie odstra­szy­ła i potup­ta­li­śmy poob­co­wać z natu­rą bota­nicz­ną. Na począt­ku było zio­ło­wo-wod­no-zie­lo­no. I bar­dzo poucza­ją­co. Wie­dzie­li­ście, że wer­be­na pięk­nie pach­nie? I że przy­no­si kasę i odstra­sza wiedź­mi­nów.

DSC_1091_1230

DSC_1101_1230

DSC_1156_1230

DSC_1494_1230

DSC_1146_1230

 

Potem zro­bi­ło się kolo­ro­wo.

DSC_1138_1230 DSC_1275_1230

DSC_1229_1230

DSC_1280_1230

 

A na koniec zro­bi­ło się dra­pież­nie – mucho­żer­na rosicz­ka zdo­by­ła ser­ce moje­go Tymoń­skie­go dużo bar­dziej, niż nie mniej żar­łocz­ne dzba­necz­ni­ki.

DSC_1288_1230

DSC_1285_1230

ogród botaniczny

 

Ten wpis, jak się łatwo zorien­to­wać, publi­ku­ję z ogrom­nym pośli­zgiem, ale wyba­czy­cie mi – waka­cje, prze­pro­wadz­ka, lato w peł­ni (podob­no). Tak czy siak, zde­cy­do­wa­łem się na jego publi­ka­cję, bo do Wro­cław­skie­go Ogro­du Bota­nicz­ne­go war­to pójść nawet, jak nie ma tam świę­ta pćo­ły.

Po pierw­sze, w cen­trum duże­go mia­sta może­my sobie pospa­ce­ro­wać wśród dobrze utrzy­ma­nej zie­le­ni. Po dru­gie, ta zie­leń jest bar­dzo poucza­ją­ca, bo wszę­dzie znaj­dzie­my tablicz­ki z nazwa­mi i cza­sa­mi tro­chę cie­ka­wo­stek, a do tego oglą­da­my nie tyl­ko sło­necz­ni­ki i sur­fi­nie, ale też krza­czor­ki, któ­rych na co dzień nie oglą­da­my (jak na przy­kład rosicz­ki-gło­do­mo­ry).

Na pew­no wybio­rę się tam jesz­cze na wio­snę i jesie­nią – w lecie jest zie­lo­no i świet­nie to rese­tu­je po całym tygo­dniu w wiel­ko­miej­skich beto­nach, ale ja i mój apa­rat aż wewnętrz­nie pło­nie­my na te feerie barw.

Też cze­ka­cie na te pięk­ne, kolo­ro­we zdję­cia, praw­da?

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Ja cie! Ależ tam piek­nie! Jara­ła­bym się wszyst­kim, jak dziec­ko. 🙂 Rosicz­ka bom­bo­wa, feno­men, żeby rośli­na zja­da­ła zwie­rzę, a nie odwrot­nie? Ludzi też gry­zie? Bo nie wyglą­da przy­jaź­nie. 😉 A miód zro­bi­łam sobie sama. 😛 O! Wła­śnie strze­lił sło­ik, zna­czy zamknął się dobrze. 🙂 Super wyciecz­ka! Lubię takie. Napraw­dę nie trze­ba jechać na dru­gi koniec świa­ta, żeby odna­leźc pięk­no natu­ry. Wystar­czy rozej­rzeć się dooko­ła. 🙂

  • To było w sierp­niu, teraz na wio­snę to dopie­ro musi być pięk­nie. Ale czy ja znaj­dę na to czas? 🙂

   • Kto szu­ka, znaj­du­je. 🙂

    • W poszu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su – znasz? 😉

     • Nie czy­ta­łam. 🙂

      • Nie, bo to jed­na z tych sław­nych ksią­żek, któ­rych nikt nie czy­ta. 🙂

       • Ale tutuł ma faj­ny. 🙂 Ale zaraz, czy moż­na utra­cić czas? Idę to prze­my­sleć. 🙂

        • Weeeź, bo ja z prze­ko­ry to prze­czy­tam 🙂

         • 7 tomów czy­ta­nia cudzych wspo­mnień. Powo­dze­nia. 🙂 No wiesz, ale to arcy­dzie­ło jest,choć nie mam poję­cia na czym pole­ga jego wyjąt­ko­wość. No ale skąd mam wie­dzieć, sko­ro nie czy­ta­łam. 🙂 A ten stra­co­ny czas wciąż nie daje mi spo­ko­ju. Bo to, że minął ozna­cza, że jest stra­co­ny? W tym sen­sie, że tam­ten czas już nie wró­ci. Ok. Ale czas jest teraz. I tyl­ko teraz moż­na go wyko­rzy­stać tak jak się chce. Czy jak piszę ten komen­tarz to tra­cę czas, bo mogła­bym pozmy­wać po obiedzie?A jak pój­dę zmy­wać, to stra­cę czas, bo mogła­bym w tym cza­sie napi­sać komen­tarz, albo prze­czy­tać Twój nowy wpis? Jed­nak pozmy­wam, bo przy zmy­wa­niu dobrze mi się myśli. 😉 Może coś jesz­cze wymy­ślę i sta­nę się dru­gim Pro­ustem? Cho­ciaż nie, bo o cza­sie już kie­dyś wpis stwo­rzy­łam, nie pod­szedł mi temat. 😛

          • No i patrz, jaki facet jest płyt­ki – ja bym Ci po pro­stu dora­dził kupić zmy­war­kę 😀

          • Żeby mi jakiś auto­mat ode­brał mój rytu­ał zmy­wa­nia i myśle­nia? Nigdy! Wystar­czy, że pra­nie powie­rzy­łam pral­ce auto­ma­tycz­nej. Zmy­wa­nie jest moje! 😛

          • Lubisz zmy­wać?? Anie­le!! 🙂

          • Oczy­wi­ście, że lubię i tu piszę cał­kiem serio. 🙂 A naj­bar­dziej lubię jak jest dużo. 🙂

          • Weź tu kobie­ty zro­zum… 😉

          • Kobie­ty trze­ba kochać, nie rozu­mieć. 😀

          • Nie rozu­miem 🙂

          • Naj­waż­niej­sze, że masz kogo kochać. 🙂 To się liczy naj­bar­dziej. 😀

          • A to rozu­miem 🙂