Jak zrobić swojemu facetowi dobrze?

 

Dzi­siaj pod­po­wiem Wam, Dziew­czy­ny…

 

Jak zrobić swojemu facetowi dobrze?

Kie­dy poszu­ka­cie w necie, to odpo­wie­dzi znaj­dzie­cie milio­ny. W zależ­no­ści od tego, gdzie szu­ka­cie, mogą to być rady w sty­lu (cyta­ty z róż­nych miejsc, nie poda­ję źró­deł, bo nie chcę ich auto­rom robić więk­szej wio­chy):

fran­cuz do koń­ca bez

twój cie­pły soczek na moich balo­nach

masaż całym cia­łem aż do speł­nie­nia

łykam, sikam, bzy­kam

rewe­la­cyj­ny masaż bań­ka­mi chiń­ski­mi wyko­ny­wa­ny w tople­sie badz nago

sze­ścio­pak ulu­bio­ne­go piwa

bile­ty na mecz [tu sobie wpisz ulu­bio­ną dru­ży­nę Two­je­go face­ta]

itd.

 

 

A odpowiedź jest taka prosta.

Jeśli chcesz zrobić swojemu facetowi dobrze, to…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…po prostu daj mu święty spokój.

 

 

 

 

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Za oknem 10 na plu­sie, a mimo to przed chwi­lą prze­je­chał samo­chód i sypał dro­gę… a na blo­gach piszą, że świę­ty spo­kój lep­szy od loda.

  No nie o taki świat wal­czy­łem. 😀

  haha­ha

 • Ale że co? Że zosta­wić go? Prze­cież umrze z tęsk­no­ty. 😉

  • Nie tak łatwo nas uśmier­cić, spo­koj­nie 🙂

   • Łatwo łatwo, wbrew pozo­rom deli­kat­ni jeste­ście. 🙂
    Zresz­tą świę­ty spo­kój jest nud­ny. Może jest dobry, ale dla eme­ry­tów i to takich mało aktyw­nych. Poza tym jest ryzy­ko, że jak dasz face­to­wi świę­ty spo­kój, to poszu­ka sobie innej któ­ra mu zapew­ni atrak­cje . Ty się Jacuś zasta­nów co Ty ludziom radzisz w tych inter­ne­tach. 😉

 • nie­przy­zwo­it­ka

  Cza­sem wystar­czy też zwy­kła kanap­ka (bez sko­ja­rzeń! mówię o jedze­niu!!!)

  • U mnie zazwy­czaj zaszczyt­ne mia­no che­fa przy­pa­da niżej pod­pi­sa­ne­mu, więc ja wolę spo­kój, bo jeść to sobie mogę zro­bić sam :DDD

   PS. Wca­le, ale to wca­le mi się nie… no dobra, nie będę kła­mał 🙂

   • nie­przy­zwo­it­ka

    cóż mogę powie­dzieć, a niech będzie waze­li­na (CICHOOO!!!) – taki facet to skarb <3

 • Dobre, dobre 😉 Tak czu­łam, że tytuł jest prze­wrot­ny 😉

 • xD *tu miał być inte­li­gent­ny komen­tarz, ale chi­cho­cze roz­ba­wio­na i nie­co zwra­ca na sie­bie uwa­gę ludzi w oko­li­cy, bo nie­ste­ty miej­sce na czy­ta­nie ma publicz­ne xD*

  • Inte­li­gent­ny wpis, to i komen­tarz też 😉
   A wła­śnie – jak blog wyglą­da na mobil­ku? Daje się to czy­tać wygod­nie?

   • Czy­ta­łam głów­nie na małym lap­to­pie, a publicz­ność wyni­ka­ła z tego, że robi­łam to w ter­mi­na­lu lot­ni­sko­wym. Ale teraz zer­k­nę­łam na tele­fon i jest czy­tel­nie 🙂

    • Ufff 🙂 Ja to jed­nak jestem sta­ro­świec­ki i wolę solid­ny 27″ ekran 🙂

 • Ale naj­pierw – jeść. A potem świę­ty spo­kój, zgo­da.

  • Ja sobie biorę/gotuję sam, bo Pani Mat­ka gotu­je, nazwij­my to, mniej kre­atyw­nie ode mnie.
   Cześć, daw­no Cię nie było.

 • Poin­ta powa­la:)

 • Agniesz­ka Choj­now­ska

  śmie­chłam 🙂