DIY#002- zaprojektuj sobie kuchnię: Od czego zacząć projektowanie kuchni?

 

Sło­wo się rze­kło, kobył­ka u pło­ta, minę­ły dwa tygo­dnie, dru­gi pod­cast z nowe­go cyklu DIY-zapro­jek­tuj sobie kuch­nię wycho­dzi na świa­tło dzien­ne.

O czym dzi­siaj będzie?

O tym, od cze­go roz­po­cząć samo­dziel­ne pro­jek­to­wa­nie kuch­ni. I tu będzie mały twist, ale to sobie posłu­chaj­cie.

 

W pierwszym, wstępnym odcinku mówię:

  • Od cze­go zacząć;
  • Jak wybrać pro­jek­tan­ta;
  • Na co zwra­cać uwa­gę przy wybo­rze pro­jek­tan­ta;
  • Jak roz­po­cząć z pro­jek­tan­tem współ­pra­cę.

 

Tutaj odsłuch bez­po­śred­nio ze stro­ny:

 

A tutaj przy pomo­cy soundc­lo­ud, jak ktoś lubi:

 

Poniżej lista linków do wpisów, o których mowa w podcaście:

⇒Wpis o tym, że biu­ro pro­jek­to­we to nie sklep meblo­wy 

 

Ponownie liczę na Wasz odzew

Dzi­siaj zabra­łem Wam 25 minut – mniej, niż tydzień temu 🙂

Dzię­ku­ję, jeśli uda­ło Wam się dotrwać do koń­ca. A jeśli się nie uda­ło, to napisz­cie mi pro­szę, dla­cze­go. Czy taka for­ma w ogó­le ma dla Was sens? Co nie dzia­ła? Co dzia­ła sła­bo? Co jest faj­ne? Czy nie bra­ku­je Wam jakiejś muzycz­ki w tle?

Wszel­kie uwa­gi i wnio­ski racjo­na­li­za­tor­skie przyj­mu­ję na kla­tę z roz­ko­szą, bo w pod­ca­sto­wa­niu dopie­ro racz­ku­ję, ale już widzę, że lubię gadać do mikro­fo­nu. Jeśli stwier­dzi­cie, że gadam z sen­sem, to wdzięcz­ny był­bym za udo­stęp­nia­nie dalej oso­bom, któ­re być może sto­ją przed tym trud­nym dzie­łem, jakim jest remont.

Mam też pyta­nie do Was – czy robić skrót naj­waż­niej­szych wia­do­mo­ści z pod­ca­stu w for­mie pisem­nej?

 

I do usły­sze­nia zno­wu za mniej wię­cej dwa tygo­dnie.

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...