ZSK#005: Jaki sprzęt AGD wybrać do kuchni?

 

Minę­ły kolej­ne dwa tygo­dnie, więc tra­dy­cyj­nie wrzu­cam następ­ny odci­nek moje­go pod­ca­stu z cyklu ⇒DIY-zapro­jek­tuj sobie kuch­nię.

 

O czym dzisiaj będzie?

Dzi­siaj pod­po­wiem Wam, na co zwra­cać uwa­gę przy wybo­rze sprzę­tu AGD i czy macie rację, zwra­ca­jąc ją na kon­kret­nie takie rze­czy, a nie inne.

W pla­nach mia­łem poopo­wia­dać o całym sprzę­cie AGD potrzeb­nym do zabu­do­wy w kuch­ni, ale ponie­waż się nie wyro­bi­łem w obie­ca­nej poło­wie godzi­ny, to dzi­siaj będzie o lodów­kach, pie­kar­ni­kach, mikro­fa­lach i pły­tach grzej­nych. Inne sprzę­ty prze­rzu­cam do następ­ne­go odcin­ka. Nie chce lecieć z tema­ta­mi po łeb­kach, więc nie­ste­ty swo­je muszę powiedzieć.

 

W tym odcinku mówię:

  • Na co zwró­cić uwa­gę przy wybie­ra­niu sprzę­tu AGD do kuchni?
  • Czy lepiej mieć sprzęt do zabu­do­wy, czy wolnostojący?
  • Jak wybrać dobrze lodówkę?
  • Co brać pod uwa­gę przy wybo­rze piekarnika?
  • Na któ­rą pły­tę grzej­ną się zdecydować?

 

Tutaj odsłuch bez­po­śred­nio ze strony:

 

A tutaj przy pomo­cy soundc­lo­ud, jak ktoś lubi:

 

To dosyć waż­ny temat, więc dorzu­cę do tego wpi­su trans­kryp­cję tego, co mówię, ale musi­cie dać mi tro­chę czasu.

Dzi­siaj zabra­łem Wam wię­cej, niż 30 minut – nacią­gną­łem tro­chę nasze zało­że­nia, żeby nie prze­kra­czać tej poło­wy godzi­ny. Czas to pie­niądz, ale dzi­siaj poru­szam bar­dzo waż­ne kwe­stie, więc mi wyba­czy­cie, nie? Dzię­ku­ję, jeśli dosłu­cha­li­ście do koń­ca. Jeśli nie, to napisz­cie mi pro­szę na dizajnuch@dizajnuch.pl, co Wam nie zagrało.

Wyda­je mi się, że to dość waż­ny odci­nek w dość waż­nym cyklu, więc wdzięcz­ny będę za udo­stęp­nia­nie tego wpi­su na blo­gu, posta na fej­sie czy nagra­nia na soundc­lo­ud dalej. Pew­nie oso­bom, przed któ­ry­mi stoi to trud­ne zada­nie, jakim jest remont kuch­ni, bar­dzo się takie wia­do­mo­ści przydadzą. 

Zachę­cam też do polaj­ko­wa­nia swo­im cen­nym laj­kiem moje­go fan­pejdża na fej­sie (TUTAJ ⇒link do fp dizaj­nu­cha), żeby­ście nie prze­ga­pi­li kolej­nych odcin­ków, bo mówię cał­kiem mądre rze­czy, a do tego poży­tecz­ne. No i głos mam faj­ny, do podusz­ki mogę mru­czeć, ale tyl­ko w podcastach 🙂

 

I do usły­sze­nia za dwa tygo­dnie – pocią­gnie­my temat sprzę­tu AGD.

 

A tutaj masz lin­ka do całe­go cyklu – możesz wybie­rać i słu­chać aku­rat tego, co Cię interesuje:

⇒cykl pod­ca­stów DIY- zapro­jek­tuj sobie kuchnię

Fot: depo­sit­pho­tos, autor: kues

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close