Co warto zwiedzić w Stambule pierwszego dnia? /Turcja

 

Tur­cja to jeden z nie­licz­nych kra­jów tro­chę dal­szych, niż bliż­szych, w któ­rych byłem już kil­ka razy. Do tej pory, pod­czas moich tam wyjaz­dów prze­wa­ża­ła opcja leżin­gupla­żin­gu z drin­kiem w gar­ści, cho­ciaż zawsze sta­ra­łem się gdzieś wysko­czyć i zoba­czyć wię­cej, niż leża­ki przy base­nie. O jed­nym z miejsc, do któ­rych mnie wywia­ło z przy­tul­ne­go hote­lu może­cie poczy­tać we wpi­sie, w któ­rym poka­zu­ję, ⇒dla­cze­go war­to odwie­dzić Pamuk­ka­le. A tym razem nało­ży­łem wygod­ne buty i poje­cha­li­śmy fami­lij­nie zwie­dzać Stam­buł.

A ponie­waż naj­lep­sze wra­że­nia to te na świe­żo i na gorą­co, to od razu po powro­cie sia­dam i spi­su­ję, co war­to zwie­dzić w Stam­bu­le, jak­by Was naszła taka ocho­ta. Ponie­waż wrzu­cam dużo zdjęć i wpis się bar­dzo roz­ra­sta, to całość podzie­lę na jed­no­dnio­we kawał­ki. Nie­dłu­go poja­wi się część dru­ga, a potem wpis o tym co war­to zjeść w Stam­bu­le i czy war­to się wybrać na Grand Baza­ar. Oraz jak nie wydać tam wszyst­kich pie­nię­dzy, jakie macie. Co jest trudne.

A tym­cza­sem zadaj sobie bar­dzo waż­ne pytanie.

Zaje­bi­ście.

 

Po co jedziesz do Stambułu?

Jeśli zamie­rzasz dobrze pojeść, to klik­nij sobie w mój ⇒kuli­nar­ny prze­wod­nik po Stam­bu­le.

Jeśli nasta­wiasz się na uzu­peł­nie­nie swo­ich zapa­sów ciu­chów, świe­ci­de­łek, przy­praw czy turec­kich słod­ko­ści, to klik­nij sobie w mój wpis o tym, jak się tar­go­wać w Tur­cji i jak wyjść z Grand Baza­aru w Stam­bu­le z pust­ką w port­fe­lu, ale z uśmie­chem na ustach. Ten też niedługo.

Ale jeśli chcesz pooglą­dać tro­chę zabyt­ków kul­tu­ry róż­nej od naszej, to nic nie kli­kaj, tyl­ko poczy­taj sobie, co war­to zwie­dzić w Stam­bu­le. To taka lista must see, bo oczy­wi­ście atrak­cji Stam­buł ma o wie­le wię­cej, ale to trze­ba by mieć napraw­dę hek­tar cza­su, któ­re­go my nie mie­li­śmy. Na całe szczę­ście te naj­bar­dziej zna­ne są bli­sko siebie.

 

Hagia Sophia, zwana też Ayasofya

Naj­bar­dziej chy­ba zna­ny meczet i zaby­tek Stam­bu­łu. Moż­na śmia­ło zary­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że jego symbol.

Pier­wot­nie świą­ty­nia chrze­ści­jań­ska – Kościół Mądro­ści Bożej, a po upad­ku Kon­stan­ty­no­po­la zamie­nio­na przez suł­ta­na Meh­me­ta II Zdo­byw­cę w meczet. Trze­ba powie­dzieć, że na szczę­ście Tur­cy po upad­ku  mia­sta nie postą­pi­li jak bar­ba­rzyń­cy i nie znisz­czy­li świą­ty­ni, a jedy­nie dobu­do­wa­li mina­re­ty. Pozo­sta­wi­li pięk­ne fre­ski i mozai­ki, zasła­nia­jąc te, któ­re były moc­no nie w smak reli­gij­nym muzuł­ma­nom. W 1934 z pole­ce­nia Ata­tür­ka, po 481 latach meczet zmie­nio­no w muzeum.

Z uwa­gi na poli­ty­kę pre­zy­den­ta Erdo­ga­na nie wia­do­mo, jak dłu­go Haghia Sophia pozo­sta­nie budow­lą świec­ką i otwar­tą dla zwie­dza­ją­cych, dla­te­go korzy­staj­my z moż­li­wo­ści jej obej­rze­nia, póki taka moż­li­wość cią­gle jest. Po wej­ściu do środ­ka bar­dzo żało­wa­łem, że nie zabra­łem moje­go sta­re­go i wysłu­żo­ne­go Niko­na z sze­ro­ko­kąt­nym obiek­ty­wem, któ­ry objął­by dużo więk­szy kadr. Ale cóż – tak kra­wiec kra­je, jak mu sta­je, myślę, że i tak jest na co popatrzeć.

Hagia Sophia Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Z zewnątrz wyglą­da dosyć oka­za­le, choć widać też cię­żar wie­ków i kwa­śne desz­cze Stambułu.

Hagia Sophia Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Wej­ście do świą­ty­ni – wg legen­dy te drzwi zro­bio­no z drew­na z Arki Noego.
How cool is that?

Hagia Sophia Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

I to był wła­snie ten moment, kie­dy kadr tele­fo­nu oka­zał się zbyt mały – wnę­trze powa­la ogromem.

Hagia Sophia Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

A na tym zdję­ciu widać, że po pierw­sze wnę­trza Hagia Sophia wyma­ga­ją reno­wa­cji (popa­trz­cie na strop po lewej), a po dru­gie, że ktoś doszedł do tego same­go wnio­sku i stąd te rusz­to­wa­nia po prawej.

Hagia Sophia Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Nie wiem, na ile wyraź­nie widać tysią­ce malut­kich kafe­lek o zło­tym kolo­rze w tej pięk­nej moza­ice. I to wła­śnie dopro­wa­dzi­ło ją do zgu­by, bo zdo­byw­cy Stam­bu­łu odry­wa­li te kawa­łecz­ki myśląc, że to zło­to. Na dole po pra­wej może­cie zoba­czyć, jak mozai­ka wyglą­da­ła pierwotnie.

 

Meczet Sułtana Ahmeda, znany bardziej jako Błękitny Meczet

Stoi prak­tycz­nie vis-à-vis Hagi Sophii, a jego fun­da­tor, czy­li suł­tan Ahmed I chciał, aby przy­ćmił on swo­im prze­py­chem bar­dziej zna­ne­go sąsia­da. Legen­da gło­si, że suł­tan chciał tym prze­bła­gać Alla­ha za nie­wła­ści­we pro­wa­dze­nie się w mło­do­ści. Bio­rąc pod uwa­gę, że miał wte­dy 19 lat, to wolę sobie nie wyobra­żać, co gość wyczyniał. 

Kolej­na legen­da gło­si, że meczet miał mieć sześć mina­re­tów (czy­li wież, z któ­rych muezin nawo­łu­je wier­nych na modli­twę), żeby było ich wię­cej, niż mia­ła Hagia Sophia. Ale wte­dy aku­rat sześć mina­re­tów sta­ło w Mek­ce, więc suł­tan spe­cjal­nie w Mek­ce ufun­do­wał siód­my mina­ret, bo prze­cież żad­na świą­ty­nia na świe­cie nie może być wspa­nial­sza, niż ta w świę­tym mie­ście islamu.

Błękitny Meczet Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Prze­gią­łem pałę z fil­tra­mi, ale za to sza­ro-bure nie­bo jest nie­bie­sko-fio­le­to­we i pasu­je do Błę­kit­ne­go Mecze­tu, nie?

 

Błę­kit­ny Meczet jest czyn­ną świą­ty­nią, a co za tym idzie dostęp­ną dla tury­stów tyl­ko w okre­ślo­nych porach, kie­dy nie odby­wa­ją się tam nabo­żeń­stwa. Wcho­dzi­my do nie­go bez butów, w dłu­gich spodniach czy dłu­giej spód­ni­cy, z zasło­nię­ty­mi ramio­na­mi, a kobie­ty z zasło­nię­ty­mi wło­sa­mi. Przy wej­ściu na buty pobie­ra­my jed­no­ra­zo­we pla­sti­ko­we worecz­ki, a kobie­ty mogą wypo­ży­czyć nie­od­płat­nie chustę.

Przy oka­zji cie­ka­wost­ka, któ­rą nam obja­śni­ła bar­dzo faj­na prze­wod­nicz­ka Yil­diz (jak ktoś chce namiar, to na priv) – dla­cze­go kobie­ty modlą się z tyłu, za męż­czy­zna­mi za para­wa­na­mi? Otóż muzuł­ma­nie modlą się klę­cząc i czę­sto doty­ka­ją czo­łem zie­mi, przez co wypi­na­ją tył­ki. I tutaj nie cho­dzi o dys­kry­mi­na­cję kobiet, a o to, żeby męż­czyź­ni nie roz­pra­sza­li się tym wido­kiem i mie­li myśli pochło­nię­te jedy­nie modli­twą, a nie wdzię­ka­mi kobiet przed nimi. No ma to sens, prawda?

Błękitny Meczet Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Gdy­by­ście zapo­mnie­li, jak się zacho­wy­wać w mecze­cie, to takie tabli­ce przy­po­mi­na­ją. Oraz oso­by pil­nu­ją­ce porząd­ku – uwa­żaj­cie zwłasz­cza na kole­sia przy wyj­ściu, tłu­cze takim kijem po pod­ło­dze, pra­wie mi po palu­chach dał.

Błękitny Meczet Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

W środ­ku wyraź­nie oddzie­lo­na stre­fa dla tury­stów i stre­fa dla wier­nych. Dywa­ny na szczę­ście dla każdego.

Błękitny Meczet Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Jak widać, wnę­trze rów­nie monu­men­tal­ne, ale mniej znisz­czo­ne, niż w sąsied­niej Hagii Sophii. I też robi wrażenie.

 

Pałac Topkapi, czyli dawna rezydencja sułtanów

Top­ka­pi jest chy­ba obo­wiąz­ko­wym punk­tem na liście rze­czy do zoba­cze­nia w Stam­bu­le i na szczę­ście roz­lo­ko­wa­ny jest po sąsiedz­ku z dwo­ma mecze­ta­mi powy­żej. To napraw­dę arcy­dzie­ło archi­tek­tu­ry osmań­skiej – mamy tu pałac suł­ta­na roz­pla­no­wa­ny na czte­rech dzie­dziń­cach, biblio­te­kę, harem, kosza­ry, wysta­wy bro­ni czy przed­mio­tów codzien­ne­go użyt­ku, a dla wier­nych – świę­te reli­kwie islamu.

Nawet pomi­mo kiep­skiej pogo­dy poza sezo­nem były tam tłu­my, więc wolę sobie nie wyobra­żać, co się dzie­je w mie­sią­cach let­nich. A zoba­czyć trze­ba koniecznie.

Topkapi Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Jak widać, bile­ty jakoś moc­no kie­sze­ni nie obciążają…

Topkapi Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

…a dla prze­py­chu tych wnętrz zde­cy­do­wa­nie warto.

Topkapi Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Czy to zamknię­te pomiesz­cze­nia, czy dzie­dziń­ce pała­co­we – wszę­dzie jest pięk­nie, zło­to i kolorowo.

Topkapi Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Cza­sa­mi moż­na spo­tkać kole­si na faj­ce, albo mędr­ców pochło­nię­tych lekturą.

 

Hipodrom Konstantynopolitański, łomatko, jaka nazwa

Hipo­drom, czy­li tor do wyści­gów kwa­dryg, w cza­sach świet­no­ści, czy­li Cesar­stwa Rzym­skie­go, miał pra­wie pół kilo­me­tra dłu­go­ści i mie­ścił do 100 tysię­cy widzów. Pod­upa­dać zaczął pod­czas wypraw krzy­żo­wych, kie­dy to krzy­żow­cy zabra­li pozła­ca­ne pły­ty oraz wiel­ką rzeź­bę kwa­dry­gi i cią­gną­cych ją czte­rech koni, któ­ra to rzeź­ba przy­ozda­bia teraz Bazy­li­kę św. Mar­ka w Wene­cji. Potem Tur­cy suk­ce­syw­nie roz­bie­ra­li hipo­drom, a mate­ria­ły wyko­rzy­sty­wa­li do budo­wy bądź roz­bu­do­wy Hagii Sophii czy Błę­kit­ne­go Meczetu.

Dziś, poza obe­li­ska­mi, z hipo­dro­mu pozo­sta­ły jedy­nie makie­ty, któ­re moż­na obej­rzeć w pod­zie­miach skle­pi­ku z dywanami.

hipodrom Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Hipo­drom na chwi­lę obec­ną wiel­kie­go wra­że­nia nie robi, ale obe­li­ski obej­rzeć war­to. Żeby zoba­czyć, co dźwi­gał Obelix.

 

Cysterny Bazyliki, lub Cysterny Teodozjusza, lub Cysterny Filoksenosa

Te pierw­sze są naj­słyn­niej­sze, ale aku­rat w ten dzień, kie­dy mie­li­śmy zapla­no­wa­ne zwie­dza­nie, były zamknię­te (nie pamię­tam, czy remont, czy mie­li­śmy pecha), więc prze­wod­nicz­ka zapro­wa­dzi­ła nas do Cystern Teodozjusza.

Nie ma tam co praw­da słyn­nych głów Medu­zy, ale i tak jest zajebiście.

cysterny Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Kie­dy patrzysz na to z góry – wyglą­da magicznie.

cysterny Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Kie­dy patrzysz na to z dołu – wyglą­da magicznie.

cysterny Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Kie­dy patrzysz na to syme­trycz­nie – też wyglą­da magicznie.

 

Meczet Sulejmana

Meczet wybu­do­wa­ny za Sulej­ma­na Wspa­nia­łe­go przez jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych archi­tek­tów i budow­ni­czych epo­ki osmań­skiej, czy­li Sina­na (praw­do­po­dob­nie wszyst­ko, przy czym powie­cie WOW zosta­ło przez nie­go wybu­do­wa­ne). Przy mecze­cie znaj­du­je się cmen­tarz i mau­zo­leum, w któ­rym pocho­wa­no Sulej­ma­na Wspa­nia­łe­go oraz jego żonę – Rok­so­la­nę. Jeśli oglą­da­li­ście “Wspa­nia­łe stu­le­cie”, to będzie­cie wie­dzieć, kto jest kto.

Z dzie­dziń­ca mecze­tu może­cie w bonu­sie obej­rzeć pano­ra­mę Stambułu.

meczet Sulejmana Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Aku­rat pogo­da była dosko­na­ła do robie­nia pocz­tów­ko­wych zdjęć.

meczet Sulejmana Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

A tu meczet od innej stro­ny – tro­chę się roz­je­chał przy robie­niu pano­ra­my, ale za to cały wlazł w kadr.

meczet Sulejmana Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Dalej żału­ję, że nie zabra­łem lustrzan­ki z sze­ro­kim obiek­ty­wem, ale pano­ra­ma jakoś daje radę.

meczet Sulejmana Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

A w środ­ku jest tak, jak to w mecze­cie – czy­li cał­kiem, całkiem.

 

Grand Bazaar oraz Spice Bazaar

Czy­li miej­sce, gdzie moż­na wydać wszyst­kie pie­nią­dze na ciu­chy, przy­pra­wy, słod­ko­ści czy świe­ci­deł­ka i gdzie moż­na łazić cały dzień, a i tak będzie za mało. I pie­nię­dzy i cza­su na łażenie.

Jest po sąsiedz­ku z mecze­tem Sulej­ma­na i po dro­dze do tramwaju.

Ale o baza­rze będzie osob­ny wpis.

grand Bazaar Stambuł Co warto zwiedzić w Stambule?

Takie gustow­ne cza­pecz­ki tez moż­na tu nabyć dro­ga kupna.

 

I to byłby pierwszy dzień

Wszyst­kie powyż­sze atrak­cje są na tyle bli­sko sie­bie, że moż­na ich zwie­dza­nie usku­tecz­nić na pie­cho­tę, choć kilo­me­trów tro­chę natrzaskacie.

Dla­te­go na dru­gi dzień zapro­po­nu­ję Wam tro­chę mniej cho­dze­nia, ale na pew­no nie mniej atrakcji.

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close