ZSK#003: Jak prawidłowo pomierzyć kuchnię?

 

Jak się powie­dzia­ło A, to trze­ba powie­dzieć Ą, więc dzi­siaj poja­wia się trze­ci odci­nek pod­ca­stu z cyklu już nie­ko­niecz­nie nowe­go, czy­li DIY-zapro­jek­tuj sobie kuch­nię.

 

O czym dzisiaj będzie?

Ano o tym, jak sobie pra­wi­dło­wo pomie­rzyć wła­sne pomiesz­cze­nie tak, żeby potem ten pomiar się do cze­go­kol­wiek nada­wał, a w szcze­gól­no­ści do bycia pod­sta­wą dla nasze­go projektu.

 

W trzecim odcinku mówię:

  • Cze­go uży­wać do pomiarów;
  • Jak pra­wi­dło­wo wry­so­wać pomiar w ska­li i jaką ska­lę przyjąć;
  • Jak mie­rzyć ściany;
  • Na co zwra­cać uwa­gę przy mie­rze­niu instalacji;
  • Na co zwra­cać uwa­gę przy mie­rze­niu okien.

 

Tutaj odsłuch bezpośrednio ze strony:

Jeśli nie lubi­cie insta­lo­wać sobie dziw­nych rze­czy na smar­ci­ku, to może­cie posłu­chać bez­po­śred­nio z bloga

 

A tutaj przy pomocy soundcloud, jak ktoś lubi:

 

 

Poniżej macie zdjęcia i obrazy, o których mówię w podcaście (łatwiej pojąć, o co kaman):

jak prawidłowo pomierzyć kuchnię
Pod­sta­wo­wy zestaw małe­go mier­ni­cze­go: roz­wi­ja­na metrów­ka i lase­ro­wy dal­mierz. Pomie­rzy­cie sobie tym wła­ści­wie wszystko.
jak prawidłowo pomierzyć kuchnię
jak prawidłowo pomierzyć kuchnię
Zestaw dla jesz­cze bar­dziej zaawan­so­wa­nych, niż zaawan­so­wa­ni – 2 w 1, czy­li pozio­mi­ca kąto­wa.
jak prawidłowo pomierzyć kuchnię
Tutaj wyraź­nie widać, że mie­rzyć trze­ba w kil­ku miej­scach i dodat­ko­wo spraw­dzać kąty.
jak prawidłowo pomierzyć pomieszczenie kuchenne
Tak wyglą­da tort o nazwie RZUT POMIESZCZENIA
jak prawidłowo pomierzyć mieszkanie
Pomierz wszyst­kie wymia­ry skła­do­we, i potem dla spraw­dze­nia wymiar całkowity
Mie­rze­nie do kra­wę­dzi to dobra prak­ty­ka dla kogoś, kto nie ma duże­go doświad­cze­nia. A wy pew­nie nie macie 🙂
Rado­sna twór­czość fachow­ców spod zna­ku WOD-KAN – dobry anty­przy­kład
Z tych boho­ma­zów potem powsta­je praw­dzi­we arcydzieło

 

To by było na tyle, ale jak zwykle liczę na Wasz odzew

Zabra­łem Wam 29 minut – tro­chę wię­cej, niż tydzień temu, ale uwa­żam, że pra­wi­dło­we pomie­rze­nie pomiesz­cze­nia to bar­dzo waż­na kwe­stia. Prak­tycz­nie każ­dy błąd przy pomia­rze skut­ku­je stra­co­ny­mi pie­niędz­mi przy prze­rób­kach mebli. A po co przepłacać?

Dzię­ku­ję, jeśli uda­ło Wam się dotrwać do koń­ca. Jeśli się nie uda­ło, to napisz­cie mi pro­szę, dla­cze­go. Smę­cę? Muzycz­ki w tle brak? O wszel­kie uwa­gi, suge­stie i kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę pro­szę bez krę­pa­cji na maila dizajnuch@dizajnuch.pl 

Jeśli stwier­dzi­cie, że gadam z sen­sem, to wdzięcz­ny był­bym za udo­stęp­nia­nie dalej oso­bom, któ­re być może sto­ją przed tym trud­nym dzie­łem, jakim jest remont.

Zachę­cam też do polaj­ko­wa­nia swo­im cen­nym laj­kiem moje­go fany­pej­cza na fej­sie (TUTAJ ⇒link do fp dizaj­nu­cha), żeby­ście nie prze­ga­pi­li kolej­nych odcin­ków, bo mówię cał­kiem mądre rze­czy, a do tego poży­tecz­ne. No i głos mam faj­ny, to mogę pomru­czeć do poduszki 🙂

 

I do usły­sze­nia za mniej wię­cej trzy tygo­dnie, chy­ba że za dwa, bo mi się odmieni.

 

A tutaj masz lin­ka do całe­go cyklu – możesz wybie­rać i przebierać:

⇒cykl pod­ca­stów DIY- zapro­jek­tuj sobie kuch­nię    


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close