About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Ja to dalej śpię 🤔

 • No wła­śnie… nie dość, że nie ma na nic cza­su to wszyst­ko się jakoś tak roz­ła­zi… chy­ba potrze­bu­je­my słoń­ca.

  • Hmm, w sumie waka­cje w cie­płych kra­jach to świet­ny pomysł jest. Idę szu­kać 😀

 • Pla­ga czy co? 😀 Ist­ny arma­ge­don lite­rac­ki. Ja rozu­miem. Kon­te­sta­cja. Obra­zo­bur­stwo. Awan­gar­da. Dewia­cja. Ale żeby aż tak uła­twiać wszyst­kim życie? Prze­brnię­cie przez wszyst­kie te prze­past­ne aka­pi­ty i kaska­do­we zda­nia, któ­re są codzien­no­ścią na blo­gach wyma­ga speł­nie­nia prze­cież zbyt wie­lu warun­ków. Jeden wyraz to wyraz sza­cun­ku dla czy­tel­ni­ka. Jego cza­su i zapo­bie­ga­nie zawcza­su nudzie. Dzię­ku­ję Jac­ku! ura­to­wa­łeś oko­ło 10 minut z moje­go bez­cen­ne­go cza­su. A moje dopo­wiedź? Nie wiem 😛 Pozdra­wiam!

  • A widzisz? To znak, że tędy dro­ga i cza­sa­mi nie tyl­ko mil­cze­nie, ale i nie­pi­sa­nie jest zło­tem 🙂

 • Prze­łącz się na tryb zom­bie i dzia­łaj na pół gwizd­ka – to i tak lep­sze niż stand­by.

 • No wiesz co? Myśla­łam, że Ty mi to powiesz. 😉

 • Połóż się i pocze­kaj, aż ener­gia przyj­dzie 😉

 • Doro­ta

  odpuść 🙂
  jak się nie chce to się nie chce, nic nie zro­bisz, nie ma sen­su wal­czyć 😀

 • Zjedz snic­ker­sa, prze­stań się mazać i leć rato­wać Pol­skę, bo ludzie nie mają gdzie garów trzy­mać.
  .
  Ty pod­ły ego­isto!😂