Blogowe podsumowanie 2016 roku

 

Rok się koń­czy, za chwi­lę pój­dzie­my wszy­scy się napić i poba­wić tro­chę, co w efek­cie przy­nie­sie w Nowy Rok kaca, a we wrze­śniu może i potom­ka. Ale nie wybie­gaj­my tak dale­ko w przy­szłość, skup­my się na razie na prze­szło­ści, tak jakoś 12 mie­się­cy wstecz. Co się dzia­ło u mnie na blo­gu? Podob­no google wie wszyst­ko, więc popa­trz­my, co mówi­ło do mnie przez ostat­ni rok. Bo prze­cież bez sen­su wrzu­cać TOP 5 wpi­sów naj­dłuż­szych, naj­krót­szych czy naj­bar­dziej zie­lo­nych, praw­da? Pod­su­mo­wa­nie 2016 na blo­gu będzie wła­snie takie, bo nie chce mi się grze­bać w innych sta­ty­sty­kach, któ­re tak napraw­dę niko­go nie obcho­dzą. Moje oso­bi­ste i poza­blo­go­we pod­su­mo­wa­nia tym bar­dziej, a poza tym one są oso­bi­ste i poza­blo­go­we, co Wam będę cen­ny czas zabie­rał, nie?

Zanim zacznie­my hehesz­ki chciał­bym z dumą oznaj­mić, że naj­czę­ściej do mnie wcho­dzą czy­tel­ni­cy po haśle “dizaj­nuch”. Wie­cie dla­cze­go z dumą? Bo sam wymy­śli­łem to sło­wo, więc jeśli ktoś mnie wyszu­ku­je w necie, to raczej nie szu­ka fran­cu­za do koń­ca bez, praw­da? Choć ni kuta nie rozu­miem, po co to wyszu­ku­ją, sko­ro adres blo­ga wła­ści­wie ten sam.

 

zabawa w doktora blog”

A Tatu­lo mówi­li, coby na medy­cy­nę iść, a nie tam do kom­pu­trów sia­dać. Może otwo­rzę kącik porad medycz­nych? Albo na yt wrzu­cę jakieś fil­mi­ki z takich zabaw? Tyl­ko nie bar­dzo wiem, co by to mia­ło być – prze­szczep wątro­by czy tre­pa­na­cja czachy?

 

bieg nudystów”, “na plaży nudystuw”, “facet nudysta”

Zazwy­czaj jestem trzeź­wy, kie­dy coś wrzu­cam do inter­ne­tów, ale zazwy­czaj to nie zawsze prze­cież, a wia­do­mo, że czło­wiek czy­ni róż­ne głu­po­ty pod wpły­wem – jeśli prze­oczy­łem gdzieś moje nagie zdję­cie, to mi wybacz­cie i nie rzy­gaj­cie za moc­no, ok?

 

goły tyłek chłopaka”, “blog z nagimi facetami”, “goły facet na plazy”

Nie no, ale poważ­nie – daj­cie mi znać, czy gdzieś nie pozu­ję w tople­sie, bo mi się strasz­nie czy­tel­nicz­ki roz­cza­ro­wu­ją, jak szu­ka­ją jakie­goś maczo z kla­tą jak wyde­pi­lo­wa­ny czołg a znaj­du­ją mnie z mohe­ro­wym boj­le­rem zamiast sześciopaka.

 

rozpięta koszula sexy”,  “fajny i mocny zbudowany facet”

Jezu­uu, “roz­cza­ro­wa­nie” powi­nie­nem wpi­sać w opis bloga…

 

co podniecającego napisać facetowi na poczàtek dnia”,  “jak zrobic loda facetowi”, “jak kobieta dogadza facetowi w sypialni”, “jak zrobić facetowi dobrze blog”

Po pierw­sze – muszę jakoś tych lud­ków ze sobą spik­nąć, bo jed­ni pyta­ją, a dru­dzy zna­ją per­fek­cyj­ną odpo­wiedź (tak, dokład­nie, sło­wa “pod­nie­ca­ją­ce­go” i “począ­tek dnia” jakoś mi się nie kle­ją ze sło­wem “napi­sać”). A po dru­gie… Hmm… Tema­ty­ka moje­go blo­ga skrę­ca w dziw­ne rejo­ny naj­wy­raź­niej, a ja tego nie zauwa­żam – gdzie popeł­niam błąd? I ile brać za porady?

 

ostra romantyczna gra wstępna”,  “męska romantyczna gra wstępna ostre filmiki”

Ostra” + “roman­tycz­na” + “gra wstęp­na”? I’m too old for this shit…

 

ecycki.pl blog”,  “blog o cyckach”

Ten, kto teraz nie spraw­dził ecycki.pl niech pierw­szy rzu­ci kamie­niem… Ja tam doda­ję do ulubionych.

 

asia klaja instagram”

Ani nie spraw­dził, kto to jest Asia Kla­ja (ja tam dalej nie wiem, ale jesz­cze bar­dziej dla­cze­go ktoś jej szu­ka u mnie?). Asień­ko, jak mnie czy­tasz, to się odezwij.

 

kawaly wczesny wytrysk pozycja 69”

Eno, tu się wca­le nie ma z cze­go śmiać!!

 

rowek w dupie zmiachany”,  “związani wydymani”, “laski obcina jądra”

Boję się…

 

tapety kobiet w lozku”

Oj ktoś był roz­cza­ro­wa­ny jak rano wytrzeź­wiał po melan­ży­ku. A mówi­łem – pić trza umić!!

 

koziorozce maja przejebane w zyciu”

Wróż­bi­ta Maciej dwie dome­ny dalej.

 

moj facet ma urodziny”, “59 lat minelo facetowi”

Hehe, a mi jesz­cze nie..

 

czy siĘ obraziĆ na faceta jak powiedziaŁ ze jestem ryczĄcĄ czterdziestkĄ?”

Zgłu­pia­łaś?!?! Toż to naj­lep­szy kom­ple­ment, jaki kobie­ta może w pew­nym wie­ku usły­szeć zaraz obok “wyglą­dasz dużo mło­dziej”. No, chy­ba że masz mniej niż 25 lat, wte­dy ten, zain­we­stuj w tiktaki…

 

krotkie opowiqsaniw o seksie”

Nie piszę o sek­sie. Nie opo­wia­dam tym bar­dziej. Na pew­no nie na trzeźwo.

 

co napisać hopakom na timbwrze”

Napisz “koham ciem”, na pew­no kupi Ci goź­dzi­ka zanim Cię pżeleci.

 

dlaczego chcą mieć dużego”

Bo duży może dużej, pisa­łem o tym TUTAJ.

 

sex blogerka”

Kocha­nie, czy Ty mi tu grze­biesz coś jakoś na blogu??

 

bogaci faceci czy sa wyuzdani”

Raczej nie jestem boga­ty, ale jak mi zafun­du­jesz faj­ną uzdę to pokłu­su­ję jak Kari­no w Wiel­kiej Pardubickiej.

 

obrazilam sie na faceta”, “facet to pizda”

No i co ja Ci dziew­czy­no pora­dzę? Pocie­szył­bym Cię, ale mam zało­żo­ną uzdę i nie mogę.

 

닉 주디”

WTF?!?!

 

Tak to się u mnie na blo­gu przez ten minio­ny rok krę­ci­ło. Jak na kogoś, kto o sek­sie nie pisze, mam zasta­na­wia­ją­co dużo sek­su­al­nych wejść. Czas jakoś roz­waż­niej tema­ty dobie­rać, bo mi się do dupy dobie­rze kto inny i zro­bi z niej jesień średniowiecza.

Mówiąc krót­ko, to był dla mnie dobry rok – i blo­go­wo, i osobiście.

I tego same­go życzę Wam – dobre­go roku, tak po prostu.

 

PS. A teraz sio sprzed kom­pu­te­rów i pamię­taj­cie, żeby się wcze­śniej napić roso­łu, to wię­cej wła­zi, a potem w razie potrze­by gład­ko wyłazi.

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close