Kilka moich osobistych refleksji po WroBlog 2016

 

Minio­ny week­end zapi­sał się zło­ty­mi zgło­ska­mi w histo­rii Wro­cła­wia. Po pierw­sze pri­mo przy­je­chał Limp Biz­kit i Ram­m­ste­in, takie w sumie niszo­we zespo­ły, któ­re posta­no­wi­ły w naszym pięk­nym mie­ście pod­łą­czyć się do pie­cy­ków, brzdąk­nąć a-moll, C-dur oraz zagrać “Arah­ję” i poje­chać do domu. A po dru­gie pri­mo we Wro­cła­wiu odby­ła się taka blą­ger­ska kon­fe­ren­cja dla blą­ge­rów pod zaska­ku­ją­cym tytu­łem Wro­Blog 2016: Blo­go­we do & don’t. I nie było­by w tym fak­cie nicze­go zaska­ku­ją­ce­go gdy­by nie to, że za namo­wą Karo­li wypeł­ni­łem taką jed­ną ankie­tę, w któ­rej ktoś pytał o ulu­bio­ny pro­szek do pra­nia i nagle się oka­za­ło, że się na kon­fe­ren­cję dosta­łem.

 

Panika…

…bo to mój pierw­szy raz, a wte­dy wia­do­mo – zawsze albo boli, albo wstyd. W co się ubrać? Jak ściąć? Jak ucze­sać? Czym wyde­pi­lo­wać dziu­ry w nosie? Któ­rym tuszem pod­cią­gnąć oko (i czy to się w ogó­le tuszem cią­gnie)? Czy różo­we rur­ki pasu­ją do żół­te­go kar­di­ga­na? Skar­pet­ki w gwiazd­ki czy Hel­lo Kit­ty? O czym tu gadać z tymi wszyst­ki­mi ludź­mi, któ­rzy też piszą w inter­ne­tach? Jak tu się nie spa­lić w blo­kach, kie­dy spoj­rzy na mnie Wiel­ki Blą­ger? Bodziu, a jak tu nie popu­ścić, kie­dy sta­niesz Mu na dro­dze i usły­szysz “Sto­isz mi na dro­dze, spier­da­laj!”? A co jak podej­dzie do mnie ktoś, kogo ni cho­in­ki nie koja­rzę, a ten ktoś zna moje naj­głęb­sze sekre­ty? Albo odwrot­nie – przy­pad­kiem sta­nę przy kimś, kto się pła­wi w świe­tle uwiel­bie­nia swo­ich czy­ta­czy, a ja gupia cipa nie wiem kto to?

 

Chill…

…bo to tak napraw­dę było oba­wy bez­pod­staw­ne. Nikt mi nie zaglą­dał do nosa, skar­pe­tek nie mia­łem, a na kar­di­gan było za gorą­co, więc zało­ży­łem moją słyn­ną Insta­gra­mo­wą koszu­lę w zie­lo­ną kra­tę, któ­re chy­ba od dziś będą moim zna­kiem roz­po­znaw­czym jak koszul­ka z Bat­ma­nem na przy­kład. Poza tym nagle (no dobra, nie tak nagle, bo trze­ba doje­chać) znaj­du­jesz się w gru­pie ludzi, któ­rzy mają taką samą zajaw­kę jak Ty i niko­go tutaj nie dzi­wi, że foto­gra­fu­jesz każ­dy kawa­łek żar­cia, jaki Ci wpad­nie w oko oraz pasz­czę­kę. Dodat­ko­wo spo­ty­kasz oso­bi­ście kogoś, kogo znasz od stro­ny jego dorob­ku w inter­ne­tach i oka­zu­je się, że to bar­dzo pozy­tyw­ny czło­wiek, total­nie bez tffur­cze­go zadę­cia i roz­mo­wa sama się toczy bez tych dziw­nych przerw na oglą­da­nie pod­ło­gi albo sufi­tu. Do tego kawa jest za dar­mo, woda i kanap­ki też. No dobra, kanap­ki trze­ba było sobie zro­bić same­mu, ale to jesz­cze da się prze­żyć.

WroBlog

Ten brzyd­ki to ja – daw­no nie wysze­dłęm tak źle na zdję­ciu
Foto by Piotr Szusz­kie­wicz-Yazhu­bal Pho­to­gra­phy

 

Wnioski…

…swo­je wła­sne oso­bi­ste podam w for­mie punk­tów, bo tak się podob­no lepiej przy­swa­ja. A za jakiś czas poczy­ta­cie o tym, jakie prze­my­śle­nia w związ­ku z tymi wnio­ska­mi mia­łem i jak to wpły­nę­ło już, a wpły­nie jesz­cze bar­dziej na moje blą­go­wa­nie i to, co Waszym oczę­tom przed­sta­wiam. Jak Wam się nie chce czy­tać, to wpisz­cie tyl­ko w komęt­kach “faj­ny wpis, pozdra­wiam”, żeby mi sta­ty­sty­ki rosły, ok?

 

1. Paweł Opydo NIE jest zadufanym, aroganckim dupkiem!!

Powtó­rzę to jesz­cze raz: Paweł Opy­do jest spo­ko gościem. Ta pre­zen­ta­cja podo­ba­ła mi się chy­ba naj­bar­dziej, a spo­sób, w jaki ją pro­wa­dził praw­do­po­dob­nie roz­bu­dzi moją miłość do Jego jutu­bo­wych doko­nań. Jak mnie zacznie czy­tać wię­cej niż 25 osób mie­sięcz­nie zdo­bę­dę się na odwa­gę, podej­dę i oso­bi­ście Go prze­pro­szę za moje myśli krzyw­dzą­ce. Obie­cu­ję.

 

2. Janek Favre, autor StayFly JEST dokładnie takim spoko gościem, jak to widać na blogu.

Ja wiem, moją oce­nę sytu­acji zabu­rzył fakt, że jest moim ido­lem oraz ducho­wym przy­wód­cą, dodat­ko­wo powie­dział, że mnie koja­rzy z odmę­tów komęt­ków, ale heloł? Nie ufa­cie mi? Tak na tro­chę poważ­nie – to napraw­dę faj­ne prze­ży­cie spo­tkać oso­bi­ście kogoś, kto jak­by nie było jest dla Was w pew­nych kwe­stiach auto­ry­te­tem.

 

3. Jestę celębrytą.

To, że pod­cho­dzi do mnie ktoś, kto mnie czy­ta i mówi, że zaje­bi­ście mu się podo­ba jest prze­ży­ciem jesz­cze faj­niej­szym, sor­ry Janek.

 

4. Wielcy Blągerzy są… normalni…

Serio, serio – moż­na do nich podejść, poga­dać, pod­py­tać o coś i wca­le nie trze­ba się prze­bi­jać przez kró­lew­ski orszak czy zapi­sy­wać na audien­cję. Nie patrzą też wzro­kiem peł­nym pogar­dy i nie cedzą przez zęby: “co ty kur­wa wiesz o blo­go­wa­niu”.

 

5. …i chętnie dzielą się wiedzą.

Mery­to­rycz­nie pre­lek­cje wymia­ta­ły! Dowie­dzia­łem się mnó­stwa bar­dzo potrzeb­nych w blo­go­wa­niu rze­czy. A pasja, z jaką pre­zen­ta­cje zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne bar­dzo się udzie­la i daje wyje­bi­ste­go moty­wa­cyj­ne­go kopa, któ­ry wyje­bi­ście moty­wu­je. Ci ludzie kocha­ją to, co robią i nie cho­dzi tu tyl­ko o brzę­czą­cą mamo­nę (no prze­cież, że bank­no­ty lep­sze). Mój blo­ger­ski balo­nik ostat­nio deko sfla­czał, więc dzię­ku­ję wszyst­kim za jego dopom­po­wa­nie. Głów­nie Andrze­jo­wi Tuchol­skie­mu, któ­re­go przy­znam się bez bicia, czy­ta­łem do tej pory baar­dzo spo­ra­dycz­nie, bo mam aler­gię na koł­czo­wa­nie.

 

6. Blogerzy są fajni.

Spo­ty­kasz face to face oso­by, któ­rych nigdy w życiu nie widzia­łeś na oczy i gadasz z nimi, jak­by­ście się dłu­go zna­li. No dobra, na począ­tek o zasię­gach i fejs­bu­niu, ale potem zaczy­na się taka nor­mal­na gad­ka przy bro­wa­rze kawie. I nie wiesz, kie­dy nad­cho­dzi 1 w nocy. Spo­tka­łem fan­ta­stycz­nych ludzi, oszo­ło­mio­ny tym, ile się dzia­ło jakoś nie spo­tka­łem się z inny­mi, ale jed­no wiem – blo­ge­rzy to nie cyber-zom­bie z kame­ra­mi zamiast oczu i syn­te­za­to­rem loso­wych głu­pich tek­stów zamiast ust. Blo­ga czy­tasz dla oso­by, któ­ra go pisze, tak po pro­stu.

 

7. Blog musi mieć twarz.

Uprze­dzam więc, żeby­ście zaku­pi­li odpo­wied­nią ilość znie­czu­la­czy i środ­ków uspo­ka­ja­ją­cych, względ­nie ukrad­nij­cie oku­la­ry dziad­ko­wi, bo mój pysk zacznie się poja­wiać czę­ściej. Roz­wi­nie­my ten temat wkrót­ce.

 

8. Warto chodzić po swoim mieście, a nie łazić.

Nie­dziel­ny Insta­walk, z któ­re­go wrzu­ci­łem Wam kil­ka zdjęć poka­zał mi dwie rze­czy. Po pierw­sze w codzien­nym zabie­ga­niu prze­cho­dzi­my obok miejsc magicz­nych, wystar­czy tyl­ko zro­bić kil­ka kro­ków poza utar­tą ścież­kę. A po dru­gie faj­nie być blą­ge­rem, bo dają za dar­mo nie­złe jedze­nie i picie w napraw­dę faj­nych miej­scach. Faj­nie też być insta­gra­me­rem, ale ten temat roz­wi­nie­my wkrót­ce.

wroblog

Świet­ny pokaz bar­mań­ski, cie­ka­we histo­rie o pocho­dze­niu drin­ków, zaje­faj­ne miej­sce – Double­Tree by Hil­ton

wroblog

Ponow­nie Double­Tree by Hil­ton – tym razem kil­ka prze­gry­zek

9. Blogi umarły.

W takiej for­mie, jaką tutaj widzi­cie – jutu­be­rzy i obraz­ki zaora­li sło­wo pisa­ne. Przy­szło­ścią blo­gos­fe­ry jest vlo­gos­fe­ra. Bar­dzo moc­no kłó­ci się to z moim podej­ściem do pisa­nia w sie­ci, ale trud­no pole­mi­zo­wać wobec twar­dych danych. Ten temat też roz­wi­nie­my wkrót­ce.

 

10. Konferencji blogerskich nie ma się co bać!

Jeśli pie­trasz się wysłać zgło­sze­nie, bo ktoś ma więk­sze­go, to się nie bój. Jak się nie dosta­niesz, to efekt będzie dokład­nie taki sam, ale przy­naj­mniej się cze­goś o sobie dowiesz – że war­to dalej się roz­wi­jać. Nie łudzę się, na BFG nie mam szans, ale może się spo­tka­my na mniej­szych, hmm?

Co Wy na to?

 

 

PS. Wnio­sek ostat­ni, ale tro­chę smut­ny, więc ukry­ty – w dupę jeża, chy­ba byłem naj­star­szy…

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Pingback: Blog Forum Gdańsk – czas przekroczyć swoje granice i postawić nowe? | dizajnuch.pl – blog faceta w pewnym wiekudizajnuch.pl - blog faceta w pewnym wieku()

 • Pingback: See Bloggers 2017 – jak ciężko być blogerem. W punktach.dizajnuch.pl – blog faceta o rzyci…()

 • Pingback: Nie sraj we własne gniazdo, czyli pogadajmy o Blog Conference Poznań. | dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: Zmieniam się na lepsze... - dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: Kogo kocham, kogo lubię, kogo pocałuję… - dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: BEFORE I DIE chciałbym...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Pingback: Dwa lata blogowania minęło, jak jeden dzień... - dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • O Kubę to bym chęt­nie pozna­ła 😛 Ale wnio­ski są bar­dzo traf­ne, ja po kil­ku blo­go­wych wyda­rze­niach mam wiel­ce podob­ne. Co robi­my z jutu­be­ra­mi sie pytam ?:D

  • Kubę kogo? 🙂
   No ja się chy­ba do jutu­bów nie nada­ję, to kame­ra mi doda­je wię­cej kilo, niż wszyst­kim innym. Ale podob­no głos mam ład­ny, więc może się wbi­ję w jakieś radio? 😉

 • Po 1. Każ­dy pierw­szy raz jest pełen obaw. 😉
  Po 2. Na takich zlo­tach każ­dy powi­nien mieć koszul­kę z nazwą swo­je­go blo­ga. 🙂
  Po 3. Jak dla mnie zbyt tłocz­no, wolę chy­ba bar­dziej kame­ral­ne spo­tka­nia. 🙂

  • P.2 – masz świę­tą rację. Śmiesz­nie to wyglą­da­ło, jak ktoś łapał za iden­ty­fi­ka­tor i potem “to Tyyy? ale ja Cię czy­tam” 🙂
   P.3 – to była bar­dzo mała kon­fe­ren­cja, podob­no wszyst­kie inne są dużo więk­sze.

 • Kur­cze, mam nadzie­ję, że jesz­cze w tym roku uda mi się zali­czyć jakąś kon­fe­ren­cję 🙂 A Wro­Blog pre­zen­tu­je się bar­dzo spo­ko!

  • No tych więk­szych to dużo nie ma, bo rap­tem chy­ba tyl­ko BFG, ale tam już zamknię­te zapi­sy 🙂

 • Może się kie­dyś na takie spo­tka­nie wybio­rę, choć póki co nie mam w pla­nach;)
  P.S. Wypra­szam sobie brzdą­ka­nie – wszyst­kie kape­le na Capi­tol of Rock dały kon­kret­nie cza­du, a Ram­m­ste­in mój uko­cha­ny to już w ogó­le baj­ka! Na pew­no parę słów w naj­bliż­szym cza­sie naskro­bię.

 • Ja się nie mogę prze­ko­nać do takich blo­ger­skich spo­tkań, może dla­te­go, że mam jesz­cze mniej­sze­go blo­ga. Tak czy tak dużo korzy­sta się na kon­fe­ren­cjach i to jest chy­ba naj­waż­niej­sze. Żeby umieć coś wynieść.

  • Mój blog jest może i sta­ry, ale cią­gle mały, bo dopie­ro nie­daw­no zaczą­łem tro­chę kumać o co cho­dzi z jego pro­mo­wa­niem. O poka­za­niu pyska nie mówiąc. Dla­te­go i kon­fe­ren­cje omi­ja­łem, ale po tej widzę, że one dają mnó­stwo wie­dzy i wiel­kie­go moty­wa­cyj­ne­go kopa. War­to 🙂

 • Też byłam na Wro­Blog i już nie mogę docze­kać się kolej­nej edy­cji 🙂
  Ocze­ki­wa­nie na kolej­ny wro­cław­ski event posta­no­wi­łam umi­lić sobie jadać na Blog Forum Gdańsk 🙂

 • Spo­ty­kać Blo­ge­rów zawsze war­to bo jed­nak kon­tak­ty – te na żywo są dużo wazniej­sze niż jakiś tam zasięg na fej­sie. Mam nadzie­ję, że mnie tez uda się w naj­bliż­szym cza­sie na podob­ną kon­fe­ren­cję wyje­chać. A tym­cza­sem wra­cam do czy­ta­nia Two­je­go blo­ga 😀

  • To, że blo­go­wa­nie to nie pisa­nie, a ludzie odkry­łem dopie­ro po roku z kawał­kiem. Ale war­to było to odkryć 🙂
   Zapra­szam, czuj się jak u sie­bie 🙂

 • Blo­gi umar­ły – to dobrze, będę ostat­nim żywym dino­zau­rem blo­gos­fe­ry.

 • No a ja przy­znam że jestem w szo­ku- myśla­łam że Ty na luza­ku two­rzysz i takie masz podej­ście do tego wszyst­kie­go (zna­czy jak ja) a tu BOOM- idziesz na całość zdo­by­wać fej­my itp 🙂
  To ja popa­cze i trzy­mam kciu­ki gdzieś tam z sza­rej stre­fy #malo­po­wa­znych­blo­ge­rów 🙂

  • Jed­no dru­gie­go nie wyklu­cza 😉
   A tak na poważ­nie, jed­ną rzecz sobie uświa­do­mi­łem – jeśli rze­czy­wi­ście chcesz na blo­gu zara­biać, to trze­ba mu poświę­cić mnó­stwo cza­su. Cza­su, któ­re­go nie mam. Tym samym #zegnaj­fej­mie i żegnaj­cie #dary­lo­su, bo moje zawo­do­we podwór­ko daje mi dosyć wygod­ne życie i nie­ko­niecz­nie bym to rzu­cał 🙂 Chy­ba, że kie­dyś u da mi się połą­czyć jed­no z dru­gim, ale do tego tema­tu wró­ci­my 😉

   PS. Wywa­lą Cię z tej stre­fy, bo tam wpusz­cza­ją tyl­ko poni­żej 450 lubi­siów na fej­sie. Oh, wait… 😉

 • Ja swo­je wnio­ski napi­szę u sie­bie – nie będę się powta­rzać, a jak będziesz ich cie­ka­wy, to sobie przyj­dziesz i prze­czy­tasz. Napi­szę nato­miast coś inne­go, o czym też wspo­mnia­łeś – zasko­czo­na jestem, ile było osób, z któ­ry­mi chcia­łam poroz­ma­wiać, a ja ich nie zauwa­ży­łam. Że Cie­bie nie pozna­łam, to spo­ko, masz minia­tur­kę w oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych na twa­rzy, a to dla mnie bar­dzo mylą­ce. Ale cała resz­ta? No z sie­dem osób wie­dzia­łam, że było, a ich nie wyszu­ka­łam. 🙁 I Ania Kęska była. I wie­dzia­łam, że będzie. A jej nie widzia­łam. Smu­te­czek tak bar­dzo.

 • Jed­ne­go tyl­ko żału­je, że nie poga­da­łam z tylo­ma ludzi z ilo­ma chcia­łam (np. z Tobą;p), dla mnie było bar­dzo spo­ko:) Faj­nie jest wie­dzieć, że w inter­ne­tach nor­mal­ni ludzie są (nor­mal­ne blo­ge­ry) i war­to się z nimi spo­tkać, dokład­nie nie ma się co bać:)

  • To był mój pierw­szy raz i powiem Ci szcze­rze, że kil­ku osób, z któ­ry­mi chcia­łem się spo­tkać nawet nie widzia­łem i dopie­ro potem na zdję­ciach zoba­czy­łem, że były. Nic to – next time będę mniej oszo­ło­mio­ny 🙂

 • Się cie­szę, że mogłam w tym wszyst­kim uczest­ni­czyć 🙂
  Posłu­chać, poga­dać, poła­zić, pofo­to­gra­fo­wać 🙂
  Ale następ­nym razem zama­wiam inną pogo­dę 😛

 • Bar­dzo faj­ny repor­taż. Z punk­tu #4 się szcze­rze uśmia­łem. W punkt #9 abso­lut­nie nie wie­rzę i nie uwie­rzę!

  • No ja jakoś też nie bar­dzo, ale twar­de dane to twar­de dane.

  • O punk­cie 9. mówił Opy­do w swo­jej pre­zen­ta­cji, a to duży blo­ger, influ­en­cer i w ogó­le, więc wiesz, tak jak­by #potwier­dzo­ne­in­fo.

 • Ja na miej­scu, we Wro­cła­wiu, mia­łam Wro­Blog na oku od daw­na i bum! Moja kuzyn­ka doda­ła do wyje­biasz­czych wyda­rzeń 27.08 we Wro­cła­wiu swój wie­czór panień­ski…

 • To na pew­no świet­ne wyda­rze­nie i masa pozy­tyw­nych osób któ­re moż­na spo­tkać 🙂 Nigdy nie uczest­ni­czy­łam w tego typu wyda­rze­niu, ale myślę, że war­to 🙂 Szko­da, że w oko­li­cach pod­la­sia nie ma takich imprez 😛

  • Wro­cław jest bar­dzo dobrze sko­mu­ni­ko­wa­ny – zawsze możesz wpaść na prze­dłu­żo­ny week­end 🙂

 • Zaje­bi­scie tyl­ko cze­mu ten Wro­cek tak dale­ko :((((