Dialogi małżeńskie #6: balansując na krawędzi…

 

Po bar­dzo dłu­giej prze­rwie Mała­Żon­ka wczo­raj wybra­ła się na zaję­cia fit­ness. Dzi­siaj rano przed lustrem:

 

- Schu­dłam ja coś tro­chę po tej gimnastyce?

- Nie za bardzo…

- ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?           <jedy­nie kobie­ta potra­fi nic nie mówiąc krzy­czeć>

- … zupeł­nie nie mia­łaś z czego.

 

Bada BUM, tssssssssssss!

 

 

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Kry­sty­na Polek

  😀 😀 😀 Żona na szczę­ście nie ma szyb­kich reak­cji siłowych? 😉

  • Ma słow­ne 🙂

   • Kry­sty­na Polek

    hmm cza­sa­mi bar­dziej bolą… Obyś następ­nym razem nie usły­szał: śpisz na wycieraczce! 😉

 • Haha­ha ale refleks 😀

 • Haha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha 😀 Dyplomanta 😀

 • Wybrna­les:))

 • Grunt to dyplo­ma­tycz­na odpowiedź! 🙂

  • Nie da się tyle lat prze­żyć w mał­żeń­stwie nie będąc dyplomatą 😉

 • Haha:)) dobre!!

 • Ani­ta Kata­rzy­na Dąbrowska

  Haha dobry jesteś 😉

 • Mistrzow­ski ratu­nek 😉 Czap­ki z głów!

 • nie ma to jak kome­natrz na pozio­mie, i jak tu nie kochać, sama powiedz;)

 • Spryt­nie 😉

 • Mira­bel­le

  Mam pyta­nie- piszę opo­wia­da­nie, ale brak mi słów do napi­sa­nia jed­ne­go, klu­czo­we­go momen­tu. Otóż, męż­czy­zna, chcąc skom­ple­men­to­wać figu­rę (obo­jęt­nie jaką jej część) uży­wa nie­for­tun­nych słów, w któ­rej dziew­czy­na, adre­sat­ka kom­ple­men­tu doszu­ku­je się alu­zji co do jej wagi. Pod­kre­ślam, ma to być kom­ple­ment dość dwuznaczny!
  Bar­dzo pro­szę o szyb­ką odpo­wiedź na gg 47711033 lub ema­il mirabelle97@wp.pl.

  • Nie uży­wam GG 🙂

   W jakiej sytu­acji ma paść ten komplement?
   Jakie są mię­dzy nimi relacje?
   Jak dłu­go są ze sobą?
   Kim są? Chło­po­ro­bot­nik nie uży­je takich słów, jak np. praw­nik czy poeta.

   Bo wbrew pozo­rom to wszyst­ko ma zna­cze­nie. Pode­ślij szkic na moje­go maila, może coś wymyślę 🙂

 • Wybrną­łeś 😀

 • #poza­mia­ta­łeś! 😀

 • Daniel Chrzci­ciel

  Wszyst­kie­go naj­lep­sze­go dla Małej­Żon­ki z oka­zji dnia kobiet. 🙂

  • A dzię­ki w Jej imie­niu – może się da sku­sić i podzię­ku­je osobiście 😉

 • 😀 szach mat.