Dialogi małżeńskie #5: złote 34 centymetry pożądania…

 

Za nami week­end nie­złych bale­tów, okrą­gła uro­dzi­no­wa impre­za Małej­Żon­ki w sobo­tę (tak, tak, w komęt­kach na dole jest dosko­na­łe miej­sce na życze­nia dla Niej), w nie­dzie­lę popra­wi­ny, więc osca­ro­wa szaj­ba nam jakoś wisia­ła kala­fio­rem. Nad­szedł uko­cha­ny ponie­dzia­łek – kawa plus poran­na pra­sów­ka, klien­tów rano nie uma­wia­li­śmy, więc ten, tego

 

- Wiesz, że Leonar­do diCa­prio po tylu fil­mach w koń­cu dostał Oscara?

- Kto?

 

 

 

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Daniel Chrzci­ciel

  Życzę Two­jej kobiecie:
  – żeby mogła wpie­przać co chce i żeby nie tyła
  – żeby w okres brzuch jej nie bolał
  – żeby pogo­da była codzien­nie ładna
  – dobre­go seksu
  – żeby porzą­dek był nie tyl­ko na dys­ku (ale żeby nie musia­ła go robić)
  – zło­ta, dia­men­tów, nie­ru­cho­mo­ści i odłam­ków skal­nych z księżyca
  – wysy­pia­nia się nie­za­leż­nie od okoliczności
  – świet­ne­go seksu
  – żeby koma­rów nie było latem
  – zaje­bi­ste­go seksu
  – pocie­chy z dzieci
  – pocie­chy z męża
  – naj­lep­sze­go sek­su pod słońcem
  – róż­nych nie­po­trzeb­nych rze­czy potrzeb­nych kobie­cie do szczęścia
  – zdrówka 😀

  Ja kolej­ny rok z rzę­du jestem igno­ran­tem w kwe­stii Osca­rów i poję­cia nie mam kto co wygrał :/

  • Dzię­ki – przekażę 🙂
   Na kil­ka punk­tów mogę mieć nie­ja­ki wpływ 😉

 • Agniesz­ka Chojnowska

  Dla mał­żon­ki – speł­nie­nia marzeń, ogro­mu wra­żeń i masy zdrów­ka. Po takim melan­żu nie dzi­wi nic 😛 Mogło paść :” a to on jesz­cze nie miał Osca­ra na koncie?”