CKM radzi: „13 seks faktów ze świata”

Po tym, jak moje ulu­bio­ne CKM opu­bli­ko­wa­ło ostat­nio ⇒69 gołych fak­tów o sek­sie myśla­łem, że nie zadzi­wią mnie już za bar­dzo. A tu nie­spo­dzian­ka – mamy kil­ka­na­ście nowych. I zno­wu nie mogłem się oprzeć, żeby nie dopi­sać kil­ku słów komen­ta­rza, bo to takie jest kuszą­ce, a ja mam sła­by cha­rak­ter chyba.

 

1. Jedy­nie 44% ludzi na całym świe­cie jest sek­su­al­nie usatysfakcjonowana.

Czy­li mniej wię­cej poło­wa. Zazwy­czaj do tan­ga trze­ba dwoj­ga, więc… niech zgad­nę – pew­nie faceci?

2. Gre­cja kipi od sek­su. 87% naro­du upra­wia go przy­naj­mniej raz w tygo­dniu. Taj­lan­dia prze­pa­da za sek­sem najmniej.

Bo Gre­cja to tury­stycz­ny raj i tam wie­lu przy­jeż­dża tych oble­śnych i roz­wią­złych Niem­ców, Fran­cu­zów czy Holen­drów. Kry­zys mają, to i tań­sze wszyst­ko, włącz­nie z sek­sem pew­nie. Poza tym w Taj­lan­dii podob­no poło­wa dzi­wek ma gruź­li­cę, dru­ga poło­wa ma HIV, a prze­cież nikt nie lubi walić takich, co kasz­lą, nie? No i ⇒w Taj­lan­dii nigdy nie wiesz, czy to chłop, czy baba.

3. Nige­ryj­czy­cy są zado­wo­le­ni z sek­su naj­bar­dziej na świe­cie. 67% spo­łe­czeń­stwa poza orga­zmem odczu­wa satysfakcję.

To tam jeż­dżą te nie­sa­mo­wi­cie wręcz kasia­ste Niem­ki, Fran­cuz­ki i Holen­der­ki w tak zwa­nej jesie­ni życia?

4. 65 000 – tyle osób upra­wia w tej chwi­li seks. 100 000 000 par upra­wia seks każ­de­go dnia.

Nie wiem, kim było 99 999 999 pozo­sta­łych, ale ten…

5. 10% dzie­ci w Euro­pie poczę­ta jest na łóż­kach z Ikei. Nie na łóż­kach w Ikei.

Szwe­dzi też podob­no wyzwoleni…

6. Island­czy­cy tra­cą dzie­wic­two naj­wcze­śniej – śred­nia wie­ku pod­czas ini­cja­cji sek­su­al­nej to 15,6 roku.

Noc tam dłu­ga, a ile moż­na czy­tać wieczorami?

7. Naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem dla osią­gnię­cia satys­fak­cji sek­su­al­nej bez wzglę­du na sze­ro­kość geo­gra­ficz­ną jest wza­jem­ny szacunek.

To w tej Nige­rii tak się wszy­scy wza­jem­nie szanują??

8. W opi­nii kobiet, Hisz­pa­nie są naj­lep­szy­mi kochan­ka­mi. Naj­gor­si są Niemcy.

Takie bada­nie mnie zawsze zasta­na­wia­ją – skąd te bada­ne kobie­ty mają tak wiel­ki mate­riał porów­naw­czy?? I skąd wzię­li takie podróż­nicz­ki? Współ­cze­sna nauka mnie zadziwia…

9. W Inter­ne­cie funk­cjo­nu­je ponad 4,2 milio­na stron por­no­gra­ficz­nych. Codzien­nie ta licz­ba rośnie. 

Ile??? A ja znam tyl­ko 1. No dobra – 8 albo 25…

10. Ludzie w Chi­nach szczy­tu­ją naj­rza­dziej. Naro­dy Włoch, Mek­sy­ku i Hisz­pa­nii przo­du­ją w ilo­ści orgazmów.

A to podob­no taki pra­co­wi­ty naród. Para w gwiz­dek, nic ino para w gwiz­dek.

11. W Niem­czech, Szwaj­ca­rii i Holan­dii nie­peł­no­spraw­ni otrzy­mu­ją fun­du­sze na korzy­sta­nie z usług prostytutek.

A u nas dają 500 zł na dziec­ko, ech, jak żyć?

12. Sprze­daż gadże­tów ero­tycz­nych w Indiach jest zaka­za­na. Za zła­ma­nie pra­wa gro­żą 2 lata więzienia.

Wymy­śli­li kama­su­trę, jesz­cze im mało?!?

13. „Mała śmierć”, czy­li „la peti­te mort” – tak Fran­cu­zi okre­śla­ją orgazm.

W odnie­sie­niu do p. 4 – jestem dziś śmier­tel­nie wyczerpany…

 

Jak sło­wo daję, powi­nie­nem dosta­wać jakąś wier­szów­kę od CKM, albo dostać wła­sną kolum­nę i pisać felietony.

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close