Pokusa to dziwka

 

Wyobraź sobie, że jesteś w Las Vegas – Mie­ście Grze­chu i Świa­to­wym Cen­trum Roz­ryw­ki, któ­re jest w sta­nie zaspo­ko­ić naj­bar­dziej nawet wysu­bli­mo­wa­ne gusta i dostar­czyć naj­bar­dziej nawet wyszu­ka­nych przy­jem­no­ści. Chwi­lę temu szo­fer dowiózł Cię limu­zy­ną z lot­ni­ska, zamel­do­wa­łeś się w pię­cio­gwiazd­ko­wych hote­lu Bel­la­gio, gdzie pła­wisz się w luk­su­sie i zewsząd czu­jesz słod­ki powiew deka­den­cji. Sącząc ide­al­nie poda­ne­go Dom Peri­gnon patrzysz z pano­ra­micz­nych okien swo­je­go apar­ta­men­tu jak nad mia­stem powo­li zapa­da zmierzch i jak kolej­ne świa­tła i neo­ny roz­pra­sza­ją ciem­ność. Idziesz pod prysz­nic, dysze masu­ją­ce piesz­czą Two­je cia­ło i czu­jesz cudow­ne roz­luź­nie­nie, zarów­no cia­ła zmę­czo­ne­go dłu­gim lotem, jak i umy­słu zaprząt­nię­te­go do tej pory mniej lub bar­dziej waż­ny­mi spra­wa­mi. Zaczy­nasz wcho­dzić w nastrój, któ­ry moż­na okre­ślić jako jestem panem życia i chcę się zaba­wić. Nakła­dasz koszu­lę, któ­ra deli­kat­nym jedwa­biem otu­la Two­je cia­ło, na to szy­ta na mia­rę mary­nar­ka, buty, zega­rek i spin­ki do man­kie­tów. Jesteś gotów.

Scho­dzisz na dół, gdzie czu­jesz lek­ki zawrót gło­wy patrząc na świa­tła i ludzi w kasy­nie. Pod­cho­dzisz do sto­łu z rulet­ką, obsta­wiasz tro­chę dla zaba­wy, tro­chę dla roz­grzew­ki. Wygry­wasz jakieś drob­ne sumy, a żeto­ny przy­jem­nie grze­cho­czą w Two­ich dło­niach i kie­sze­ni. Sia­dasz do poke­ra, Texas Hold’em – w to James Bond grał w słyn­nym “Casi­no Roy­ale”. Wygry­wasz, prze­gry­wasz, ale ogól­ny bilans jest dodat­ni. Zaczy­nasz czuć tę magię, atmos­fe­ra tego miej­sca powo­li Cię prze­ni­ka i wiesz, że to będzie TA noc.

 

Czas na procenty.

Idziesz do baru, sia­dasz wygod­nie, zama­wiasz wód­kę mar­ti­ni – wiesz, że to odro­bi­nę pre­ten­sjo­nal­ne, ale po pro­stu lubisz tego drin­ka. Rzu­casz jesz­cze, ze ma być wstrzą­śnię­ty, a nie zmie­sza­ny, na co bar­man­ka-Laty­no­ska uśmie­cha się sze­ro­ko poka­zu­jąc nie­ska­zi­tel­ne śnież­no­bia­łe zęby, bo to kawał star­szy niż pokła­dy węgla bru­nat­ne­go. Twój poro­zu­mie­waw­czy uśmie­szek mówi jej, że wiesz, że znasz, ale nie mogłeś się powstrzy­mać. W odpo­wie­dzi ona pusz­cza do Cie­bie oko i przez Two­je cia­ło prze­cho­dzi to przy­jem­ne mro­wie­nie.

Powo­li koń­czysz swo­je­go drin­ka, zama­wiasz kolej­ne­go i roz­glą­dasz się po luk­su­so­wo urzą­dzo­nym barze. Widzisz kil­ku kow­bo­jów w kape­lu­szach, cha­rak­te­ry­stycz­nych mary­nar­kach i bolo ties spię­tych wiel­ką klam­rą, na oko widać, że bar­dzo dro­gą. Jest kil­ku rape­rów, od któ­rych aż bije blask, bo ich wiel­kie bły­skot­ki są na oko jesz­cze droż­sze. Widzisz kil­ku szej­ków ubra­nych w cha­rak­te­ry­stycz­ne stro­je, a ich zegar­ki są droż­sze niż wszyst­kie bły­skot­ki rape­rów i kow­bo­jów razem wzię­tych. A dooko­ła nich pięk­ne kobie­ty. Wiesz, czu­jesz, że to Two­je miej­sce i dosko­na­le tu pasu­jesz.

Trzy­masz coraz bar­dziej pusty kie­li­szek w dło­ni i czu­jesz przy­jem­ny szum w gło­wie. Oraz coś jesz­cze. Czu­jesz na sobie wzrok pięk­no­ści z dru­gie­go koń­ca baru. Wyglą­da jak z okład­ki Vogue. Albo nie­któ­rych pro­fi­li Insta­gra­mo­wych. Wiesz, dłu­gie lśnią­ce wło­sy w kolo­rze jesien­nych kasz­ta­nów. Lek­ko opa­lo­na skó­ra, o sma­ko­wi­tym brzo­skwi­nio­wym odcie­niu. Ide­al­nie pro­por­cjo­nal­na twarz, któ­rej atu­ty pod­kre­śla odpo­wied­nio wyko­na­ny make-up wyglą­da­ją­cy tak, jak­by go wca­le nie było. Dzię­ki wydat­nym ustom wyglą­da, jak­by była lek­ko nabur­mu­szo­na i aniel­sko wręcz nie­win­na, co nie­sa­mo­wi­cie Cię krę­ci. Czer­wo­na suk­nia dosko­na­le pod­kre­śla jej per­fek­cyj­ne cia­ło, eks­po­nu­jąc cudow­ne krą­gło­ści, któ­re pozo­sta­wia­ją pole dla wyobraź­ni dokład­nie tam, gdzie tego chcia­ła. Dziew­czy­na jest cudow­na, jest ucie­le­śnie­niem męskich fan­ta­zji i snów o nie­skoń­czo­nej kobie­cej dosko­na­ło­ści. Ty to wiesz. Ona też to wie. Jest pew­na sie­bie i zna swo­ją war­tość, bo wła­śnie jeden z szej­ków został odpra­wio­ny nie­dba­łym ruchem wypie­lę­gno­wa­nej dło­ni, jak­by się odga­nia­ła od namol­ne­go koma­ra. Jest pięk­na. I wie jak to wyko­rzy­stać.

pokusa i grzech

Źró­dło: http://iconosquare.com/viewer.php#/user/2092488878/

 

Wasze spoj­rze­nia się spo­ty­ka­ją, czu­jesz jak­by mię­dzy Wami prze­bie­gła iskra. Uśmie­chasz się. Ona uśmie­cha się w odpo­wie­dzi. Kto zro­bi pierw­szy krok? Wsta­je w taki spo­sób, że nie możesz się oprzeć i patrzysz na jej nogi w ide­al­nie dobra­nych szpil­kach, na Two­je oko Mano­lo Blah­nik. Przy­gry­zasz lek­ko war­gi zupeł­nie jak Ana­sta­cia z Greya, łapiesz się na tym, że mimo­wol­nie poka­za­łeś, jak wiel­kie wra­że­nie na Tobie zro­bi­ła i na mgnie­nie oka przez Two­ją twarz prze­bie­ga błysk nie­pew­no­ści. Pod­no­sisz wzrok i patrzysz jej w oczy. Tak, ona to widzia­ła i dosko­na­le wie, jak na Cie­bie dzia­ła. Ty za to dosko­na­le wiesz, że taki był jej cel i że ta mała potycz­ka zakoń­czy­ła się dla niej wyni­kiem 1:0. Sia­da obok Cie­bie ponow­nie eks­po­nu­jąc smu­kłe nogi. Game on.

- Are You that famo­us blog­ger?

 

Uśmiechasz się. Potyczka potyczką, ale bitwę wygrałeś.

Już w win­dzie pra­wie zry­wa­cie z sie­bie ubra­nia, oby­dwo­je nie­na­sy­ce­ni sie­bie. Nie możesz zna­leźć kar­ty do apar­ta­men­tu, co oby­dwo­je kwi­tu­je­cie gło­śnym wybu­chem śmie­chu i kolej­ny­mi zachłan­ny­mi poca­łun­ka­mi. Dosta­je­cie się w koń­cu do środ­ka, dro­gę od drzwi do wiel­kie­go łóż­ka w sypial­ni zna­czą śla­dy z Waszych ubrań. Kie­dy ona leży naga w jedwab­nej poście­li nie możesz się nadzi­wić, jak bar­dzo dosko­na­łe może być cia­ło kobie­ty. Patrzysz na nią spoj­rze­niem, w któ­rym zachwyt mie­sza się z pod­nie­ce­niem. Sycisz wzrok każ­dym frag­men­tem jej ide­al­ne­go cia­ła, Two­je spoj­rze­nie prze­su­wa się od kształt­nych stóp, przez szczu­płe nogi, ide­al­nie zaokrą­glo­ne bio­dra, pła­ski brzuch z leciut­ko, leciu­teń­ko zary­so­wa­ny­mi mię­śnia­mi, dłu­żej zatrzy­mu­jesz się na kształt­nych, peł­nych pier­siach zdra­dza­ją­cych rów­nież jej pod­nie­ce­nie i wresz­cie docho­dzisz do oczu. Zie­lo­nych jak szma­rag­dy. Głę­bo­kich tak, że mógł­byś w nich zato­nąć bez resz­ty. Roz­sze­rzo­ne źre­ni­ce zdra­dza­ją, jak bar­dzo jest w tej chwi­li pod­nie­co­na i jak bar­dzo na Cie­bie cze­ka.

Sia­dasz na kra­wę­dzi łóż­ka, czu­jesz jej zapach – cudow­ną mie­sza­ni­nę per­fum i pod­nie­co­nej kobie­ty. Cią­gle patrząc jej w oczy powo­li się­gasz do szu­flad­ki w noc­nym sto­li­ku, otwie­rasz ją ani na chwi­lę nie odwra­ca­jąc wzro­ku. Jej oczy na krót­ką chwil­kę śle­dzą Two­ją dłoń, ale potem jak zahip­no­ty­zo­wa­na wra­ca spoj­rze­niem do Cie­bie i Two­ich sza­ro­nie­bie­skich tęczó­wek. Przez jej twarz prze­bie­ga błysk nie­pew­no­ści, a może i stra­chu.

Nagłym ruchem wycią­gasz sza­chow­ni­cę i pytasz:

- Zagrasz?

 

 

Będąc na die­cie, tak mniej wię­cej się czu­łem w sobo­tę na impre­zie – jak­bym z pięk­ną nagą kobie­tą grał w sza­chy na wiel­kim łożu…

 

 

 

Fot: fotolia.pl, autor: kon­rad­bak

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Pięk­nie napi­sa­ne 😀 ale mój dro­gi, prze­bi­ję Cię.…. popła­ka­łam się w dzia­le pie­czy­wa, bo chcia­ło mi się zjeść a nie mogłam 😀

 • Iwo­na Sie­kier­ska

  Dizaj­nuch, dla­cze­go ludziom nie
  Uda­je się schod­nąć lub chud­ną, ale nie są w sta­nie utrzy­mać wagi? Bo wra­ca­ją do sta­rych nawy­ków! Te nowe, trze­ba sobie wyro­bić.
  Kie­dy tyje­my? Jak prze­rwy w jedze­niu są dłuż­sze niż 3h, jak za mało śpi­my, jak nie pie­je­my wody, jak wpier­ni­cza­my cukier i chleb, tak­że ten na zakwa­sie.
  Co do impre­zy- olej die­tę! Czy wiesz, że jed­no­ra­zo­we sza­leń­stwo spra­wi, że to Two­ja prze­mia­na mate­rii przy­spie­szy? W bo tym przy­pad­ku, podob­nie jak w związ­ku naj­gor­sza jest ruty­na 😉

  • A ile trwa takie wyra­bia­nie? Bo ja bym chęt­nie prze­te­sto­wał na sobie i oddał się w sil­ne ręce takie­go koł­cza i die­te­ty­ka na rok na przy­kład. Pyta­nie, czy to wystar­czy? 🙂

   Cze­kaj, patrzę na listę – prze­rwy w jedze­niu? Są! Mało spa­nia? Jest! Mało wody? Her­ba­ta się liczy? Cukier i chleb? Tada­aa, nie uży­wam cukru w posta­ci cukru w ogó­le, nawet kawy nie sło­dzę, o ile jest z mle­kiem 🙂

   Hehe, byle obiekt sza­leństw był odpo­wied­ni 😉

   • Iwo­na Sie­kier­ska

    To mogę Cię wyco­acho­wac za rok, jak sie­bie papie­ry. A na razie bez licen­cy­ji- spró­buj od 1 rze­czy mie­sięcz­nie. Bo to nie cho­dzi o to, żebyś wywa­lił kupę kasy na die­te­ty­ka i pudeł­ko­we die­ty, ale o zmia­nę nawy­ków. Np od dzi­siaj, przez 4 tygo­dnie spró­buj pić sobie szklan­kę mine­ral­nej ze szczyp­tą soli lub pla­ster­kiem cytry­ny, co 1–3h mały­mi łycz­ka­mi. Albo zacznij dzień o wypi­cia wody z gre­ip­fru­tem. Albo codzien­nie 15
    Minut szyb­kie­go mar­szu. Albo pil­nuj, żebyś jadł co 3h albo zre­zy­gnu­jesz chle­ba. Wybierz sobie JEDNĄ rzecz i sta­raj się ja powta­rzać każ­de­go dnia. To co? Podej­miesz wyzwa­nie? 🙂

    • Woda z kytry­ną 🙂
     To się już dzie­je, cho­ciaż nie do koń­ca regu­lar­nie, ale zawsze zaczy­nam od niej pora­nek.

     Spo­ko, od dziś wdra­żam zdro­wy nawyk 🙂

 • Pingback: Tequila jest jak kobieta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • bar­dzo traf­nie odda­łeś co się czu­je będąc na die­cie 😉

 • Artur Bara­now­ski

  Boszzz co die­ta może zro­bić z doro­słym face­tem! 😉 Ale pomyśl sobie, że kie­dy ją spo­tkasz taki wyspor­to­wa­ny i szczu­pły, to… Już ty wiesz co. 😉

 • Pingback: Fajny facet. Mrugnę, poprawię włosy i poczekam, aż podejdzie i zagada... - dizajnuch.pl - blog faceta...dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Nie­bie­skie Mig­da­ły

  Super napi­sa­ne 😀 Nie­spo­dzie­wa­łam się takie­go fina­łu, jestem pierw­szy raz na two­im blo­gu, ale na pew­no nie ostat­ni

 • Pięk­ne, biję bra­wo na sto­ją­co! Kocham histo­rie z zaska­ku­ją­cym fina­łem :DDDD

 • Dobre, na praw­dę dobre:) Trzy­masz w napię­ciu do ostat­niej sekun­dy;)

  • Ktoś mi kie­dyś powie­dział, że nie tyl­ko dobrze zaczy­nam, ale i dobrze koń­czę 😉

 • Anna Żmu­da

  HAHA Napraw­dę faj­ny tekst, serio ;D

 • Umar­łam. Też spo­dzie­wa­łam się tego, że kobie­ta będzie mia­ła peni­sa… Za dużo inter­ne­tów i zdjęć pięk­nych Tajek 😀

  • Tak BTW – w tym roku mam 40 uro­dzi­ny. W pla­nach albo Nowa Zelan­dia, albo Taj­lan­dia wla­snie – moze obej­rzę wła­sno­ocz­nie 🙂

 • Oj Jacek, następ­nym razem nie katuj się na impre­zie tyl­ko idź po niej po pro­stu pobie­gać;))))). Świet­ny tekst, nor­mal­nie mógł­byś napi­sać spo­koj­nie napi­sać pol­ską wer­sję Greya. Jak­by co pamię­taj, że to był mój pomysł;).

 • Haha­ha świet­ne! Byłam cie­ka­wa, jak się skoń­czy. Ale… “na Two­je oko Mano­lo Blah­nik.” kama­an! Jaki facet zna się na fir­mach szpi­lek?? !

 • Cudow­ne! Nie wie­dzieć z jakich powo­dów mia­łam prze­czu­cie, że ta kobie­ta oka­że się być wersją“shemale”…Chyba mam zbyt wybu­ja­łą fan­ta­zję, bo na die­cie to ja czę­sto bywam:))

 • Haha­ha­ha­ha­ha­ha 😀
  Sor­ry, popła­ka­łam się 😀
  Nie no, akcję roze­gra­łeś ide­al­ną. Bra­wa!

  Ale… nie zadam pyta­nia skąd znasz takie deta­le z Grey’a 😉

  • Jak to skąd – z Greya 😉

   PS. Dzię­ku­ję 🙂

   • Kuria, nie mów, że pode­bra­łeś żonie, aby poczy­tać 😛

    • Wię­cej – ja Jej cała try­lo­gię kupi­łem na Gwiazd­kę 🙂

     • Na Świę­tą Makre­lę!
      To dokład­nie tak samo jak mój bar­dzo były kie­row­nik z poprzed­niej pra­cy!
      A póź­niej się bał, gdy żona oglą­da­ła pej­cze 😛 Czy coś tam takie­go… 😛

 • Tekst otarł się o abso­lut. I na sku­tek siły tar­cia abso­lut prze­stał być abso­lu­tem, bo stał nim się ten zgrab­ny zbiór upo­rząd­ko­wa­nych lite­rek.
  Co do die­ty rozu­miem Cię. Rok i tydzień temu cze­ka­łem na wie­czor­ny start moje­go dru­gie­go w życiu pół­ma­ra­to­nu. Żeby nie mieć pro­ble­mów na tra­sie, ści­sła die­ta od rana. A po połu­dniu impre­za uro­dzi­no­wa u teścio­wej. Wszy­scy mnie oglą­da­li niczym die­bi­la, któ­ry prze­szedł na die­tę mikro. Pró­bo­wa­łem ale nie jadłem 😀 Nie­mniej było war­to. Przed pół­no­cą dotar­łem do mety w zdro­wiu. I cho­ler­nie głod­ny 😛

  • U mnie do mety brak mniej wię­cej 15–20kg (bo ostat­nio zro­bi­łem sobie nie­za­pla­no­wa­ną prze­rwę i mam zno­wu tro­chę nad­ra­bia­nia) i pew­nie przed pół­no­cą mi się nie uda 🙂
   Dzię­ki za dobre sło­wo 🙂

 • Ty to masz fan­ta­zje. 😀

 • Iwo­na

  Zagło­so­wa­ne! 🙂 Nie prze­sta­waj pisać. A wła­ści­wie, pisz jesz­cze wię­cej! 😀 z poczu­ciem humo­ru i szcze­rze. Lubię czy­tać. Hm. Uwiel­biam 🙂

  • A dzię­ku­ję, dzię­ku­ję 🙂
   (hihi i się oka­zu­je, że rodzi­na i zna­jo­mi win­du­ją sta­ty­sty­ki 😉

   • Iwo­na

    Oj tam, oj tam 😉 od cze­goś trze­ba zacząć, nie od razu Kra­ków zbu­do­wa­no 😉 jakoś “ludzie” muszą się dowie­dzieć o Two­im ist­nie­niu 😉 i tu się przy­da­je rodzi­na i zna­jo­mi, a póź­niej to już z gór­ki 😀

    • Dobrze, dobrze, agi­tuj 🙂
     Tyl­ko kon­kurs koń­czy się jutro, nie wiem, czy zdą­żysz wszyst­kich obsko­czyć 😉
     Raz jesz­cze dzię­ki za głos 🙂

     • Iwo­na

      Sama póź­no zoba­czy­łam… Ale lepiej póź­no niż wca­le 😉 pozdro­wie­nia 🙂

 • Porów­na­nie nad­zwy­czaj uda­ne ;).
  Ale trze­ba też powie­dzieć sobie, że z cza­sem nawyk wycią­ga­nia sza­chow­ni­cy oka­zu­je się jed­ną z naj­więk­szych wygra­nych w naszym życiu. W kwe­stii zdro­we­go try­bu życia przede wszyst­kim!

  • Fakt, cza­sem wygry­wa­my par­tię tyl­ko dzię­ki temu, że do sza­chow­ni­cy sią­dzie­my.
   A cza­sem, żeby wygrać, lepiej na czas od niej odejść. Albo nie sia­dać w ogó­le 😉

 • Haha­ha, uśmia­łam się. Trzy­mam kciu­ki za dal­sze sku­tecz­ne wyko­rzy­sty­wa­nie sza­chow­ni­cy;) (choć ogól­nie uwa­żam, że die­ty to zło)

  • Dzię­ki 🙂
   Tutaj sło­wo “die­ta” to spo­re uprosz­cze­nie. Bar­dziej cho­dzi o wyro­bie­nie zdro­wych nawy­ków żywie­nio­wych i zdro­we­go try­bu życia w ogó­le – przy­mie­rzam się o tym napi­sać 🙂

   • To widzę, że prze­mie­rza­my pokrew­ne rejo­ny. Ja ostat­nio bar­dzo zmie­ni­łam swo­je żywie­nie, pra­wie cał­ko­wi­cie wyrzu­ci­łam chleb i dania sma­żo­ne, sło­dy­cze jem tyl­ko gdy jestem w gościach, sama nie kupu­ję, żeby nie pod­ja­dać. Cze­kam wobec tego na wpis.

 • OMG współ­czu­ję :DDD
  Świet­ny tekst!

  • Dzię­ku­ję 🙂
   Przy życiu trzy­ma mnie tyl­ko myśl, że po tej całej die­cie będę wyglą­dał jak Daniel Cra­ig 🙂