Kwiatki, co pachną trumną…

Strze­lił mi rok blo­go­wa­nia, o czym pisa­łem przed­wczo­raj (jeśli jesz­cze nie zło­ży­łaś mi życzeń, to się wstydź i szyb­ko nad­rób w komętkach).Wczoraj z tego tytu­łu popeł­ni­łem ankie­tę, któ­ra zmie­ni obli­cze blo­ga (jeśli jesz­cze jej nie wypeł­ni­łaś, to się wstydź i szyb­ko nad­rób w for­mu­la­rzu). I dla­te­go z tego tytu­łu grze­bię sobie. W sta­ty­sty­kach zna­czy. I tak się faj­nie zło­ży­ło, że dokład­nie pół roku temu popeł­ni­łem wpis o tym, jak ludzie do mnie tra­fia­ją na blo­ga dzię­ki wuj­ko­wi guglo­wi. Dzi­siaj zro­bi­my część dru­gą, bo wycho­dzą nie­złe kwiatki.

Spo­ro wejść jest po w mia­rę nor­mal­nych fra­zach – “dizaj­nuch” (łał, to nie­ocze­ki­wa­ne), “jak wyglą­da­ją lepiej wzo­ry słoi w pły­cie meblo­wej” (moim zda­niem pozio­mo, ale opi­nia jest jak dupa, każ­dy ma swo­ją), “czy moż­na malo­wać fron­ty folio­wa­ne” (nie powin­no się, ale to wol­ny kraj i nikt Ci nie zabra­nia) czy “niech mi ktoś poda adres blo­ga jakie­goś zaje­bi­ste­go kole­sia” (nie szu­kaj dro­gi wędrow­cze…).

Ale cza­sa­mi się zasta­na­wiam, cza­sa­mi mam chęć nieść pomoc, a bywa, że mam lęki…

 

nie ustrzelił”

Ale w sen­sie że kto? I kogo? I czym? I dla­cze­go kil­ka osób tego szu­ka­ło u mnie? Mam popro­sić o ochronę?

 

dlaczego śmierdze dymem”

Jak nie pra­cu­jesz w Ust­ce przy ryb­kach wędzo­nych, to pew­nie jarasz faj­ki. Taką mam myśl odkryw­czą. A dru­ga to – prze­stań, jako i ja prze­sta­łem.

 

kwiatki co pachna trumna”

A ja myśla­łem, że to tyl­ko takie sobie gada­nie, że się sta­rze­ję. To chy­ba te, no, frezje?

 

pornoblog”

Oj ktoś był rozczarowany.

 

randka z gwiazdą porno”, “www.moja wymazona sexs randka”, “randka z gwiazds porno srx”, “moja wymarzona randka porno”

Roz­cza­ro­wa­nie” muszę sobie wpi­sać w logo albo w mój blog jest o…, bo po klik­nię­ciu TUTAJ ktoś musiał być bar­dzo zawiedziony.

 

gdy kobieta trzasnie drzwiami przed facetem”

To facet ma prze­je­ba­ne. Pro­po­nu­ję sko­czyć gdzieś po jakieś ład­ne kwia­ty (byle nie takie, co pach­ną trum­ną), dobre wino i DVD z “Tita­ni­kiem”. Albo do kole­żan­ki, przez któ­rą facet ma prze­je­ba­ne, żeby przeczekać.

 

kobiety doprowadzają do”

To zale­ży czy ręką czy oral­nie. Zna­czy ust­nie. Zna­czy sło­wem, któ­re rani, o czym pisa­łem TUTAJ.

 

jak pozbyć się nielubianej koleżanki”

Zro­bić tak, żeby wyszła za mąż. Inne spo­so­by są karalne.

 

randka z kolegą z pracy”

Oj, nie idź w tę stro­nę. Na począt­ku to nie wia­do­mo, czy robić xero czy na xero, ale potem może być cięż­ka­wo, bo jak łączy Was wię­cej sto­sun­ków, niż sto­su­nek pra­cy, to spra­wy się komplikują.

 

zenska pizda to”

No na przy­kład taki kole­ga z pra­cy jak już prze­le­ci i zostawi.

 

czym sie dzgnac w reke zeby byc zszywanym?”

Czym­kol­wiek, byle głę­bo­ko. Ale tak w sumie to po co?

 

faceci w szalach”

Co ja robię źle??

 

chłopak plaża golasow”

No co??

 

Chy­ba będę tak pisał co kwar­tał, bo poziom abs­trak­cji zaczy­na mnie prze­ra­stać i muszę tym z Wami podzie­lić zanim mój mózg się prze­pra­su­je na gładko.

Deal?


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close