Dialogi małżeńskie #0: Kylie Minogue jest stara…

Jakiś czas temu prze­czy­ta­łem peł­ną obu­rze­nia recen­zję kli­pu Kylie Mino­gue Sexer­ci­ze napi­sa­ną przez jakie­goś świę­to­je­bli­we­go kry­ty­ka, któ­ry obu­rzał się, że kobie­ta po 40-ce ośmie­la się cyt.:

śpie­wać tanecz­ne pio­sen­ki opie­wa­ją­ce uro­ki zmy­sło­wych roz­ko­szy.

Nie no, prze­cież kobie­ta po 40-ce to tyl­ko sta­do kotów, cie­plut­ki ple­dzik, her­bat­ka z miod­kiem i sokiem mali­no­wym oraz obo­wiąz­ko­wo robót­ka na dru­tach albo szy­deł­ku. Co za poje­bus, słów brak. Na temat takich kole­si kie­dyś spło­dzę not­kę, na temat kobiet po 40-ce obo­wiąz­ko­wo też, na temat zmy­sło­wych roz­ko­szy już stwo­rzy­łem.

Tym­cza­sem spraw­dzi­łem, że Kylie Mino­gue na świat przy­szła w 1968r., zapo­da­łem sobie na yt ten klip i… pozbie­ra­łem szcze­nę z pod­ło­gi.

- Kocha­nie – mówię do Pani Mat­ki – popatrz, Kylie Mino­gue ma taki sam super tyłe­czek, jak Twój. Wiesz, że ona ma 46 lat?
- Porów­nu­jesz mój tyłek do laski pra­wie DZIESIĘĆ LAT STARSZEJ?!?!?!

 

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Ups, to przypał..:D a kobie­ty takie wraż­li­we prze­cież na punk­cie wie­ku, że kom­ple­men­tu potra­fią nie dostrzec, eh, nie ma jak się wybro­nić z tego 😀

 • ja bym od razu męża porów­na­ła do cze­gos, aby było po rów­no:))

 • Haha­ha!!! Żona chy­ba żar­to­wa­ła;) Wiek nie ma zna­cze­nia, tyl­ko jak się czu­je­my, a cza­sem jest tak, że star­sze wyglą­da­ją lepiej od młod­szych, więc może zamiast kom­ple­men­tu żona usły­sza­ła przy­tyk;). Żar­cik taki.Pozdrawiam, Rena­ta

 • Haha z tego nie da się dobrze wybrnąć 😀no chy­ba ze Kylie była­by 10 lat młod­sza to wte­dy tak😉😀

 • Świat Krup­ci

  🙂 nic dodać nic ująć, pozdra­wiam 🙂

 • To po co gapisz się na obcy jak super tyłek masz w domu?:-P Wszyst­ko w nad­mia­rze szko­dzi, tył­ki też. 🙂

  • A skąd mam wie­dzieć, że ten w domu jest super, jak nie mam porów­na­nia? 🙂

   Swo­ją dro­ga klik­nij w tele­dysk – nie da się nie patrzeć na tył­ki 😉

   • Zapa­mię­taj! Tyłek Two­jej Mał­żon­ki jest dla Cie­bie naj­wspa­nial­szy, naj­pięk­niej­szy, ide­al­ny. I nie trze­ba go porów­ny­wać żeby o tym wie­dzieć. 😛 🙂

    • To jakaś pro­pa­gan­da jest ;))))))))))))

     • Malut­ka mani­pu­la­cja w ramach soli­dar­no­ści kobie­cej. 😉

      • Jaką pety­cję do męskiej czę­ści moich czy­ta­czy muszę wysto­so­wać 🙂

 • the­rion

  Pra­wi­dło­wo zada­ne pyta­nie brzmi: “Czy dasz wia­rę, że tyłe­czek Kylie Mino­gue od 10 lat wyglą­da rów­nie super, dokład­nie jak Twój?” Nie. To też do dupy pyta­nie. Nie­spe­cjal­nie da się wybrnąć z fak­tu dzie­się­cio­let­niej wni­kli­wej obser­wa­cji tył­ka Kylie. Po raz kolej­ny zło trium­fu­je. Nie ma dobrych pytań. Dzień dobry.

  • Szu­kaj tu pozy­ty­wów – nie dosta­łem opier­do­lu za patrze­nie na tył­ki innych lasek.
   Mówisz, że dobry?

 • Iza­be­la Miki­ta

  Ojta­moj­tam 😉